فایل – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۳

۲-۴اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهمنهش…………………………………………………………… ۱۱۲-۵ضرب تانسوری فضاهای برداری………………………………………………………………………………………. ۱۳۲-۶ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲-۷ماتریس پاؤلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲-۸بیت کلاسیکی و کوانتومی……………………………………………………………………………………………… ۱۷فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی…