سامانه پژوهشی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

PrTh ۷۷۱۶/۱ ۶۹۵۷/۱ ۰۸۴۱/۱ ۰۸۴۹/۱ ۴۸۰۸/۱ ۹۰۵۱/۱ BTh ۷۷۲۸/۱ ۶۹۴۶/۱ ۰۸۴۷/۱ ۰۸۳۹/۱ ۴۷۹/۱ ۰۷۸۹/۲ PtTh ۷۷۳۲/۱ ۶۹۴۱/۱ ۰۸۴۶/۱ ۰۸۳۸/۱ ۴۷۸/۱ ۰۷۶۸/۱ HzTh ۷۷۳/۱ ۶۴۹/۱ ۰۸۴۴/۱ ۰۸۳۶/۱ ۴۷۷۵/۱ ۹۸۲۵/۱ Rij * نمایش طول پیوند بین اتم i وj .Dijkl* نمایش زاویه دووجهی بین اتمهای i, j, k, l.قبلاً به این نکته اشاره شد که مکانیسم پلیمر […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

پلیاستیلن[۱۲] اولین پلیمر مزدوجی بود که رسانایی آن مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات درباره آن آغاز شد. پژوهشهایی که در مورد این پلیمر صورت گرفت نشان داد که سنتز آن به شکل فیلم پلیمری و همچنین تقویت[۱۳] آن با عوامل اکسنده و کاهندهای چون هالوژنها و ترکیباتی مثل FeCl3 I2 , تاثیر بسیار زیادی بر افزایش رسانایی این پلیمر دارد. […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

(۶-۱۲) نمایش تغییرات شکاف نواری الیگومرها برحسب افزایش طول زنجیر الیگومر در سطح B3LYP/6-31G** ……………………………………………………………………………………………………………………………96(۶-۱۳) نمایش تغییرات IP الیگومرهای ۳- آلکیلتیوفن در سطح B3LYP/6-31G** ……………..98فهرست جداول(۴-۱) نام، نوع و مخفف تعدادی از روشهای نظریه تابعی چگالی……………………………………………………..۴۵(۵-۱) مقایسه خواص ایزومرهای بوتیلتیوفن……………………………………………………………………………………..۵۵(۵-۲) مقایسه خواص ایزومرهای بوتیلتیوفن …………………………………………………………………………………..۵۵(۵-۳) برخی از پارامترهای ساختاری مونومرها در سطحB3LYP/6-31G** ……………………………….. 57جدول ۵-۴- […]

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

۵-۲-محاسبات مونومرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶۵-۳- محاسبات الیگومرها …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰۵-۳-۱- محاسبات ساختاری..……………….……………………………………………………………………………………..۶۲۵-۳-۲- محاسبات چگالی بار الکتریکی و چگالی اسپین ………………………………………………………………۶۹۵-۳-۳- محاسبات الکترونی ……………………………………………………………………………………………………………۷۰فصل ششم: بحث و نتیجهگیری۶-۱- بررسی مونومرها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴۶-۲-بررسی الیگومرها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱۶-۲-۱- آنالیز ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳۶-۲-۲- توزیع بار و چگالی اسپین…………………………………………………………………………………………………..۹۰۶-۲-۳- خواص الکترونی………………………………………………………………………………………………………………….۹۳آیندهنگری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱فهرست شکلها(۲-۱) الف: سیس-پلیاستیلن، ب: ترانس- پلیاستیلن ………………………………………………………………………..۷(۲-۲) اثر غلظت تقویت کننده بر رسانایی پلیمر […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

بهترین سازمان برای کار کردن در آن برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. ۲٫۹۸ ۱٫۱۹۰ ۱٫۴۱۵ تصمیم اشتباه کارکنان از انتخاب سازمان برای کار ۳٫۲۵ ۱٫۱۵۱ ۱٫۳۲۶ مطابق جدول بالا مشاهده می شود که میانگین پرسش یازدهم کمتر از دیگر سوالات در متغیر تعهد سازمانی بوده است، این سوال مربوط […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱) مقدمهدر این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی، پیشنهادات، محدودیتها و در نهایت با پیشنهاد برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد.۵-۲) نتایج آمار توصیفی۵-۲-۱) آمار توصیفی کلی متغیرهابا توجه به نتایج […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص برازش تطبیقی CFI بزرگتر از ۸/۰باشد ۹۷/۰ تائید شاخص برازش افزایشی IFI بزرگتر از ۸/۰باشد ۹۷/۰ تائید با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است.۴-۵)آزمون فرضیه ها:در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیقدر این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته می شود.متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق برای دانلود متن کامل پایان نامه […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص (Goodness of fit index) GFI مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند، دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد مقدار GFI باید برابر یا بزرگ تر از ۹۰/۰ باشد. (وبلاگ سنجش و اندازه گیری محمدحسین ضرغامی).نسبت x/df فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۳-۷-۲) مراحل مدل معادلات ساختاریفرایندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل گام هایی است که به محقق توصیه می شود تا حتما به صورت متوالی این گامها را طی کند. این گام ها عباتند از(پایگاه اینترنتی آینده پژوهی) :.مراحل بیان مدلمدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود، شروع می شود […]