خودکارآمدی کامپیوتری قضاوت افراد در مورد توانایی خود در استفاده از کامپیوتر می باشد و به عنوان عامل مهمی در مطالعه رفتار افراد در مورد تکنولوژی اطلاعاتی مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک اعتقاد که رفتار را به سوی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی هدایت و مشخص می کند تعریف می شود (اجروال[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۰). در واقع خودکارآمدی باورهای کاربران است نسبت به تواناییهایشان .
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص خودکارآمدی با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۴۱ تا ۴۵ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
سوالات مربوط به خودکارآمدی :

 1. من قادر هستم با استفاده از ICT وظایف خویش را به اتمام برسانم، حتی اگر کسی برای راهنمایی درخصوص چگونگی استفاده از ICT در کنار من نباشد.
 2. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 3. من قادر هستم با استفاده از ICT وظایف خویش را به انجام برسانم، در صورتی که شاهد نحوه استفاده از ICT توسط شخص دیگری بوده باشم.
 4. من قادر هستم با استفاده از ICT وظایف خویش را به اتمام برسانم، در صورتی که در هنگام بروز مشکل بتوانم از کسی درخواست کمک و یاری نمایم.
 5. من قادر به انجام وظایف خویش با استفاده از ICT هستم، چنانچه از زمان کافی برای انجام کارم برخوردار باشم.
 6. من با استفاده از تسهیلات ICT قادر به انجام وظایف خویش هستم.

۱-۷-۵- انتظار اجرا :
تعریف نظری:
انتظار اجرا درجه ای است که در آن فرد اعتقاد دارد که استفاده از فناوری به او در رسیدن به منافعی در عملکرد شغلی کمک می کند . در مطالعات پیشین پذیرش فناوری ، ساختار انتظار اجرا پیش بین محکمی برای قصد استفاده است. در یک محیط تجاری ، انتظار اجرا نقش مهمی در تصمیم گیری و پذیرش فناوری دارد و می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق عوامل رویکردی ، قصد رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد (اسکاپر و لوئیز[۲۳] ،۲۰۰۷).
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص انتظار اجرا با استفاده از ۱۰ سوال یعنی سوالات ۱ تا ۱۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
سوالات مربوط به انتظار اجرا :

 1. با استفاده از ICT می توانم وظایف خویش را با سرعت بیشتری انجام دهم.
 2. استفاده از ICT باعث محدود شدن عملکرد من می شود.
 3. استفاده از ICT اثربخشی مرا کاهش می دهد.
 4. استفاده از ICT منجر به افزایش بهره وری من می شود.
 5. استفاده از ICT انجام کارها را برای من ساده تر می کند.
 6. استفاده از ICT باعث می شود که همکارانم مرا به عنوان فرد شایسته ای تلقی کنند.
 7. استفاده از ICT کیفیت کاری را که انجام می دهم، کاهش می دهد.
 8. استفاده از ICT باعث افزایش احترام کارکنانم نسبت به من می شود.
 9. استفاده ازICT فرصت ترفیع و ارتقاء مرا کاهش می دهد.
 10. استفاده از ICT در کار من مفید و موثر است.

۱-۷-۶- انتظار تلاش :
تعریف نظری :
انتظار تلاش در مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر لغوی به معنای سهولت استفاده است. نکته جالب در این متغیر این است که انتظار تلاش در تعامل با زمان است. در شرایطی که انتظار تلاش پایین باشد کاربران بالقوه هم این تصمیم را در حاشیه قرار می دهند و اگر انتظار تلاش افراد بالا باشد کاربرد و تصمیم به استفاده از رایانه هم در مرکزیت فعالیتها قرار می گیرد. (دیاز و میشل ، ۲۰۱۰)
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص انتظار تلاش با استفاده از ۸ سوال یعنی سوالات ۱۱ تا ۱۸ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
سوالات مربوط به انتظار تلاش :

 1. یادگیری نحوه استفاده از ICT برای من آسان است.
 2. به نظر من کار کردن با ICT سهل و آسان است.
 3. Tags: