مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۱۰

به موجب بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون ۲۰۰۵ :زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل پدید آورنده یا شخصی که به نمایندگی از پدید آورنده آن را ارسال داشته خارج شود. اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می […]