جستجوی مقالات فارسی – مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود …

۳-۲-۵-۴٫ اعتراف به ایمان خطا محل یاب تعریف نشده.۳-۲-۵-۵٫ شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.۳-۲-۶٫ مضمون ششم: طلب آمرزش خطا محل یاب تعریف نشده.۳-۲-۷٫ مضمون هفتم: درخواست‌ها خطا…

سایت مقالات فارسی – مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر …

۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات ۱۵۲-۱-۱-۲٫ ستایش خداوند با صفات فعل خطا محل یاب تعریف نشده.۲-۱-۱-۳٫ کیفیت ستایش خداوند خطا محل یاب تعریف نشده.۲-۱-۲٫ ستایش فرشتگان ۱۸۲-۱-۳٫ ستایش…

ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- …

۲-۱۰ مصرف زکات ……………………………………………………………………………………. ۲۱۲-۱۱ شرایط مستحقان زکات…………………………………………………………………………. ۲۲۲-۱۲ متولیان اخراج زکات……………………………………………………………………………….۲۳۲-۱۳ چگونگی توزیع زکات…………………………………………………………………………… ۲۴۲-۱۴ زکات بدن(فطره)…………………………………………………………………………………… ۲۴۲-۱۵ مصرف………………………………………………………………………………………………. ۲۵۲-۱۶ نظریه‌های مصرف…………………………………………………………………………………. ۲۵۲-۱۶-۱ نظریه…

تحقیق دانشگاهی – ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت …

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۲بیان مساله……………………………………………………………………………………………. ۳ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………… ۴پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. ۵فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۵اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵۱-۸ تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………… ۵۱-۸-۱ زکات………………………………………………………………………………………………….…