پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان

…………………………………………………………………. 67
4-1-3- تعيين نقاط جغرافيايي ايزوله هاي جمع آوري شده و گونه نماتد شناسايي شده…… 68
4-1-4- ميزان شدت آلودگي بر اساس شمارش شاخص گال در 5 گرم ريشه پسته و پراکنش شدت آلودگي………….. 71
4-2- بحث ………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل پنجم: منابع
منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80
خلاصه انگليسي ………………………………………………………………………………………………… 89
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- متوسط بارندگي ماهانه وسالانه درايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384- 1333) . . . . . . . . . 7
جدول 1-2- پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384- 1333) . . . . . . . . . .. . 7
جدول 1-3- مواد و عناصر موجود در 100 گرم مغز پسته . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………. 13
جدول1-4 – توليد پسته در جهان و كشورهاي عمده توليد كننده طي سالهاي 2007-1997 …………. 14
جدول1-5- سهم كشورهاي عمده توليد كننده از توليد جهاني …………………………………………………….. 15
جدول 1-6- سطح زير كشت پسته در جهان و كشورهاي منتخب طي سالهاي 2007 ـ 1997 . . . . . . . . . . 15
جدول 1-7- سهم كشورهاي منتخب از سطح زير كشت جهاني …………………………………………………… 16
جدول 1-8- ميزان صادرات پسته در جهان و كشورهاي عمده صادركننده طي سالهاي 2006 -1997….. 16
جدول 1-9- سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور به تفكيك استان در سال 1387…………….. 18
جدول 1-10- آمار سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد محصول پسته آبي سال 1388 . . . . . ……… 20
جدول 1-11 – آمار سطح زير كشت توليد و عملكرد محصولات دايمي شهرستان سبزوار در سال1390…. 21
جدول 1-12- گونه مهم نماتد ريشه گرهي و درصد پراكندگي آن …………………………………………….. 23
جدول1-13- عكس العمل گونه‌ها و نژادهاي نماتد ريشه گرهي در برابر ميزبانهاي افتراقي …………… 26
جدول 1-14- آنزيمهاي مترشحه توسط نماتدها پارازيت گياهي ……………………………………………… 31
جدول 3-1-درجه بندي اندکس گال براساس تعداد گال ………………………………………………………. 56
جدول 4-1- مشخصات مورفومتريک 20 نمونه نماتد ماده M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون …………………. 63
جدول 4-2- مشخصات مشخصات مورفومتريک20 نمونه نماتد نر M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون ……… 66
جدول 4-3- مشخصات مورفومتريک 20 نمونه لارو سن دو M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون ……. …….. 67
جدول 4-4- نقاط جغرافيايي و شناسايي گونه Meloidogyne spp ايزوله‌هاي بدست آمده ……….. 68
از نمونه‌هاي ريشه و خاك پسته در شهرستان سبزوار
جدول 4-5: ميزان شدت آلودگي بر اساس تعداد گال در پنج گرم ريشه پسته ………………………….. 71
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
تصوير1-1- موقعيت منطقه مورد پژوهش در كشور و استان خراسان رضوي …………………………. 6
تصوير 1-2- تصاوير گل نر و گل ماده …………………………………………………………………………….. 11
تصوير1-3-اشکال ارقام پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ………….. 11
تصوير 1-4: نماتد نر و ماده …………………………………………………………………………………………… 24
تصوير1-5- شکل سر و استايلت نماتد نر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25
تصوير 1-6- شكل كلي از شبكه كوتيكولي انتهاي بدن نماتد ماده . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 26
تصوير 1-7- شكل انتهاي دم در لارو سن دوم ………………………………………………………………….. 26
تصوير 1-8 – علائم خسارت نماتد ريشه‌گرهي بر روي درخت پسته ………………………………….. 29
تصوير1-9- مراحل تشکيل لارو سن دوم ……………………………………………………………………….. 30
تصوير1-10- سيكل زندگي نماتد ريشه گرهي …………………………………………………………………. 31
تصوير 1-11- تصاويري از سلولهاي غول‌آسا …………………………………………………………………. 32
تصوير1-12- تاثير مستقيم قارچ Trichoderma hazianum روي نماتد Meloidogyne javanica 36
تصوير 1-13- تصاوير ميکروسکوپي از لارو سن 2 آلوده به باکتري Pasteuria penetrans ……….. 36
تصوير 1-114- ميوه هاي تازه وزرد رنگ و ميوه هاي خشک و قهوه اي رنگ چريش . . . . ………….. 37
تصوير 3-1- مراحل نمونه برداري خاک و ريشه پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ……… 48
تصوير3-2- تعيين نقاط جغرافيايي نمونه برداري شده ……………………………………………………….. 48
تصوير 3-3- مراحل جداسازي کيسه تخم نماتد از ريشه پسته …………………………………………….. 49
تصوير 3-4- علائم آلودگي به نماتد در بوته هاي گوجه فرنگي و ايجاد گال برروي ريشه بوته هاي گوجه فرنگي. . . . . . 50
تصوير 3-5- مراحل تهيه شبکه کوتيکولي انتهاي بدن نماتد ماده از ريشه آلوده گوجه فرنگي . . . 52
تصوير4-1- برش انتهاي بدن نماتد ماده بالغM.javanica جدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار ……………………… 61
تصوير4-2- ماده بالغ نماتد M. javanica. سر و مري در نماتد بالغ ماده …………………………….. 62
تصوير4-3- تصوير ميکروسکوپي از انتهاي بدن نماتد ماده بالغ M. javanica از باغات پسته شهرستان سبزوار …………. 63
تصوير 4-4- تصاوير ميکروسکوپي از نماتد ماده بالغ M. javanica از باغات پسته شهرستان سبزوار …………………… 64
تصوير4-5- قسمتهاي مختلف نماتدنر ولارو سن2 M . javanica،جدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار………….. 66
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 4-1- نقشه((GPS پراکنش شدت آلودگي به نماتد مولدغده ريشه ………………………………… 75
نقشه 4-2-نقشه((GIS پراکنش شدت آلودگي به نماتد مولدغده ريشه ……………………. 78
سالانه
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
189
6/38
2/29
6/31
8/25
4/12
8/5
7/0
5/0
2/1
5/2
8/13
9/26
متوسط بارندگي (mm)
جدول 1-2: پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384- 1333)
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
سالانه
ميانگين متوسط درجه حرارت روزانه درجه سانتي گراد))
9/17
6/23
1/29
1/31
6/29
25
2/18
11
4/5
1/3
8/9
11
61/17
ميانگين حداقل دماي روزانه( درجه سانتي گراد)
11
9/15
8/20
2/23
1/21
6/16
5/10
6/4
3/0
6/1-
3/0
8/4
6/10
ميانگين حداكثر دماي روزانه( درجه سانتي گراد)
5/24
3/30
7/35
7/37
4/36
7/32
8/25
1/18
5/11
8/8
9/11
2/17
23/24
1-2- مشخصات ميزبان
1-2-1- پيشينه درخت پسته
از خاستگاه‌هاي اوليه درختان پسته مي‌توان به ايران، افغانستان، تركمنستان، سوريه و فلسطين اشاره كرد. پاره‌اي از منابع نيز، سواحل مديترانه و خصوصاً كرانه‌هاي شرقي اين دريا را، مبدأ نخستين درختان پسته معرفي كرده‌اند. به طور كلي سرزمين‌هاي فوق در قارة آسيا و در فاصلة بين كرانة رود جيحون (در شرق) تا سواحل درياي مديترانه (در غرب)، به مسافت حدود 6000 كيلومتر، قرار گرفته و بين 32 تا 40 درجه عرض شمالي، واقع شده‌اند.
پرورش درختان پسته براي نخستين بار در نواحي غربي خراسان صورت گرفته است، اين اقدام در عصر پارت‌ها تا اوايل دوره ساسانيان، در نواحي مستعد ايالت پارت (خراسان)، در حد فاصلة شرق و جنوب غربي گرگان تا ناحية سبزوار و از سبزوار به جانب مناطق جنوبي نيشابور تا ناحية قهستان، انجام پذيرفته است (علوي، 1378).
پسته در آغاز عصر مسيحيت، ابتدا به حوزة مديترانه و سپس در سال 1856 به اروپا و در سال 1890 به كاليفرنيا رسيده است و در سال 1904 اولين درخت آن در ايستگاه تحقيقاتي “چيكو” كاشته شده است (درويشيان، 1378).
بقايايي از پسته‌زارهاي انبوه سبزوار تا اواخر قرن ششم برجاي بوده، زيرا ابوالحسن بيهقي تأكيد كرده كه در زمان او، درختان پسته در ديه‌هاي جلين و ايزي و نوقاريز مرغوب و معروف بوده است (ابريشمي، 1373).
شايد كهن‌ترين سند درباره پيشينة تاريخي كشت پسته در ايران را بتوان سفرنامة هرودت، تاريخ‌دان نامي يوناني، دانست (محمدخاني، 1376).
1-2-2- ويژگي‌هاي گياهشناسي و گونه‌هاي مهم پسته
واژة “پيستاسيا” كه همان جنس پسته است از نام فارسي آن يعني پسته برگرفته شده است. درخت پسته اهلي ( Pistacia vera) گياهي نيمه گرمسيري، وابسته به تيرة سماق Anacardiaceae يا تيره پسته، ازگياهان دولپه‌اي و جدا گلبرگان است . جنس پسته داراي 11گونه است كه گونه‌هايي از آن‌ها از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي‌كنند (پناهي و همكاران، 1381).

Leave a Comment