• تعامل من با ICT روشن و قابل درک است.
 • به نظر من ICT در تعامل با موضوعات مختلف دارای انعطاف است.
 • کسب مهارت در استفاده از ICT برای من آسان است.
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • به نظر من استفاده از ICT ساده و راحت است.
 • استفاده از ICT مستلزم صرف زمان بیشتری نسبت به وظایف معمول من است.
 • کارکردن با ICT بسیار پیچیده و درک آن دشوار است.
 • ۱-۷-۷- اثرات اجتماعی :
  تعریف نظری :
  اثرات اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالباً برمبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران (دوستان، خانواده، همکاران و…) فکر می کنند باید انجام دهند، عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه متاثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند.(لوچ ، ۲۰۰۳).
  تعریف عملیاتی :
  در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اثرات اجتماعی با استفاده از ۶ سوال یعنی سوالات ۲۵ تا ۳۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
  سوالات مربوط به اثرات اجتماعی :

  1. افرادی که بر رفتار من تأثیر دارند، معتقدند که من بایستی از ICT استفاده کنم.
  2. افرادی که برای من مهم هستند، معتقدند که من بایستی از ICT استفاده کنم.
  3. مدیران و مسئولین سازمان من در استفاده از ICT به کارکنان خود کمک می کنند.
  4. مدیر من برای انجام وظایفم با استفاده از ICT از من حمایت و پشتیبانی می کند.
  5. به طورکلی سازمان من در رابطه با استفاده از ICT از کارکنان خویش پشتیبانی می کند.
  6. دارا بودن ICT نماد قدر و منزلت سازمان من محسوب می شود.

  ۱-۷-۸- شرایط تسهیل گر :
  تعریف نظری:
  درجه ای که یک فرد اعتقاد دارد که یک سازمان و زیربنای فنی جهت حمایت از سیستم وجود دارد. تاثیر شرایط تسهیل گر می بایست مدیران را نسبت به موانع ممکن در جهت کاربرد مطلع کند. عامل تعیین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد استفاده فاقد اهمیت شناسایی شد، اما در تعیین کاربرد مهم است. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند. این متغیر هم مثل انتظار تلاش قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد. (دیاز و میشل ، ۲۰۱۰)
  تعریف عملیاتی :
  در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص شرایط تسهیل گر با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۱ تا ۳۵ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
  سوالات مربوط به شرایط تسهیل گر :

  1. من از منابع مورد نیاز برای استفاده از ICT برخوردار هستم.
  2. من از دانش لازم برای استفاده از ICT برخوردار هستم .
  3. ICT موجود در سازمان با سایر سیستم های کامپیوتری مورد استفاده من سازگار نیست.
  4. کمک های لازم برای رویارویی با مشکلات مربوط به ICT در سازمان در دسترس است.
  5. استفاده از ICT متناسب با سبک کاری من است.

  ۱-۷-۹- اضطراب :
  تعریف نظری:
  اضطراب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اغلب یک جنبه ناخوشایند نیز دارد، اضطراب و حالت‌های احساسی مشابه نه تنها می‌توانند بر تعامل تاثیر گذارند، بلکه بر بهره‌وری، یادگیری، روابط اجتماعی و در مجموع بر رفاه تاثیر می‌گذارند. محققان اضطراب رایانه‌ای را به عنوان حالتی ذهنی که منجر به ترسناکی یا بیمناک بودن در زمان تمایل به استفاده از رایانه یا در زمان استفاده از رایانه می‌شود، تعریف کرده‌اند(تونگ و چانگ ، ۲۰۰۸).
  تعریف عملیاتی :

  Tags: