تحقیق – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۳

ویژگیهای احساسی ( گفتار آهنگین، نوآوری، رنگهای مرتبط با محصول، اغراق آمیز بودن، تصاویر زنان و کودکان، بسته بندی، کاتالوگ )ابعاد انگیزشی ( هیجانی، میل به آسایش، امنیت، نیازهای زیستی، توانایی های انسانی )تقویت کننده رفتار ( چهره های شاخص، تداعی کنندگی، فراوانی پخش، طول زمان پخش )ویژگی های اطلاع رسانی از ( قیمت، کیفیت، […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۴

متغیر تمایل[۴۱]میزانی که یک تبلیغ، باعث ایجاد تمایل در مخاطب جهت خرید کالا یا خدمت می گردد.به گفته ( همان ) تحریک میل افراد مرحله دشواری است. تبلیغ کننده باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی که قصد معرفی و عرضه آن را […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۶

جدول ۴-۶ (توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. ۵۸جدول ۴-۷ (توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۹جدول ۴-۸ (نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه) ……………………………………………………………. ۶۱جدول ۴-۹ (نتایج تحلیل عاملی تاییدی) ……………………………………………………………………………………………. ۶۵جدول ۴-۱۰ (بررسی مقادیر (AVE) و پایایی مرکب) …………………………………………………………………………. ۶۷جدول ۴-۱۱ (نتایج بار مقطعی گویهها) …………………………………………………………………………………………….. ۶۷جدول ۴-۱۲ […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۳

۱-۸-۱- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۸-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۹ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. ۷۱-۱۰ – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… ۷۱-۱۱ – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۱۲ – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱-۱۳ – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش۲-۱ – مقدمه […]