پایان نامه با موضوع نرم افزار، اطلاعات مربوط، بهره بردار

ها ( گرد آوري شده از واحد مهندسي و واحد ديسپچينگ) ، مي شود .
مرحله سوم : شناسايي مخاطرات
اين مرحله که به منظور شناسايي مخاطرات موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر انجام مي شود ، داراي اهميت بسيار زيادي است . زيرا هر گونه کوتاهي در اين مرحله سبب شناسايي نشدن يک دسته خطرات محتمل و در نتيجه ارزيابي نشدن ريسک آنها ، مي شود . البته بايد به اين نکته نيز اشاره شود که لحاظ نمودن کليه خطرات فراتر از بحث اين پروژه مي باشد . بنابراين سعي شده است که خطرات بالقوه محتمل ايستگاه در اولويت قرار داده شود . نشتي مربوط به فلنج ها و شير ها از بارز ترين اين خطرات مي باشد . البته اين الويت بندي با تکيه بر مدارک فني موجود در بخش مهندسي و پرسش و پاسخ از مراجع ذي صلاح و نيز بررسي چک ليست ها و PM هاي موجود در آرشيو واحد مهندسي محرز شده است .
مرحله چهارم : تعيين و تحليل سناريوها
از آنجا که سناريو واقعه يا مجموعه اي از وقايع است که سبب ايجاد حادثه مي شود ، اين مرحله شامل شناسايي و استخراج تمام سناريوهاي قابل اعتنا با توجه به نوع مطالعات پيش رو و تحليل پيامد ناشي از آن مي باشد . در اين قسمت با توجه به اهداف پروژه و شواهد و اطلاعات ميداني و بررسي هاي مهندسي به اين نتيجه مي رسيم که اين سناريوها در اکثر موارد به صورت مجموعه اي از نشتي ها با اندازه هاي متفاوت بر روي منبع ايجاد خطر در نظر گرفته مي شوند . در مطالعات مربوط به ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر به اين نتيجه مي رسيم که از ميان اين نشتي ها ، نشتي مربوط به فلنج شير ورودي و فلنج شير خروجي ، با توجه به موقعيت مکاني آنها ( نزديکي به پارکينگ ماشين ها و جاده تردد وسايل نقليه و همچنين مسير تردد افراد وساختمان هاي اطراف آن ) از اهميت بيشتري برخوردار است . به طوري که نشتي مربوط به فلنج ورودي و خروجي جديد ايستگاه در صورتي که منجر به آتش سوزي گردد ، در صورت بزرگ بودن سايز نشتي مي تواند محدوده زيادي را تحت تاثير قرار دهد . به اين ترتيب از بين سناريوهاي بررسي شده دو سناريوي مربوط به نشتي فلنج شير اصلي ورودي و فلنج شير خروجي جديد محتمل تر بوده و مورد نظر مي باشد . در سناريوي يک ، فشار ورودي گاز ۴۰ بار و دماي آن ۱۹ درجه سانتيگراد است و اندازه اتصال ۳۰ اينچ مي باشد . در سناريوي دو ، فشار خروجي گاز ۴۵ بار و دماي آن ۳۵ درجه سانتيگراد است و اندازه اتصال ۳۰ اينچ مي باشد . ميانگين فشار و دماي مفروض با استناد به لاگشيت هاي مربوط به واحد بهره برداري ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر در سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است .
مرحله پنجم : مدل سازي سناريو ها
در اين مرحله پيامد هاي گوناگون ناشي از يک حادثه که مي تواند سبب تلفات يا صدمات جسمي و مالي شود ، ارزيابي مي گردد . هر سناريو ( ايجاد نشتي يا پارگي در يک فلنج يا لوله و يا مخزن حاوي ماده اشتعال پذير يا سمي ) مي تواند داراي چندين پيامد ( پخش مواد سمي ، آتش و انفجار ) باشد . همان طور که پيشتر نيز به آن اشاره شد ، در اين پروژه سناريوي مورد بحث ، نشتي در فلنج شير ورودي و خروجي ايستگاه مي باشد که پيامد هاي ناشي از آن آتش Flash Fire و Jet Fire است که از طريق مدل هاي ارائه شده براي آتش در محيط تعيين مي شود . آثار ناشي از آتش به صورت شدت تشعشع ، در نقاط مختلف تعيين مي شود و در ادامه تاثير اين پيامد ها بر روي جمعيت ، به صورت ريسک فردي و جمعي از طريق مدل هاي آسيب پذيري ارزيابي مي گردد .
مرحله ششم : تخمين تکرارپذيري
براي به دست آوردن تکرار پذيري براي سناريوي نشتي فلنج شير ورودي و خروجي ، بايد تمام اتصالات موجود در مسير براي هر سناريو به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و تکرار پذيري آن محاسبه گردد . روش کار به اين ترتيب است که بايد ابتدا تعداد شير هاي دستي ، اتوماتيک ، فلنج ها ، مخازن و طول لوله هاي مسير نشتي در سايز هاي موجود در ايستگاه محاسبه و با توجه به جداول ، فرمول ها و نمودارهاي مراجع که در غالب پيوست T14آمده ، تکرار پذيري آن ها محاسبه گردد . نحوه محاسبه به اين ترتيب است که با توجه به مستندات شرکت DNV (پيوست T14 ) جدول D1 مربوط به لوله هاي فرآيندي ، جدول D2مربوط به فلنج ها ، جدول D3 مربوط به شير هاي دستي ، جدول D4 مربوط به شير هاي اتوماتيک و جدول D6 مربوط به مخازن فرآيندي مي باشد . که در هر يک از اين جداول با توجه به سايز نشتي ها و سايز اتصالات ، مقادير عددي تکرار پذيري استخراج مي شود . در اين ميان در صورتي که سايز اتصال مورد نظر به طور مستقيم در رديف هاي جدول موجود نباشد ، بايد از طريق روش هاي برون يابي و درون يابي به مقدار مورد نظر دست يافت . بدين گونه تمامي تکرار پذيري هاي مربوط به شير ها ، فلنج ها ، مخازن و لوله هاي موجود در مسير نشتي به دست مي آيد . سپس براي محاسبه تکرار پذيري کل سناريو ، بايد همه تکرارپذيري ها با هم جمع شده و يک عدد به دست آيد که با قرار دادن آن در قسمت Event Frequency از نرم افزار بخشي از اطلاعات مربوط به ارزيابي ريسک کامل مي شود . در ضمن اگر اتصالي ما بين مسير ورودي و خروجي قرار گرفته باشد که به هر دو مسير مرتبط باشد ، بايد پس از محاسبه تکرار پذيري آن در محاسبات نهايي براي مسير ورودي وخروجي به طور جداگانه نصف مقدار به دست آمده را لحاظ کنيم .
مرحله هفتم : محاسبه و ارزيابي ريسک
در اين مرحله از ترکيب پيامد و تکرار پذيري سناريو ها به منظور تعيين ريسک استفاده مي شود . اين ريسک ابتدا براي پيامد هاي مختلف ناشي از هر سناريو تعيين شده و سپس از طريق جمع کردن آن ها يک ريسک کلي براي هر سناريو به دست مي آيد . شايان ذکر است که تمامي فرمول هاي مربوط به ارزيابي پيامد و ريسک در نرم افزار تعريف گرديده و ديگر نياز به محاسبات دستي نمي باشد و تنها با وارد کردن داده هاي خواسته شده نرم افزار مي توان مدلسازي را انجام داد . پس از انجام عمليات محاسبه و ترسيم نمودار توسط نرم افزار آن را تحليل و در صورت وجود نمودار هاي مرجع ، نمودار بدست آمده را با نمودار مرجع قياس کرده تا بتوان به يک نتيجه واقعي رسيد .
فصل سوم : نتايج
۳ – ۱ . توضيح و تفسير نمودار گلباد و ارائه نمودارهاي مربوط به شرايط آب و هوايي
۱ – در ايستگاه هواشناسي شهرستان رامسر ۴۴/۴۴ ? بادها آرام و ۵۶/۵۵ ? بادها داراي سمت و سرعت مي باشند .
۲ – باد غالب ( ۲/۶ ? از کل باد ها ) اين ايستگاه در جهت شمال غرب ( NW ) مي وزد ، به طوري که ۶/۱ ? از باد غالب با سرعت ۱/۲ تا ۶/۳ متر بر ثانيه و ۶/۱ ? باد غالب با سرعت ۶/۳ تا ۷/۵ متر بر ثانيه ، ۵/۱ ? باد غالب با سرعت ۷/۵ تا ۸/۸ متر بر ثانيه ، ۵/۰ ? باد غالب با سرعت ۸/ ۸ تا ۱/۱۱ متر بر ثانيه و ۱ ? باد غالب با سرعت بيشتر از ۱/۱۱ متر بر ثانيه از سمت شمال غرب مي وزد .
۳ – باد نائب غالب ، شرقي ( E ) بوده و ۶? از کل بادها را شامل مي شود به طوري که ۴/۲ ? باد نائب غالب با سرعت ۱/۲ تا ۶/۳ متر بر ثانيه ، ۸/۱ ? باد نائب غالب با ۶/۳ تا ۷/۵ متر بر ثانيه ، ۱/۱ ? باد نائب غالب با سرعت ۷/۵ تا ۸/۸ متر بر ثانيه ، ۵/۰ ? باد نائب غالب با سرعت ۸/۸ تا ۱/۱۱ متر بر ثانيه و ۲/۰ ? باد نائب غالب با سرعت بيشتر از ۱/۱۱ متر بر ثانيه مي وزد ( نمودار ۳- ۱ و ۳-۲ ) .
نمودار ( ۳-۱ ). نمودارگلباد ايستگاه هواشناسي شهرستان رامسر
نمودار متوسط ماهانه دماي هوا
نمودار (۳-۲ ) . شکل ستوني نمودار گلباد
نمودار هاي ۳-۳ و ۳-۴ و ۳-۵ مربوط به شرايط آب و هوايي ايستگاه هواشناسي شهرستان رامسر مي باشند .
نمودار متوسط ماهانه دماي هوا
نمودار ( ۳-۳ ). نمودار متوسط ماهانه دماي هوا
نمودار متوسط ماهانه رطوبت هوا
نمودار ( ۳-۴ ). نمودار متوسط ماهانه رطوبت هوا
نمودار متوسط سرعت باد
نمودار ( ۳-۵ ). نمودار متوسط سرعت باد
۳ – ۲ . نتايج مربوط به تخمين تکرار پذيري اتصالات
جدول ( ۳-۱ ). تعداد اتصالات ورودي و خروجي
Outlet Pass
Inlet Pass
Size
تعداد اتصالات مسير ورودي وخروجي
۵
۵
“۳۰

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *