تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری- قسمت ۱۰

ب- استفاده از آزمون‌های آماری مستلزم رعایت مفروضاتی نظیر انتخاب تصادفی، طبیعی بودن بودن ویژگی مورد مطالعه و داشتن مقیاس اندازه‌گیری در سطح فاصله‌ای است…

بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت در سال ۱۳۸۹

به نام تنها خالق هستی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی گیلاندانشکده پرستاری مامائی شهید بهشتی رشتپایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش کودکان)عنوان…