شرایط تسهیل گر
قصد استفاده ازICT
(نیات رفتاری)
استفاده از ICT
شکل(۱-۱) مدل مفهومی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری UTAUT (ونکاتش و همکاران، ۲۰۰۳)
۱-۵- اهداف تحقیق :
اهداف این تحقیق از نظر کاربردی در جامعه مورد نظر یعنی دهیاران استان گیلان که براساس مسئله تبیین شده است شامل اهداف ذیل می باشد :
اهداف کلی :

  1. سنجش اضطراب ، نگرش به استفاده ، خودکارآمدی ، انتظار اجرا ، انتظار تلاش ، اثرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر ، نیات رفتاری و استفاده از ICT در دهیاران استان گیلان .
  2. شناسایی تاثیر گذار ترین عوامل برای پذیرش و استفاده از ICT توسط دهیاران.
  3. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  4. آزمون مدل تحقیق.

اهداف فرعی :
– سنجش تاثیر اضطراب بر روی قصد استفاده از ICT .
– سنجش تاثیرنگرش به استفاده بر روی قصد استفاده از ICT.
– سنجش تاثیر خودکارآمدی بر روی قصد استفاده از ICT.
– سنجش تاثیر انتظار اجرا بر روی قصد استفاده از ICT.
– سنجش تاثیر انتظار تلاش بر روی قصد استفاده از ICT.
– سنجش تاثیر اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT .
– سنجش تاثیر شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT.
– سنجش تاثیر قصد استفاده از ICT بر روی استفاده از ICT .
۱-۶- فرضیه های تحقیق :
فرضیه ۱: اضطراب درخصوص استفاده از کامپیوتر بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد.
فرضیه ۲: نگرش به استفاده بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۳ : خودکارآمدی بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۴ : انتظار اجرا بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۵ : انتظار تلاش بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۶ : اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۷ : شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
فرضیه ۸ : قصد استفاده از ICT بر روی استفاده از ICT توسط دهیاران استان گیلان تاثیر دارد .
۱-۷- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق :
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح ذیل آمده است:
۱-۷-۱ – استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :
تعریف نظری :
این متغیر به عنوان متغیر نهایی در اغلب مدل های توسعه ارائه شده قرار دارد. تصمیم به استفاده از فناوری را می توان پیش درآمد و عاملی موثر بر استفاده از فناوری تلقی کرد. تحقیقات نشان می دهد که متغیر قصد استفاده از فناوری بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر معناداری دارد. (دیویس و همکاران ، ۱۹۸۹).
تعریف عملیاتی :
در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۶ تا ۴۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

Tags: