تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۹

شکل ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………… ۸شکل ۲-۱ الگوی انگیزشی پورتر و لاولر ………………………………………………………… ۲۱شکل ۲-۲ عوامل موثر بر رضایت شغلی …………………………………………………………. ۲۲شکل ۲-۳ مدل…

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۸

جدول ۳-۱ سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک سطوح شغلی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان ………………………………………………………………………………………. ۹۱جدول ۳-۲ ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه…

فروش گوسفند زنده

دام زنده شهرداری میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات…