پایان نامه با موضوع نرم افزار

On Process Engineering
Subject:
Quantitative Risk Analysis due to Effects of Process Events in Ramsar Gas Compressor Station
Thesis Advisor:
Sahar Rezaian Ph.D
By:
Seyyed Ali Moosavi
Summer 1393
از دوست و همکار گرامي ، جناب آقاي دکتر ناصر بدري بسيار سپاسگزارم چرا که راهنمايي هاي بي چشمداشت و فروتنانه ايشان تامين اين پايان نامه را برايم محقق نمود .
و
از محضر ارزشمند استاد راهنما ، سرکار خانم دکتر سحر رضايان که همواره راه گشاي نگارنده در اتمام و اکمال پايان نامه بوده اند ، سپاسگزارم .
تقديم به پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي بردباري و ايستادگي را تجربه کنم ؛
و
به مادرم ، درياي عشق و ايثار ، که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر ؛
به همسرم ، اسطوره زندگيم ، پناه خستگيم و اميد بودنم ؛
و
تمام عزيزاني که نفس خيرشان برکت زندگيم است و خيس ، از باران لطفشان هستم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ……………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول : کليات ……………………………………………………………………… 4
1-1. هدف اصلي تحقيق …………………………………………………………………….. 5
1-2. بيان مسئله ………………………………………………………………………………… 5
1-3. فرضيه تحقيق …………………………………………………………………………. 7
1-4. نوآوري تحقيق ……………………………………………………………….. 7
1-5. پيشينه تحقيق ………………………………………………………………. 8
1-6. ضرورت توجه به مطالعات ايمني در ايستگاه تقويت فشار گاز ………………………….. 11
1-7. مفاهيم و تعاريف …………………………………………………… 17
1- 7-1. روش ارزيابي کمي ريسک ………………………………………………. 17
1-7-2. مراحل ارزيابي کمي ريسک ……………………………………………………………………………………………………. 19
1-7-2-1. مرحله اول : تعيين اهداف ارزيابي کمي ريسک ………………………………… 20
1-7-2-2. مرحله دوم : شرح واحد فرآيندي تحت بررسي ………………………………. 20
1-7-2-3.مرحله سوم : شناسايي مخاطرات …………………………………………………… 21
1-7-2-4.مرحله چهارم : تعيين و تحليل سناريو ها …………………………………….. 22
1-7-2-5. مرحله پنجم : مدل سازي پيامد ………………………………………………… 24
1-7-2-5-1. مدل سازي تخليه مواد ………………………………………………. 26
1-7-2-5-2. مدل سازي انتشار ……………………………………. 27
1-7-2-5-2-1. انواع آتش ……………………………………………………… 35
1-7-2-5-2-2. مدل سازي آثار ناشي از آتش فوراني و ناگهاني …………………… 40
1-7-2-5-2-3. تاثيرات تشعشع آتش …………………………………………………. 45
1-7-2-5-2-4. جرقه و احتمال رخداد آن …………………………………….. 48
1-7-2-6. مرحله ششم : تخمين تکرار پذيري سناريو ……………………………. 51
1-7-2-7. مرحله هفتم: محاسبه و ارزيابي ريسک ……………………… 56
1-8. معرفي نرم افزار PHAST …………………………………………….. 62
فصل دوم : روش کار ………………………………………. 65
2-1. معرفي ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر ………………………………. 66
2-1-1. شرح فرآيند عملياتي ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر ……………………… 68
2-1-2. حالت عملياتي مستقيم ……………………………………………………. 68
2-1-3. حالت عملياتي معکوس ……………………………………………………… 70
2 – 2 . روش کار …………………………………………………………………………… 74
فصل سوم : نتايج …………………………………………………………… 79
3 – 1 . توضيح و تفسير نمودار گلباد و ارائه نمودارهاي مربوط به شرايط آب و هوايي ………. 80
3 – 2 . نتايج مربوط به تخمين تکرار پذيري اتصالات ………………………………………… 84
3 – 3 . نتايج حاصل از مدلينگ به وسيله نرم افزار ……………………………………. 91
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………………….. 99
4 – 1 . نتيجه گيري ………………………………………………………………………. 100
4 – 2 . پيشنهادات ……………………………………………………………….. 101
4 – 3 . مقايسه کار انجام شده با کار ديگران …………………………………………… 104
4 – 4 . پيشنهاد براي ساير دانشجويان ………………………………………….. 105
پيوست ………………………………………………………………………………… 106
پ -1 ……………………………………………………………………………………. 107
منابع و ماخذ …………………………………………………………………….. 124
چکيده انگليسي …………………………………………………………. 127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 – 1 . برخي از مهمترين حوادث فرآيندي رخ داده در ايران و جهان……………………… 12
جدول 1 – 2 . آمار حوادث نشت گاز ، آتش سوزي و انفجار مناطق عمليات انتقال گاز……………. 13
جدول 1 – 3 . گزارش تفضيلي نشت گاز و آتش سوزي در مناطق انتقال گازدر سال 1390….. 14
جدول 1 – 4 . جدول معيار پايداري پاسکوييل………………………………………….. 29
جدول 1 – 5 . تحليل بانک اطلاعاتي شرايط آب و هوايي…………………………… 30
جدول 1 – 6 . طول زبري سطح براي موقعيت هاي متفاوت…………………………. 35
جدول 1 – 7 . تاثيرات ناشي از تشعشع آتش…………………………………….. 45
جدول 1 – 8 . احتمال مرگ بر حسب ميزان تشعشع……………………………… 48
جدول 1 – 9 . احتمال ايجاد جرقه منجر به انفجار يا آتش سوزي……………………….. 50
جدول 1 – 10 . احنمال جرقه فوري بر اساس ميزان حضور منابع جرقه…………………………. 50
جدول 1 – 11 . رابطه ميان ابعاد نشتي و تکرار پذيري………………………………. 53
جدول 1 – 12 . احتمالات مربوط به درخت رويداد نشتي گاز قابل اشتعال…………………. 56
جدول 2 – 1 . ترکيب درصد جريان گاز طبيعي در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر….. 74
جدول 3 – 1 . تعداد اتصالات ورودي و خروجي……………………………………….. 84
جدول 3 – 2 . تعداد اتصالات مسير سوخت……………………………………………. 84
جدول 3 – 3 . تکرار پذيري فلنج ها در سايز هاي موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سايز نشتي……………………………………………………………………………………… 85
جدول 3 – 4 . تکرارپذيري شيرهاي دستي در سايز هاي موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سايز نشتي…………………………………………………………………………… 85
جدول 3 – 5 . تکرار پذيري شيرهاي اتوماتيک در سايز هاي موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سايز نشتي………………………………………. 86
جدول 3 – 6 . تکرارپذيري مخازن با قطر بزرگتر از 150 ميلي متردر ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سايز نشتي………………………………………………………………… 86
جدول 3 – 7 . تکرارپذيري لوله ها در سايزهاي موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سايز نشتي……………………………………………………………………………………… 87
جدول 3 – 8 . تکرار پذيري اتصالات مسير سوخت بر حسب سايز نشتي……………………… 87
جدول 3 – 9 . تکرار پذيري کل براي اتصالات مسير سوخت بر حسب سايز نشتي……………………….. 87
جدول 3 – 10 . تکرار پذيري اتصالات مسير ورودي بر حسب سايز نشتي………………….. 88
جدول 3 – 11 . تکرار پذيري کل براي اتصالات مسير ورودي بر حسب سايز نشتي…………… 88
جدول 3 – 12 . تکرار پذيري اتصالات مسير خروجي بر حسب سايز نشتي…………………. 88
جدول 3 – 13 . تکرار پذيري کل براي اتصالات مسير خروجي بر حسب سايز نشتي……………. 89
جدول 3 – 14 . تکرار پذيري کل مربوط به سناريوي شماره يک………………………… 89
جدول 3 – 15 . تکرار پذيري کل مربوط به سناريوي شماره دو……………………………… 89
جدول 3 – 16 . ميزان جرم تخليه شده گاز براي ايزوله کردن شير در زمان هاي 20 دقيقه و 40 ثانيه………… 90
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 1 – 1 . نمودار مقايسه تعداد حوادث نشت گاز ، انفجار و آتش سوزي مناطق عمليات انتقال گاز در سال 1390 ………………………………………………………………………………….. 16
نمودار 3 – 1 . نمودار گلباد ايستگاه هواشناسي شهرستان رامسر………………………. 81
نمودار 3 – 2 . شکل ستوني نمودار گلباد…………………………………………………………. 81
نمودار 3 – 3 . نمودار متوسط ماهانه دماي

Leave a Comment