پایان نامه با موضوع نرم افزار، شهرستان رشت، استان مازندران

از ابزار هاي تصميم گيري شركت ها و دولت ها در امر مخاطرات صنعتي و ايمني عمومي شناخته شده است . نرم افزار PHAST به صورت گسترده اي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است . علاوه بر آن ، نتايج حاصله که از مطالعه جداگانه مدل جامع پيامد UDM كه توسط DNV ارائه شده است ، بيانگر آن است كه هم تئوري و هم توانايي اين مدل در پيش بيني حوادث بسيار كارا است .
در ادامه به اختصار ، توانايي ها و نمودار هاي مربوط به مدل سازي پيامد ها كه توسط اين نرم افزار ترسيم مي شود ، معرفي مي گردد .
استفاده از نرم افزار PHAST براي طيف وسيعي از كاربران توصيه شده است كه به طور خلاصه عبارتند از :
1 – صنايع نفت و گاز
2 – صنايع پتروشيمي
3 – توليدكنندگان مواد شيميايي
4 – مشاوران طراحي
5 – شركت هاي بيمه
6 – دانشگاه ها
لازم به ذكر است كه نرم افزار PHAST با بسياري از قوانين و مقررات بين المللي ، از جملهRMP ، Seveso II و COMAH مطابقت دارد .
در انتها پس از بر شمردن توانايي هاي نرم افزار ، كاربرد هاي آن را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد :
1 – افزايش آگاهي از ميزان مخاطره آميز بودن حوادث
2 – اولويت بندي مخاطرات
3 – موقعيت يابي واحد هاي فرآيندي
4 – جانمايي مجتمع
5 – برنامه ريزي براي ذخيره مواد
6- كنترل آلودگي
7 – طرح ريزي واكنش اضطراري
8 – تعيين موقعيت مناسب آشكارساز ها
9 – تعيين حريم ايمن مجتمع هاي پر مخاطره
فصل دوم : روش کار
2- 1 . معرفي ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر 1 ] [
ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر ( شکل 2 – 2 ) در استان مازندران ، شهرستان رامسر و بر روي خط لوله 30 اينچ خانگيران – رشت ،کيلومتر 1064 ( طول جغرافيايي ? 36?56? 31/09 و عرض جغرافيايي ?50?38? 1/39 ) با ارتفاع 11 متر از سطح دريا قرار گرفته است و از سال 1379 با چهار واحد توربو کمپرسور 1 با آرايش ( 1+ 3 ) ، DRESSER RAND ساخت کشور کانادا با توان هر واحد 81/4 مگا وات و مجموع ظرفيت انتقال گاز روزانه در حدود 15 ميليون متر مکعب ، فعاليت مي کند . شرايط طراحي محيط ايستگاه ، دماي 20 درجه سانتي گراد ، رطوبت 85 درصد ، حداقل فشار گاز ورودي ايستگاه 40 بار 2 و حداکثر فشار گاز خروجي 68 بار مي باشد .
هدف از تاسيس اين ايستگاه کمک به تامين و تقويت فشار گاز استان هاي مازندران و گيلان مي باشد .
1-Turbo Compressor
2-Bar
شکل( 2-1 ) . موقعيت شهرستان رامسر در نقشه ايران 9 ] [
شکل( 2-2 ) . نمايي از ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر 9 ] [
2-1-1 . شرح فرآيند عملياتي ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر 1 ] [
ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر به دليل دو طرفه بودن ، داراي دو حالت عملياتي مستقيم1 و معکوس2 مي باشد که توضيح هرکدام از اين حالت ها به شرح ذيل مي باشد .
2-1-2 . حالت عملياتي مستقيم 1 ] [
در حالت عملياتي مسقيم ( شکل 2 – 3 ) به ترتيب شير کنار گذر 3 قديم بسته ، شير کنار گذر جديد باز ، شير هاي ورودي و خروجي قديم نيز باز و شير خروجي جديد در حالت بسته قرار دارد و گاز توسط يک خط 30 اينچ از مسير شهرستان نور و از طريق شير ورودي ايستگاه وارد محدوده عملياتي ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر مي شود . مواد زائد ( دوده و مايعات ) همراه گاز ، از هدر 4 ورودي 30 اينچ توسط دو خط 24 اينچ ، وارد اسکرابر ها 5 شده و پس از گذر از اسکرابر ها از آن جدا مي شوند . به اين ترتيب که يک دسته لوله عمودي در راستاي ورودي گاز قرارگرفته و مواد زائد همراه گاز پس از برخورد با اين لوله ها ريزش کرده و از قسمت تحتاني اسکرابر ها درين مي شود . خروجي اين اسکرابر ها داراي دو سايز 20 و24 اينچ مي باشند که پس از خروج مجدداً به يک هدر 30 اينچ وارد مي شوند . يکي از اسکرابر ها در
1-Direct Operation
2-Reverse Operation
3-By Pass Valve
4-Header
5-Scrubber
سرويس و ديگري از سرويس خارج مي باشد و در مواقع مورد نياز تعويض مي شوند . البته گاهي هم ممکن است با توجه به حجم گاز ورودي به ايستگاه ، به جهت فشار نيامدن به يک اسکرابر ، هر دوي آن ها در سرويس قرار گيرند .
وقتي مايعات و ناخالصي هاي اسکرابرها به حد مشخصي برسد ، شير هاي کنترل کننده ، سطح اسکرابر را تخليه مي کنند . البته اين کار در حال حاضر به صورت دستي انجام مي شود . گاز پس از فيلتر شدن 1 از هدر ميترينگ2 عبور کرده و وارد هدر 30 اينچ ورودي به کمپرسور ها مي شود . هر واحد نيز داراي يک خط ورودي 20 اينچ با تجهيزاتي نظير شير ورودي اصلي ، شير دستي بالانسينگ ، شير بالانسينگ اصلي ، ونتوري3 براي اندازه گيري ميزان جريان ورودي 4 و استرينر 5 جهت زدايش دوده موجود در گاز ، يک خط خروجي 20 اينچ با تجهيزاتي نظير شير چک ، شير اصلي خروجي ، شير ونت و شير اطمينان و هم چنين يک خط رابط ، يعني مسير برگشتي6 يا همان آنتي سرج 7 مي باشد . گاز از مسير خط ورودي 16 اينچ ، وارد کمپرسور شده و پس از تقويت فشار از مسير خط خروجي 14 اينچ خارج مي شود و به سمت هدرخروجي هدايت مي گردد . پس از آن از شير اصلي خروجي از ايستگاه خارج شده و به سمت شهرستان رشت ارسال مي شود .
1-Filtration
2-Metering
3-Venturi
4- Suction Flow
5- Strainer
6-Recycle
7-Anti Surge
شکل ( 2-3 ) . نمايي از حالت عملياتي مستقيم ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر
2-1-3 . حالت عملياتي معکوس 1 ] [
درحالت عملياتي معکوس ( شکل 2 – 4 ) ابتدا شير خروجي قديم بسته و شيرکنار گذر قديم در حالت باز قرارداده مي شود . پس از آن شير خروجي جديد باز شده و شير کنار گذر جديد به حالت بسته در مي آيد . بقيه مراحل آن همانند فرآيند حالت
مستقيم مي باشد . پس از استارت واحد ها ، با توجه به توضيحات بالا ، گاز از سمت رشت کليد شده و بعد از تقويت فشار از لاين خروجي جديد به سمت نور هدايت مي شود .
شکل ( 2-4) . نمايي از حالت عملياتي معکوس ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر
لازم به ذکر است که اين ايستگاه مجهز به سيستم قطع جريان 1 و تخليه در شرايط اضطراري 2 بوده که از طريق اپراتور فعال مي گردد. علاوه بر اين ، ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر در بخش مربوط به ساختمان کمپرسورها ، مجهز به سيستم هاي اعلام حضور گاز قابل اشتعال3 است و بر روي هر يک از کمپرسورها يک آشکار ساز 4 حضور گاز قابل اشتعال وجود دارد .
ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر علاوه بر تجهيزات فرآيندي مذکور ، شامل بخش هاي يوتيليتي 5 نظير سوخت گازي 6 و کمپرسور هوا نيز مي باشد ، که از آن به منظور تامين سوخت مورد نياز توربين هاي گازي براي کمپرسورها استفاده مي شود. ( شکل 2 – 5 ) از آن جا که گاز ورودي به ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر عمدتاً از سمت شهرستان رشت تامين مي گردد و اين گاز همان گازي است که از عسلويه به سمت شمال کشور توسط خط 40 اينچ در جريان است ، لذا در اين پروژه ترکيب درصد همان گازي که از جنوب مي آيد مد نظر مي باشد ( جدول 2 – 1 ) .
1-Emergency Shut Down
2-Blow Down
3-F & G System
4-Detector
5-Utility
6-Fuel Gas
شکل (2- 5) . شماي کلي قسمت هاي مختلف ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر ( محدوده عملياتي )
جدول ( 2-1 ) . ترکيب درصد جريان گاز طبيعي1 در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر
ترکيب درصد مولي ( ? ) ماده
053450/0 نيتروژن
00000/0 دي اکسيد کربن
00000/0 سولفيد هيدروژن
886034/0 متان
041574/0 اتان
011740/0 پروپان
002171/0 نرمال بوتان
002824/0 ايزو بوتان
000978/0 نرمال پنتان
000573/0 ايزو پنتان
000511/0 نرمال هگزان
000129/0 C7 +
000016/0 آب
3/53 چگالي ( kg / m3 )
94/17 جرم مولکولي
2- 2 . روش کار
در اين فصل ، به منظور پياده سازي کاربردهاي مورد نظر که عبارتند از : بررسي محدوده اثر دو نوع آتش Flash Fire و Jet Fire و تعيين ريسک فردي و جمعي مربوط به ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر ، از روش ارزيابي کمي ريسک با استفاده از نرم افزار Phast استفاده مي شود .
1-Natural Gas
محتويات اين فصل بيشتر متکي بر اطلاعات به دست آمده از واحد مهندسي و ديسپچينگ منطقه 9 عمليات انتقال گاز و اداره هواشناسي شهرستان رامسر و محاسبات انجام شده از طريق نرم افزار مي باشد . مراحل انجام کار در اين پروژه به ترتيب زير مي باشد :
مرحله اول : تعيين اهداف ارزيابي ريسک
در اين مرحله پس از تعيين اهداف ارزيابي ريسک ، به بررسي آثار و پيامد هاي ناشي از بروز آن با استفاده از داده هاي تجربي ، به وسيله مدلينگ توسط نرم افزار Phast پرداخته مي شود و در نهايت راهکارها و پيشنهادات مناسب جهت کنترل و کاهش پيامدهاي اين حوادث تعيين شده و معيار هاي اندازه گيري ريسک و نحوه ارائه آن مشخص مي شود . در ضمن در اين مرحله ميزان و عمق مطالعاتي که بايد براي اندازه گيري ريسک صورت بگيرد ، مشخص گشته که وابسته به اهميت ارزيابي ريسک ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر و منابع در دسترس آن مي باشد . در اين پروژه هدف تعيين شده ، ارزيابي برخي از حوادث فرآيندي که وقوع آن در ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر محتمل است ، مي باشد .
مرحله دوم : شرح واحد فرآيندي
در اين مرحله تمام اطلاعات مربوط به ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر که براي ارزيابي کمي ريسک مورد نياز است ، جمع آوري مي گردد . اين اطلاعات به طور کلي شامل مواردي نظير موقعيت جغرافيايي ايستگاه ( برگرفته از نرم افزار Google Earth ) ، شرايط آب و هوايي نظير جهت باد ، سرعت باد ، رطوبت هوا ، دماي محيط ( گرد آوري شده از اطلاعات ثبت شده در اداره هواشناسي شهرستان رامسر ) ، اطلاعات محيطي که ايستگاه در آن واقع شده است ، انواع نقشه هاي فرآيندي ، طرح جانمايي ايستگاه ، اسناد فني ، خواص فيزيکي مواد موجود در فرآيند از قبيل دما ، فشار ، فاز و ترکيب در صد آن

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *