تحقیق – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۳

ویژگیهای احساسی ( گفتار آهنگین، نوآوری، رنگهای مرتبط با محصول، اغراق آمیز بودن، تصاویر زنان و کودکان، بسته بندی، کاتالوگ )ابعاد انگیزشی ( هیجانی، میل به آسایش، امنیت، نیازهای زیستی، توانایی های انسانی )تقویت کننده رفتار ( چهره های شاخص، تداعی کنندگی، فراوانی پخش، طول زمان پخش )ویژگی های اطلاع رسانی از ( قیمت، کیفیت، […]