تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های […]

رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه …

میزان تماس و صمیمیت افراد در مکان؛میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی و مراسم جمعی (براون و ورنر، ۱۹۸۵: ۵۳۵).از نگاه کاساردا و جانویتز (۱۹۷۴) متغیرهای مدت اقامت و شبکههای اجتماعی محلی، بر دلبستگی به اجتماعهای محلی تأثیر دارد. به اعتقاد آنها، ثبات مسکونی در واحدهای همسایگی بهترین پیشبینی کنندهی دلبستگی به اجتماع محلی است. استدلال […]