مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۲۳

به طور کلی عرفان اسلامی در خارج از بستر حقیقی آن یعنی ولایت و اهل‌بیت، به علت خارج شدن از تحت تولی، متولیان حقیقی آن، به بیراهه رفته دچار آفات و تباهی خواهد شد، و هر عرفان اصیل و حقیقی را از دست متولیان آن باید دریافت کرد. هر نوع آسیب‌شناسی و آسیب زدائی هم […]

مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۴

سؤال‌های اصلی و فرعی مبحث اصلی در این تحقیق اصول و مبانی تعالیم سلوکی اهل‌بیت و میزان تأثیر آن بر تصوف است لذا سؤال‌های اصلی عبارتند از: ۱- مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت کدامند؟۲- تأثیر این مبانی و اصول بر جریان تصوف چیست؟مباحث فرعی‌تر در این تحقیق بررسی ویژگی‌های عرفان اهل‌بیت، سیر تاریخی و […]