سوالات مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات:
۱- در مدت یک ماه چند مرتبه از ICT استفاده می کنید؟
هرگز ۳- ۱ مرتبه ۶- ۴ مرتبه ۹- ۷ مرتبه بیش از ۹ مرتبه
۲- در مدت یک ماه چند ساعت از ICT استفاده می کنید؟
کمتر از ۱ ساعت ۳- ۱ ساعت ۵- ۳ ساعت ۷-۵ ساعت بیشتر از ۷ ساعت
۳- در مدت یک ماه چند روز از ICT استفاده می کنید؟
هرگز ۳- ۱ مرتبه ۶- ۴ مرتبه ۹- ۷ مرتبه بیش از ۹ مرتبه
۴-دفعات استفاده شما از چقدر است؟
هرگز به ندرت گاهگاهی اغلب همیشه
۱-۷-۲- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :
تعریف نظری :
نیات رفتاری یا قصد استفاده کاربر از کامپیوتر میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است (موریس ودیلون، ۱۹۹۶). قصد استفاده میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است. قصد استفاده احتمال به کارگیری فن آوری توسط کاربر گفته می شود. قصد استفاده از نگرش نسبت به کاربرد فناوری مشتق می شود و به رفتار واقعی منجر می گردد(لین[۲۰] و همکاران،۲۰۰۱۱).
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۶ تا ۴۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
سوالات مربوط به قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 1. هر زمانی که مقدور باشد من تمایل دارم تا از ICT در کار خویش استفاده کنم.
 2. من استفاده از ICT را الزامی می دانم.
 3. من برای استفاده از ICT جهت سه ماه آینده برنامه ریزی کرده ام
 4. من تا حد امکان از ICT برای انجام کارهای مختلف استفاده خواهم کرد.
 5. من تا حد امکان از ICT به دفعات جهت انجام کار خویش استفاده می کنم.

۱-۷-۳- نگرش به استفاده :
تعریف نظری :
حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل، که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ هاى فرد به تمامى موضوعات و موقعیت هایى که با آن در ارتباط است، تأثیرى جهت دار یا پویا دارد. در نگرش به استفاده، دیدگاه هر فرد نسبت به خوشایند و کاربردی بودن و در کل ایده آل بودن آن فناوری بررسی می گردد (سانچز و هروس[۲۱] ، ۲۰۱۰)
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص نگرش به استفاده با ۶ سوال یعنی سوالات ۱۹ تا ۲۴ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.
سوالات مربوط به نگرش به استفاده :

 1. استفاده از ICT ایده خوبی است.
 2. من از ایده استفاده از ICT بیزارهستم.
 3. استفاده از ICT خوشایند و دلپذیر است.
 4. استفاده از ICT انجام کارها را جالب تر می سازد.
 5. استفاده از ICT سرگرم کننده است.
 6. من کار با استفاده از ICT را دوست دارم.

۱-۷-۴- خودکارآمدی :
تعریف نظری:

Tags: