تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR پارامترهای خطوط em1 fm1em2 fm2em3 fm3 em1 fm1em2 fm2 em1 fm1 ولتاژ شین وسط با فرض ثابت بودن ۶ پارامتر خطوط در طول اندازهگیریها، مطابق با جدول ‏۳‑۱ با هر نمونه‌گیری جدید، ۲ مجهول جدید نیز که شامل مؤلفه‌های حقیقی و موهومی ولتاژ شین وسط هستند به تعداد مجهولات اضافه خواهد شد. بطوریکه برای n نمونه اندازهگیری، تعداد […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

VSVRISIRRR, XR, yRRs, Xs, ysVmشکل ‏۳‑۲: ترکیب دو خط متوالی برای اعمال الگوریتم تخمین پارامتربررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامترالگوریتم ارائه‌شده را می‌توان در گروه روشهای تخمین پارامتر به صورت مستقیم دسته‌بندی کرد. این الگوریتم به صورت محلی به تخمین پارامتر میپردازد. برای شرح الگوریتم، ۳ شین از شبکه قدرت که بوسیله ۲ خط […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

شکل ‏۲‑۳: متغیرهای اندازهگیریبا استفاده از مختصات کارتیزین، برای هر خط مشابه شکل ‏۲‑۲ سه مؤلفه ولتاژ برای شینها وجود دارد. همچنین ۴ مؤلفه جریان نیز وجود دارد؛ بنابراین ۷ اندازهگیری برای هر خط حاصل خواهد شد که با در نظر گرفتنq مجموعه اندازهگیری، به طور کلی ۷q اندازهگیری وجود دارد. از طرف دیگر با […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

(‏۲‑۳۲)که در آن x و p مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه هستند و v(k) بردار خطای اندازهگیری در نمونه kام و h رابطه جبری است که مقادیر اندازهگیری شده را در هر نمونه زمانی به‌به مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه ارتباط میدهد. برای تخمین پارامتر رابطه زیر را مینیمم […]

دسترسی به منابع مقالات : تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

که در آن G ماتریس بهره سیستم است که در انتهای تخمین حالت سیستم قابل‌محاسبه خواهد بود. بردار n بعدی زیر را تعریف میکنیم:(‏۲‑۱۷)که مؤلفه‌های آن به صورت زیر خواهد بود:(‏۲‑۱۸)با استفاده از رابطه (۲-۱۶) و (۲-۱۷) رابطه (۲-۱۵) به صورت زیر در خواهد آمد:(‏۲‑۱۹)در رابطه بالا برای محاسبه ep، ابتدا ys را از رابطه زیر […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

(‏۲‑۳)که در آن(‏۲‑۴)بوسیله رابطه (۲-۲۴) و با تکرار می‌توان متغیرهای حالت سیستم را بدست آورد؛ اما باید دقت داشت که این مقادیر با خطا همراه هستند چرا که پارامترهایی که در اختیار الگوریتم تخمین حالت قرار دادهایم با خطا همراه هستند. بر این اساس بود که برای حل این مشکل و تصحیح مقدار پارامترها الگوریتمهایی […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از …

تخمین پارامتر خواهد بود ][۲][. در گذشته اندازهگیری کمیتهای سیستم قدرت توسط سیستمهای اندازهگیری سنتی صورت میگرفته است. این سیستمها از دقت مناسبی برخوردار نبودند. مشکل دیگر این سیستمها همزمان نبودن عملکرد آن‌ها بود. در یک زیرسیستم که به صورت مجزا کار میکند، همزمانسازی به معنای گسترده معنا نخواهد داشت؛ چرا که یک سیگنال پالس […]

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

در این فصل دادههای محاسبات مونومرها و الیگومرهای ۳-آلکیلتیوفنها ارائه شد، در فصل بعدی به تحلیل و بررسی این نتایج پرداخته خواهد شد.فصل ششمبحث و نتیجهگیری۶-۱ بررسی مونومرهاهمان طور که در فصل پنجم اشاره گردید ساختارهای۳-متیلتیوفن تا ۳-هگزیلتیوفن با استفاده از هر دو روش ( B3LYP و HF) و مجموعه پایه ۶-۳۱G** بهینه گردید. بررسی ساختار مونومرها که نتایج آن […]

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

 همان طور که از دادههای جدول ۵-۸ مشخص است هر دو ساختار تریمر از پایداری خوبی برخوردار هستند. اما کارهای متعددی که پژوهشگران تجربی روی الیگومرهای منظم و تصادفی پلی(آلکیلتیوفن) انجام دادهاند، نشان میدهد که الیگومرهای منظم از شرایط بهتری برای رشد زنجیر برخوردار هستند و همچنین خواص بهتری را برای پلیمرهای HT-HT که به […]

مقاله – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

۰/۵۵۳- Th ۰/۵۹۲- ۳/۵۹۲- MTh ۳/۶۳۱- ۶/۶۳۱- Eth ۷/۶۷۰- ۹/۶۷۰- PrTh ۹/۷۰۹- ۳/۷۱۰- BTh ۳/۷۴۹- ۶/۷۴۹- PtTH ۶/۷۸۸- ۹/۷۸۸- HzTh ۵-۳- محاسبات الیگومرهااولین قدم در محاسبات الیگومرها این است که آرایش مونومرهای آلکیل تیوفن در کنار یکدیگر در زنجیر الیگومر مشخص گردد. قبلاً اشاره شد که مطالعات انجام گرفته روی زنجیرهای منظم و تصادفی نشان […]