شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال ۹۰ در شبکه های خبری

فصل اولکلیات پژوهشالف) مقدمه:امروزه وسایل ارتباط جمعی نقش ها و وظایف متعددی را به عهده دارند. برای شناسایی نقش ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی…

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون- قسمت ۷

۴- مقابله پذیرشمقابله فعال: شامل رفتارهایی مانند استفاده از راه‌های راهبردی و حمایت‌های اجتماعی می‌باشد.مقابله اجتنابی: شامل انکار رویدادهایی است که رخ داد و یا…

تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران- قسمت ۲

۲-۲-۶- مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………..۲۷۲-۳- مفهوم عملکرد مالی……………………………………………………………………………………۲۸۲-۴- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………۲۹۲-۵- روش های تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………۳۰۲-۶- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلندمدت…

تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه۹۳- قسمت ۲۰

بلی خیردرصورت مثبت بودن نام و دوز مکمل را ذکر کنید.     چه نوع رژیم غذایی دارید؟   پرپروتئین پرکربوهیدرات پرچرب مخلوط    …

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ- قسمت 4

جدول 4-1 : تغییرات مربوط به سطوح ویسفاتین در گروه تمرین استقامتی در مقایسه با گروه های دیگرگروه ها میانگین انحراف استاندارد ارزش pگروه تمرین…