پایان نامه با کلمات کلیدی احکام امضایی، بنای عقلا، نظام اقتصادی، موقوف علیهم

منافع و مالیت موقوف، اصلاح حال و خوب شدن وضع زندگى موقوف علیهم باشد، نه این‏که خود مال موقوف موضوعیتى داشته باشد، در این صورت مى‏توان گفت هنگامى که منافع موقوف کاهش یافت، با تبدیل به أصلح و مفیدتر با جلب منافع بیش‏تر غرض واقف نیز محقق مى‏گردد و بقاى مالیت مال در صدق عرفى بقاى موقوف کافى است که در وقف مالیت، بقاى مالیت با وجود انتفاع امکان‏پذیر است
برای دلیل وقف مالیت نیز باید بگوئیم یکى از شروط موقوف، عین بودن آن مى‏باشد.عین، مالى است که داراى سه بُعد باشد; بنابراین در مقابل منفعت، دین، و امر کلى قرار مى‏گیرد و از آن جهت که مالیت، امرى است کلى که در ضمن افراد مختلف تعین مى‏یابد 2000 ریال در ضمن یک اسکناس 2000 ریالى یا دو اسکناس 1000 ریالى و یا چهار سکه 500 ریالى و یا یک کیلو میوه معین مى‏شود – پس شرط اولى موقوف را – که عین بودن است – ندارد; پس وقف آن نمى‏تواند صحیح باشد.
3 : عدم منافات بین وقف پول و بقای آن
یک اشکالی که در وقف پول ممکن است به نظر برسد این است که وقتی از پول منتفع میشویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین میرود و دیگر باقی نمی ماند ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابر این می توان گفت پول در گردش خود به صورت کلی –نه جزئی و شخصی – دور میزند و حال چه اشکالی دارد که ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است ؛مثل آن را به بانک بپردازد ؟ این گونه وقف را عرف عقلا می پذیرد ؛چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلالی و حرامی هم پیش نخواهد آمد .118
4 : بنای عقلاء و تصدیق عرف
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . 119
ضمنا در رابطه با بنای عقلاء باید بگوئیم مشروعیت وقف پول ثابت است و عقلاء عالم وقف را به عنوان یکی از مصادیق انفاق ستوده اند لیکن از آنجا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع و قبل از آن متفاوت است و کارکردهای آن در نظام اقتصادی امروز تغییر کرده است لذا تعیین مصادیق وقف با توجه به زمان و مکان و تغییرات اقتصادی –اجتماعی بر عهده ی عقلاء می باشد .
از باب عرف باید بگوئیم بحث از نوع انتفاع از وقف پول داخل در شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه و مرجع آن عرف است؛ زیرا وقف از احکام امضایی است و فقها در احکام امضایی برای تشخیص موضوعات عرف را مورد توجه قرار داده اند و عرف نیز این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده است .120
5 : ماهیت مثلی پول
بطور کلی اشیاء شامل سه دسته هستند :
1 : اشیایی که استفاده از آن منجر به اتلاف آن میشود ؛استفاده خوراکی از میوه

Leave a Comment