پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

به گونه کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده می باشد که عبارتند از:

1- رضایت شغلی پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل می باشد؛

2- رضایت شغلی اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می گردد؛

3- رضایت شغلی منبعث از چند توجه وابسته به هم می باشد.

اسمیت کندال و هیولین پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از: ماهیت شغل، دستمزد، فرصت ارتقا، مدیر و همکاران. این ابعاد از مهم ترین ویژگی های شغل هستند که افراد به آنها پاسخ مثبت نشان می دهند. رضایت شغلی به جهت گیری کلی و عاطفی فرد نسبت به تأثیر کاری اش تصریح دارد. این مفهوم بایستی از رضایتی که فرد از جنبه های مختلف و جداگانه شغلش دارد، متمایز گردد. در واقع، رضایت شغلی به عنوان توجه کلی فرد نسبت به شغلش مفهومی کلی می باشد، اگرچه این مفهوم خلاف این واقعیت نیست که این توجه کلی، چندبعدی نیز می باشد. فرض این می باشد که اشخاص قادرند جنبه های خاص رضایت از شغلشان را پیش روی جنبه های نارضایتی، تعدیل کنند و به توجه مرکبی از شغل به صورت یک کل برسند.

از نظر فلدمن (1995) مهم ترین منابع ایجادکننده رضایت شغلی عبارتند از:

1- شرایط کاری و دستمزدها که حاصل مطالعات مهندسی صنعت مدیریت علمی می باشد؛

2- گروه کاری و سرپرستی که از نهضت روابط انسانی تأثیر پذیرفته می باشد؛

3- خود شغل و فرصت های شغلی که به ماهیت شغل توجه دارد.

به گونه کلی رضایت شغلی را در سه شکل می توان اختصار نمود:

شکل اول: سیاست های سازمانی مانند حقوق و مزایا، ارتقا در سازمان و امنیت شغلی؛

شکل دوم: افراد حاضر در محیط کار، شامل سرپرستان و همکاران؛

شکل سوم: خود شغل.

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که می توان آنها را به چهار گروه تقسیم نمود:

1- عوامل فردی؛ 2- عوامل سازمانی؛ 3- عوامل محیطی؛ 4- ماهیت کار

کیمبل وایلز(1370) نیز در شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت افراد از کار، متغیرهای زیر را مطرح می کند:

1- خاطر جمعی و آسایش در زندگی؛ 2- شرایط مطلوب کار؛ 3- احساس علاقه و وابستگی؛ 4- رفتار از روی عدل و انصاف؛ 5-احساس موفقیت در کار و رشد صنع؛ 6-  شرکت در تعیین خط مشی کار؛ 7- تشخیص زحمات و خدمات انجام گرفته و قدرشناسی؛ 8- تکریم به خود(خدایاری فرد، 1388).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی