پایان نامه ارشد درباره ابزار پژوهش

. ………………………………………… ۴۴
۲-۲-۶ سازماندهي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ۴۵
۲-۲-۷ تکنولوژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ۴۶
۲-۲-۸ کانل هاي ارتباطي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… ۴۸
۲-۳ پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۳-۱ پژوهشهاي داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳-۲ پژوهشهاي خارجي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۲ روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳ جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۴ روش نمونه گيري و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۵ ابزار پژوهش و روش جمع آوري دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۶ روايي و پايايي ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۶-۱ روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶-۲ پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۷ روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۲ آمارتوصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۲-۱ وضعيت جنسيت مشتريان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-۲-۲ وضعيت تحصيلات مشتريان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۲-۳ مدت زمان استفاده از خدمات بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۳ تجزيه و تحليل اطلاعات بانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۳-۱ ضرايب رگرسيوني متغيرها دربانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۳-۲ ضرايب استاندارد شده متغيرها دربانک ملت………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۳-۳ مقايسه مدل مستقل و مدل پيشنهادي………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۳-۴مقدار کاي دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵-۲ نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲-۱ نتايج تجربي توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۲-۲ نتايج تجربي استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۵-۲-۲-۱ فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۵-۲-۲-۲ فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵-۲-۲-۳ فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۲-۲-۴ فرضيه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۲-۲-۵ فرضيه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۲-۲-۶ فرضيه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۵-۲-۲-۷ فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۳ پيشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۴ موانع و محدوديتهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
پيوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۳-۱)جامعه آماري و حجم نمونه بانک هاي مورد پژوهش………………..

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *