پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش آموزان …

نمودارشماره(۱۰-۴)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره متوسطه اول (پایه هفتم)…………………………………………………………۸۵نمودارشماره(۱۱-۴)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره متوسطه اول (پایه هفتم)……………………………………………………..۸۶نمودارشماره(۱۲-۴)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره متوسطه…

بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

جدول (۱۱-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………..۸۹جدول (۱۲-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه…

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۶

جدول ۴-۶ (توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. ۵۸جدول ۴-۷ (توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۹جدول ۴-۸ (نتایج آزمون کولموگوروف…

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۳

۱-۸-۱- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۸-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۹ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. ۷۱-۱۰ – ابزار و شیوه گردآوری داده…