جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

(۶-۱۲) نمایش تغییرات شکاف نواری الیگومرها برحسب افزایش طول زنجیر الیگومر در سطح B3LYP/6-31G** ……………………………………………………………………………………………………………………………96(۶-۱۳) نمایش تغییرات IP الیگومرهای ۳- آلکیلتیوفن در سطح B3LYP/6-31G** ……………..98فهرست…

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

۵-۲-محاسبات مونومرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶۵-۳- محاسبات الیگومرها …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰۵-۳-۱- محاسبات ساختاری..……………….……………………………………………………………………………………..۶۲۵-۳-۲- محاسبات چگالی بار الکتریکی و چگالی اسپین ………………………………………………………………۶۹۵-۳-۳- محاسبات الکترونی ……………………………………………………………………………………………………………۷۰فصل ششم: بحث و نتیجهگیری۶-۱- بررسی مونومرها…