تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

VSVRISIRRR, XR, yRRs, Xs, ysVmشکل ‏۳‑۲: ترکیب دو خط متوالی برای اعمال الگوریتم تخمین پارامتربررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامترالگوریتم ارائه‌شده را می‌توان در…

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از …

تخمین پارامتر خواهد بود ][۲][. در گذشته اندازهگیری کمیتهای سیستم قدرت توسط سیستمهای اندازهگیری سنتی صورت میگرفته است. این سیستمها از دقت مناسبی برخوردار نبودند.…