پایان نامه درباره افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت حقوق دستمزد :

به کارکنان بخاطر جبران کاری که در سازمان انجام می دهند ، حقوق و دستمزد پرداخت می گردد اما علاوه بر جبران زحمات وقت و نیروی کارکنان در جهت و بخاطر میل به اهداف سازمان صرف می کنند. پرداخت بایستی جنبه انگیزش نیز داشته باشد ، یعنی بایستی برای پرداخت ، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد موثر تشویق کند اما محرکی برای سخت کوشی و بکارگیری تمام توانایی های بالقوه آنها باشد . مقصود از دستمزد ، پرداختی می باشد که مبنای محاسبه آن ساعت می باشد و مقصود از حقوق ، پرداخت هایی می باشد ماهانه صورت می پذیرد . دستمزد ، متداولترین شیوه پرداخت به کارگردان و حقوق ، متداولترین شیوه پرداخت به کارمندان می باشد. با امضاء دفتر یا ساعت زدن ، ورود و خروج کارمندان ثبت و حضور آنها در سازمان کنترل می گردد، اما معمولاً پرداخت آنها براساس محاسبه دقیق ساعتی که در سازمان کار کرده اند انجام نمی گیرد. برعکس ، کارگران روزمزد ، فقط به ازای ساعتی که کار کرده اند پول می گیرند. (سعادت ، 1386 ،270)

 

2-14-1 پول عامل انگیزش می باشد! :

اهمیت پول به عنوان عامل انگیزش ، کمتر نظر دانشمندان علوم رفتاری را به خود جلب کرده می باشد. آنان ترجیح می دهند که روی موارد زیر تأکید کنند : سختی کار ، ارزش هدف ، مشارکت در تصمیم گیری ، بازخور کردن نتیجه فعالیت ها ، انسجام گروههای کاری سایر عوامل غیرپولی. آنان این عوامل را موجب انگیزش کارکنان می دانند. ما می خواهیم به گونه دیگری استدلال کنیم و بگوییم که پول ، عامل اصلی انگیزش می باشد. پول به عنوان وسیله مبادله محملی می باشد که کارکنان می توانند به آن وسیله چیزهایی را که مورد نیاز و خواستشان می باشد خریداری کنند. از این گذشته ، پول در زندگی کارگر یا کارمند ، تأثیر تابلوی محاسبات را اعمال می کند. یعنی افراد ، ارزشی را که سازمان به کار آنها می دهد ، بر روی این تابلو می نویسند و سپس ارزشهای خود را با یکدیگر مقایسه می کنند.

ارزش پول  به عنوان یک وسیله مبادله بسیار روشن می باشد. امکان دارد که افراد تنها به خاطر پول کار کنند ، اما اگر پول حذف گردد ، چه تعداد از افراد سرکار حاضر خواهند گردید؟ از نظر اکثریت قاطع نیروی کار ، چک حقوقی از ضروریات قطعی می باشد که آنان به آن وسیله می توانند نیازهای فیزیولوژیکی و امنیتی خود را تأمین کنند.

در نظریه برابری، به علاوه که پول وسیله مبادله می باشد به آن یک ارزش نمادین هم داده می گردد. فرد برای

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما