پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه تهران، استان هرمزگان، استان کرمان

ي انگل گياهي در برخي باغات استان كرمان. شانزدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران. 377 صفحه.
8) باروتي، شاپور. علوي احمد. 1381. نماتد شناسي گياهي، اصول و نماتدهاي انگل و قرنطيه ايران. نشر علوم كشاورزي 304 صفحه.
9) بهداد، ابراهيم. 1375. دائره المعارف گياهپزشكي ايران. انتشارات ياد بود اصفهان. 4 جلدي، 3337 صفحه.
10) پناهي، بهمن. اسماعيل پور، علي. فريود، فرزاد. موذن پور كرماني، منصور. فريور مهين، حسين، 1381 راهنماي پسته( كاشت، داشت، برداشت) سازمان تحقيقاتي آموزش و ترويج كشاورزي. 147 صفحه.
11) تاج‌آبادي پور، علي. 1383. روشهاي كاشت توليد نهال پسته. انتشارات معاونت امور باغباني. 10صفحه.
12) تنها معافي، زهرا. خيري ، احمد. 1372. معرفي پنج گونه از نماتدهاي پارازيت گياهي موز در استان هرمزگان، نشريه بيماريهاي گياهي. جلد29. شماره 1 و 2. صفحات 43 تا 53.
13) تنها معافي، زهرا. مهدويان، سيد اسماعيل. 1376. شناسايي گونه و نژادهاي نماتد مولد گره ريشه روي كيوي و تأثير Meloidogyne incognita روي نهال كيوي. نشريه بيماريهاي گياهي. جلد 65. شماره 1. صفحات 1 تا 11.
14) جوانشاه، امان الله. 1379. مطالعه گلدهي پسته و روشهاي به تاخير انداختن آن به منظور جلوگيري از سرمازدگي بهاره. رساله دكتري. دانشگاه تربيت مدرس. 110 صفحه.
15) حسيني پور حميدآبادي، اکبر.1370. بررسي فون نماتدهاي پارازيت باغات پسته استان كرمان. پايان نامه كارشناسي ارشد بيماري‌شناسي گياهي دانشگاه تهران، 146 صفحه.
16) حسيني نژاد، سيد عباس و واجدخان، محمد. 1379.اثرات متقابل نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne incognita(Racel) و قارچ عامل پژمردگيFusarium oxysporum f. sp. ciceri در ارقام نخود. نشريه آفات و بيماريهاي گياهي، شماره‌هاي 1 و 2، جلد 68 . صفحات 1 تا 12.
17) حقدل، معصومه . 1384. نماتودهاي زيان‌آور پسته. نشريه موسسه تحقيقات پسته كشور. شماره 34. 24 صفحه.
18) حقيقي،حسين.ممقاني،مريم.رضوي،سيداسماعيل.رهنما،کامران.طاهري،عبدالحسين.1388. جداسازي نژاد 2 نماتود Meloidogyne incognita از زيتون در منطقه گرگان.مجله پژوهش هاي توليد گياهي،جلد شانزدهم،شماره چهارم.صفحات 163 تا 170.
19) خدايي اربط،علي.طاهري ،عبدالحسين.پهلواني،محمد هادي و نيکنام،غلامرضا.1388.مجله پژوهشهاي توليد گياهي.جلد شانزدهم،شماره اول.صفحات 45 تا55.
20) دادرسي سبزوار، ابوالقاسم .1378 .مطالعات هوا و اقليم شناسي فضاي سبز فرودگاه سبزوار، مشهد: شركت سبز گستر خراسان. 75 صفحه.
21) دادرسي سبزوار، ابوالقاسم. 1383. مطالعات هوا و اقليم پروژه توسعه آبخوان سبزوار، مشهد: مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان. 46صفحه.
22) دراپكين، د. 1375. ترجمه : بهروز جعفرپور و عصمت مهديخاني مقدم. مقدمه‌اي بر نماتدشناسي گياهي. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 360 صفحه.
23) درويشيان، م. 1378) . كشت و توليد پسته) ،ترجمه موسسه فرهنگي نشر آيندگان.272 صفحه.
24) دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت کشاورزي. 1389. نتايج طرح آمارگيري نمونه اي محصولات باغي (1387)،. وزارت جهاد کشاورزي، معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي،دفتر آمار و فناوري اطلاعات. 95 صفحه.
25) راد، محمدهادي. 1374.معرفي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پسته. نشريه موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. 47 صفحه.
26) رفيعي،حميدرضا.مهديخاني،عصمت ونجفي نيا،موسي.1389.جداسازي گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه هاي خيار منطقه جيرفت و بررسي تنوع ژنتيکي درون گونه اي آن با استفاده از نشانگر RAPD_PCR . نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزي)،شماره 1،جلد 24.صفحات 43 تا 52.
27) سجودي، م. اشتياقي، ح. باروتي، ش. 1381. تعيين گونه و نژاد نماتدهاي مولد گره ريشه در منطقه ني ريز استان فارس. پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. 251 صفحه.
28) سميع، محمدامين. عليزاده، علي. صابري ريسه، روح ا…..1384. آفات و بيماريهاي مهم پسته در ايران و مديريت تلفيقي آنها. جهاد دانشگاهي، واحد تهران،. 316 صفحه.
29) شيباني، احمد. فريور مهين، حسين. وطن پور ازغندي، ع. 1374. پسته و توليد آن در ايران. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، موسسه تحقيقات پسته كشور، 73 صفحه.
30) صاحباني، نوازاله، روستايي، علي و هادوي، نجمه‌السادات.1385. بررسي كنترل بيولوژيك نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride ، مجله علوم كشاورزي ايران، شماره 3، جلد 37.صفحات 405 تا 411.
31) صارمي، حسين. زند، اسكندر. 1382. قارچها و كنترل بيولوژيك (آفات، بيمارگرها، علفهاي هرز). انتشارات دانشگاه زنجان. 144 صفحه.
32) صداقتي، مهندس ناصر، شيباني تذرجي، مهندس زهرا، تاج‌آبادي پور، مهندس علي، حكم‌آبادي، دكتر حسين، حقدل، مهندس معصومه و عبدالهي عزت‌آبادي، دكتر محمد.1389. راهنماي توليد پسته ( كاشت، داشت و برداشت)، انتشارات آموزش و ترويج كشاورزي. 562 صفحه.
33) عامري، محمد.1374. بررسي تاثير باكتري Pasteuria penetrans در كنترل نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne javanica پايان نامه كارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي دانشگاه تهران. 86 صفحه.
34) عسكريان، هما، شريف نبي، بهرام، اولياء، مجيد، مهديخاني مقدم، عصمت و اخوان، عليرضا. 1388. شناسايي گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصيات ريخت‌شناسي و ريخت سنجي و آغازگرهاي اختصاصي گونه در استان كرمان، فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك، سال سيزدهم، شماره 1 (پيايي 97).صفحه 279.
35) فريور مهين، حسين. 1365. بررسي نماتدهاي مولد غده ريشه پسته Meloidogyne spp در استان كرمان، هشتمين كنگره گياه پزشكي ايران. 136 صفحه.
36) فريور مهين، حسين. 1378. آشنايي با آفات و بيماريهاي درختان پسته. نشريه شماره 1، موسسه تحقيقات پسته كشور. 58 صفحه.
37) کارگربيده ،اکبر . 1385. شناسايي و تعيين پراکندگي نماتودهاي انگل گياهي مزارع چغندرقند استان همدان.مجله بيماريهاي گياهي.جلد 42،شماره 1.صفحات9تا 15.
38) مؤذن . رضا،حسين.شکوهي،ابراهيم.نصيري،مصطفي.نصيرپور،ندا.1390.شناسايي پنج جنس و چهار گونه نماتد انگل گياهي نيشکر در خوزستان.پنجمين همايش ملي فن آوران نيشکر ايران.385-395.
39) محمدخاني، عبدالرحمن. 1376 . پسته، واحد توليد برنامه‌ها و انتشارات فني مديريت آموزش و ترويج اصفهان. شماره 52.76 صفحه.
40) مدني، مهرداد، 1374، بررسي عكس‌العمل پايه‌هاي مختلف پسته در رابطه با نماتدهاي مولد غده ريشه، پايان نامه كارشناسي ارشد بيماري‌شناسي گياهي دانشگاه تربيت مدرس تهران، 149 صفحه.
41) مهديخاني مقدم، عصمت. خيري، احمد. محمدي، مجتبي. اشتياقي، حسن. اخوت، محمود. 1382. معرفي سه گونه جديد از جنس Meloidogyne براي ايران. مجله بيماريهاي گياهي، شماره 3 و 4، جلد 39. صفحات 189 تا 211.
42) نامجو،سميه.فدائي تهراني،علي اکبر و اولياء،مجيد.1390.بررسي انتشار و تراکم جمعيت نماتد هاي خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان.مجله بيماريهاي گياهي،شماره 1 ،جلد 47.صفحات 83 تا 92 .
43) نشاط ،سوسن.خزيني،فرهاد.رضايي،سعيد.باروتي،سعيد.1390.فون نماتد هاي انگل درختان پسته در سيرجان.سال اول،شماره 2.صفحات 25 تا 32.
44) نصر اصفهاني، مهدي و احمدي، عليرضا. 1384. اثر كودهاي آلي و شيميايي روي نماتود Meloidogyne javanica در خياد، نشريه بيماريهاي گياهي، جلد 41، شماره1. صفحات 9 تا 15.
45) نيكنام، محمد. 1376. بررسي و شناسايي نماتودهاي زيان‌آور درختان پسته در استان سمنان. گزارش پژوهشي موسسه تحقيقات پسته. صفحات 329 تا 330.
46) هاديان، شروين. رهنما، كامران. جمالي، سالار و اسكندري، علي . 1387 .تأثير عصاره اتانولي ، ميوه چريش (Azadirachta indica) بر روي نماتد مولد گره (Meloidogyne sp) مجله گياهپزشك و غذا، شمارة 3. صفحات 19تا24.
47) Abad, P., Gouzy, J., et al (2008). Genome sequence of the metazoan plant-parasitic nematode Meloidogyne incognita. Nature Biotechnology (US), 26: 909-915.
48) Asmaa A. Mokbel M.A.M. El-Saedy and.2007. Control of the Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita on sunflower plants with certain organic plant materials and biocontrol agents Egypt. J. Phytopathol.,35(1): 13-24.
49) Baicheva, O., Salkova D. and G. Palazova. 2002. Root-knot nematodes (Meloidogyne , Goldi, 1887) Species composition, Pathogenecity, Some Problems for investigation. Experimental pathology and parastology 5/10. Bulgarian Acadamy of Science 2002: 21-24.
50) Barker, K.R. (1985). Nematode extraction and bioassays. 19-35pp. In: An Advanced Treatise on Meloidogyne Vol. II. (Eds.) Barker, K.R., Carter, C.C. and Sasser, J.N. North Carolina State University.
51) Barooti, S. 1974. Prevalence and host range of root-knot nematode Meloidogyne javanica, in Esfahan area. Iranian. J. of Plant Path.20(3-4),78-84.
52) Barooti, S. 1998. The plant nematode fauna of cultivated soil of East-Azarbaijan, Ardebil and Moghan. Appl. Entomo. and Phytopathol. 66: 79-98.
53) Brodie BB, Evans K, Franco J, 1993. Nematode parasites of Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture. Wallingford, UK: CAB International, 87-132.
54) Castagnone-Sereno, P. 2006. Genetic variability andadaptive evolution in parthenogenetic root-knot nematodes. Heredity. 96:282-289.
55) Castillo P, Vovlas N, Subbotin S, Troccoli A, 2003. A new root-knot nematode, Meloidogyne baetica n. sp. (Nematoda: Heteroderidae), parasitizing wild olive in Southern Spain. Phytopathology 93, 1093-1102.
56) Chaves E, Torres MS, 2001. Nematodos par?sitos de la papa en regiones productoras de papa semilla en la Argentina. Revista Facultad de Agronom?a 21, 245-59.
57) Chitwood B.G. (1949). Root knot nematodes Part 1 A revision of genus Meloidogyne (Goeldi, 17) Proceedings of the Helminthological Society of Washington, 16; 19-104.
58) Chitwood, B. G. and Chitwood, M. B. (1974). Introduction to Nematology.university park press, Baltimore, Maryland, 335pp.
59) Cobb, N.A. (1924). The Amphids of caconema and other Nema’s .J.Parasit. 11,118-121.
60) Cornu M, 1879. Etudes sur le Phylloxera vastatrix. Mem Acad. Sci. Paris. 26: 163-175.
61) De Grisse A.T. 1969. Redescription ou modification de quelques techniques utilisées dans l’étude des nematodes phytoparasitaires. Meded. Rijksfakulteit Landbouwwetenschappen Gent 34:351-369.
62) Ebadi, M., Fatemy, S., and Riahi, H. 2009. Evaluation of Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia as a control agent of Meloidogyne javanica on pistachio. Biocontrol Sci. Technol. 19(7): 689-700. doi:10.1080/09583150903051844.
63) Eisenback, J. D. & Triantaphyllou, H. H. 1991. Root-knot Nematodes: Meloidogyne species and races. In: Manual of Agricultural Nematology, W. R. Nickle. (Ed). Marcel Dekker, New York. pp 281 – 286.
64) Eisenback, J. D. (1985). Detailed morphology and anatomy of second-stage juveniles, males and females of the genus Meloidogyne (root-knot nematodes). In : Sasser ]. N. & Carter e. e. (Eds). An advanced trealise on Meloidogyne,

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *