بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول- قسمت ۲

۱-۳-۴-۱-۱-۲ باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….۳۸۱-۳-۴-۱-۱-۳ با بهره گرفتن از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………۳۹۱-۳-۴-۱-۲ پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………۳۹۱-۳-۴-۲ دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….۴۰۱-۳-۴-۲-۱…

بررسی و مقایسه‌ی گرگین ایرانی و پیران ویسه ی تورانی در شاهنامه، بر اساس جنبه‌های «شخصیت پردازی»، «منظر قهرمان و ضد قهرمان» و «خاستگاه فکری و عملی «هردو از دیدگاه کنش‌های فردی و جمعی».- قسمت ۴

گفت‌وگو   سبک (شیوه نگارش)   لحن و لحن پردازی   فضا و رنگ   نماد و نماد گرایی   این عناصر با یکدیگر رابطه‌ی…

سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۳

جدول ۳-۵: فعالیت ضدسرطانی کمپلکس مورد مطالعه در مقابل رده‌های سلولی HeLa (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسانی)، K-562…

بررسی و مقایسه‌ی گرگین ایرانی و پیران ویسه ی تورانی در شاهنامه، بر اساس جنبه‌های «شخصیت پردازی»، «منظر قهرمان و ضد قهرمان» و «خاستگاه فکری و عملی «هردو از دیدگاه کنش‌های فردی و جمعی».- قسمت ۷

وجود قهرمانان و ضد قهرمانان در این نبرد در جهت برجسته کردن صفات اهریمنی و اهورایی ایفای نقش می‌کنند و در هردو جبهه‌ی ایران و…