مقاله فارسی پایان نامه بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

7 تئوری های انگیزش کار :

2-7-1 دیدگاه مدیریت علمی :

تیلور1 بزرگ ترین نظریه پرداز مدیریت علمی ، عقیده داشت کارکنان دارای انگیزه اقتصادی هستند و برای کسب پول بیشتر کوشش می کنند . تیلور برای نشان دادن مفهوم مدیریت علمی از شخصی به نام اسمیت برای حمل شمش های آهن بهره گیری نمود .

شواهدی که در دست می باشد نشان می دهد مصاحبه ای که تیلور با اسمیت داشته ، ساخته و پرداخته خود او بوده و اسمیت وجود خارجی ندارد . اگر این موضوع حقیقت داشته باشد ، نشان می دهد که تیلور به چه شدتی دیدگاه اقتصادی خود درمورد انگیزش بشر را باور داشته و خواهان انتشار نظریه های خود بوده می باشد. خیلی زود روشن گردید که فرضیه های نظریه پردازان مدیریت علمی درمورد انگیزش نمی تواند رفتار پیچیده بشر ها را تشریح نماید. (گریفین ، 1386 ، 118)

2-7-2 دیدگاه روابط انسانی :

روابط انسانی حاصل اطلاعات هارثون بود . طبق این نظریه بشر ها به غیر از پول با عوامل دیگری نیز برانگیخته می شوند. طبق این نظریه وجود انگیزه مناسب مانند رضایت شغلی ، موجب بالا رفتن عملکرد کارکنان می گردد . دیدگاه روابط انسانی بیشتر سئوالات مربوط به رفتار بشر را بدون جواب باقی گذارده می باشد. با این حال یکی از نظریه پردازان اولیه این نهضت یعنی ، آبراهام مازلو تئوری مهم نیاز در انگیزش را ارائه داده می باشد . (گریفین ، 1386 ، 119)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2- 8 گروه بندی نظریه های انگیزش :

2-8-1 نظریه های محتوایی :

تئوری های محتوایی انگیزش کار، کوشش در تعیین عواملی دارند که در بشر ایجاد انگیزش می کنند. نظریه پردازا ن محتوایی در نظر داشتن تعیین نیازها یا سائق ها و چگونگی تقدم و تاخر آنها دارند . آنها به آن دسته از محرک ها و هدف ها علاقمندند که بشر کوشش می کند با به دست آوردن آنها ارضا شده و عملکرد خوبی داشته باشد . در این تئوری ها ، نیازها و محرک هایی که موجب انگیزش می شوند مشخص شده و نحوه ارضای آنها در سازمان اظهار می شوند. به گونه مثال در مکتب های علمی پول و پاداش های مادی به عنوان ابزارهای اصلی انگیزش و تنها مشوق کارکنان تلقی می شدند . در مکتب مدیریت روابط انسانی نیازهای غیر مادی مثل پیوستگی و صمیمیت ، نحوه سرپرستی و شکوفایی ، رشد و بهبود فردی و غیره توجه دارند. (برومند ، 1388 ، 103) مدل های محتوایی کوشش در تعیین آن چیز که افراد را در محیط کار بر می انگیزد دارند (برای مثال ، خودیابی ، مسئولیت و رشد) ؛ آنها می کوشند همبستگی های رفتار انگیخته شده را مشخص کنند.

 

2-8-2 نظریه های فرایندی (ساختاری) :

در تئوری های فرایندی بیشتر بر جریان و فرایند انگیزش افراد تاکید شده می باشد . تئوری های فرایندی به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادراکی می پردازند و به عاملی که موجب انگیزش       می گردد تصریح ندارد. (برومند ، 1388، 117)

 

2-9 بعضی از تئوریهای محتوائی :

2-9-1 نظریه نیازهای مزلو :

بدون تردید ، شناخته شده ترین نظریه انگیزش ، نظریه نیازهای مزلوست . مزلو به پنج نیاز ، که بر حسب اهمیت درجه بندی شده اند ، تصریح می کند : نیازهای زیستی ، نیازهای ایمنی ، نیازهای تعلق اجتماعی ، نیازهای عزت نفس ، و نیازهای خودشکوفایی . به نظر مزلو ، این نیازها به گونه همزمان احساس نمی شوند ، بلکه به ترتیب و بر حسب یک نظم منطقی احساس می شوند . نمودار2-1، توالی ظهور نیازهایی را که مزلو شناسایی کرده می باشد ، نشان می دهد . نیازهای زیستی اولین نیازهایی هستند که بایستی احساس و ارضا شوند . حال ببینیم ، هر یک از این نیازها چه چیزهایی را در بر می گیرد. (گنجی ، 1387، 64)

به نظر مزلو، کسانی که نیازهای سطوح بالاتر را ارضا کرده اند ، از واقعیت ادراک روشنی دارند . به علاوه ، این افراد ، خود و دیگران را به آسانی می پذیرند . آنها خود را خیلی مستقل و خلاق نشان می دهند و دنیای اطراف خود را کاملاً روشن ارزیابی می کنند . این اشخاص ، اغلب در مسیری وارد می شوند که به دیگران اجازه خودمختاری و خود شکوفایی می دهند .

می توان گفت که نیازهای پیشنهادی مزلو را دو اصل مهم هدایت می کنند : اصل کمبود و اصل پیشرفت.

  1. Fredrickw. Taylor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما