بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۱۹

رابرتسون (۲۰۱۳) در تحقیق خود با عنوان دیپلماسی ورزش در کشمکش محیط: موردی برای تلاش در افغانستان بیان میکند که بیش از سه دهه است که جنگهای قومی، قبیلهای، مرزسازی و مرکزیت را در افغانستان شاهد هستیم جایی که همه در پی پیدا کردن هویت میباشند. در طول سالها عملکرد آزادی نیروهای استعماری و دولت افغان […]