تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

۲۳ ۱۸ تعداد PMU بدست آمده همان طور که در جدول ‏۴‑۱۰ نشان داده شده است با داشتن مقادیر دقیق مقادیر پارامتر خطوط و اعمال روش اول جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری که در[۲۵] و [۲۶] ارائه شدهاند، میتوان با ۱۸ واحد اندازهگیری فازوری به تخمین حالت سیستم پرداخت. اما فرض داشتن مقادیر دقیق پارامترهای …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

ترکیب ۱ در جدول ‏۴‑۹ را در شکل ‏۴‑۵ میتوان مشاهده کرد.PMUشین تزریق صفرشکل ‏۴‑۵: چینش بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفرتعداد واحدهای اندازهگیری فازوری بدست آمده ۲۱ دستگاه میباشد که نسبت به حالت قبل (در نظر نگرفتن شینهای تزریق صفر) ۴ واحد …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده …

ترکیب ۴ در جدول ‏۴‑۶ را در شکل ‏۴‑۵ میتوان مشاهده کرد.PMUشکل ‏۴‑۳: چینش بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستمهمان طور که مشهود است در جایابی بهینه با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم، حداقل تعداد بدستآمده واحدهای اندازه‌گیری فازوری، ۲۵ است. نتایج بدست آمده شامل چینش این دستگاهها به …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد می‌توان جایابی بهینه را به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستم به طور همزمان انجام داد. هر یک از خطوط سیستم هنگامی رویتپذیر هستند که در یکی از بسته‌های ۳تایی تخمین قرار بگیرد. برای اجرای الگوریتم جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

همان طور که مشهود است در جایابی بهینه با هدف تخمین حالت سیستم، حداقل تعداد بدستآمده واحدهای اندازه‌گیری فازوری ۲۳ است اما نحوه چینش این دستگاهها به صورت چند ترکیب مختلف بدست آمده است. هر یک از این ۴ ترکیب، تمامی شینهای شبکه را رویتپذیر خواهد کرد. با توجه به تئوری الگوریتم ارائه‌شده، برای یک …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستمماهیت این مسئله جایابی به گونه‌ای است که برای حل، از روشهای بهینهسازی معمول نمیتوان استفاده کرد. در این مسئله به جای متغیرهای پیوسته و گسسته با حالتهای مختلف انتخاب بسته‌های تخمینگر (قرارگیری واحدهای اندازه‌گیری فازوری) بر روی شبکه سروکار خواهیم داشت. این مسئله …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۸: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر۱۲۳۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۹: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه بدون در نظر گرفتن شینهای تزریق صفردر این شبکه فرض کنید شین شماره ۳ و ۴ شینهای تزریق صفر هستند. در …

فایل – تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

در این فصل به جایابی واحدهای اندازه‌گیری فازوری پرداخته خواهد شد. الگوریتم جایابی بهینه را با دو هدف متفاوت می‌توان اجرا کرد. جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری به منظور:تخمین حالت سیستمتخمین حالت و پارامترهای سیستم به طور همزماندر روش اول ولتاژ تمام شینهای سیستم به همراه پارامترهای برخی از خطوط تخمین زده میشود اما در …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR پارامترهای خطوط em1 fm1em2 fm2em3 fm3 em1 fm1em2 fm2 em1 fm1 ولتاژ شین وسط با فرض ثابت بودن ۶ پارامتر خطوط در طول اندازهگیریها، مطابق با جدول ‏۳‑۱ با هر نمونه‌گیری جدید، ۲ مجهول جدید نیز که شامل مؤلفه‌های حقیقی و موهومی ولتاژ شین وسط هستند به تعداد مجهولات اضافه خواهد شد. بطوریکه برای n نمونه اندازهگیری، تعداد …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

VSVRISIRRR, XR, yRRs, Xs, ysVmشکل ‏۳‑۲: ترکیب دو خط متوالی برای اعمال الگوریتم تخمین پارامتربررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامترالگوریتم ارائه‌شده را می‌توان در گروه روشهای تخمین پارامتر به صورت مستقیم دسته‌بندی کرد. این الگوریتم به صورت محلی به تخمین پارامتر میپردازد. برای شرح الگوریتم، ۳ شین از شبکه قدرت که بوسیله ۲ خط …