مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم اعتماد سازمانی

به گونه کلی عبارت می باشد از تمایل یک گروه یا طرف ارتباط به آسیب پذیر بودن در برابر گروه دیگر بر پایه ی انتطار یا باوری که گروه دیگر مطمئن، قابل اطمینان، متوجه نگران و قابل اعتماد می باشد(جواهری کامل،  1388).

مارتین هولیس معتقد می باشد موضوع بسیار مهم که در تمام علوم اجتماعی وبشری اهمیت دارد، اعتماد سازمانی می باشد. تا زمانی که سازمان ها در قالب ساختار اجتماعی وجود دارند، اعتماد شرط لازم برای آنهاست زیرا که اعتماد یک ساختار اجتماعی می باشد. ماکس وبر اعتماد را به عنوان پیش نیاز ساختار اجتماعی می داند. وی معتقد می باشد که با افزایش پیچیدگی یک سیستم، نیاز به اعتماد به گونه نسبی افزایش می یابد(شفیع پور مطلق و همکاران، 1390).

اعتماد در سازمان، منجر به رضایت و دلگرمی کارکنان شده و در نهایت تغییر بینش و توجه فرد نسبت به وظایف و شغل خود را به دنبال خواهد داشت. این امر خود منجر به تعهد شغلی فرد و فعالیت او در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی خواهد گردید. این مفهوم به گونه مکرر، در بحث های رهبری، تغییر، روابط انسانی و مشارکت فعال افراد مورد نظر بوده می باشد. اعتماد برای ایجاد روابط انسانی موثر، برقراری و بهبود ارتباط سازمانی، اعمال رهبری مردمی و تحولی، ایجاد همکاری، ایجاد تغییر سازمانی موفقیت آمیز و نهایتا تاثیر بر تعهد شغلی بسیار لازم و ضروری می باشد. پرداختن به اعتماد یک عقیده جدید نیست. بیش از 40 سال قبل هنگام بحث در مورد سنجش اثربخشی سازمانی به اهمیت در نظر داشتن نیروی انسانی و رفتار وی در سازمان توسط لیکرت تاکید شده می باشد. بدون اعتماد و یا عدم وجود آن در میان اعضای سا زمان و بین مدیریت و کارمندان، ارتباطات سازمانی، مدیریت دانش و کارآیی سازمانی کاهش می یابد. اعتماد به عنوان عنصر اساسی برای اثربخشی سازمانی شناخته شده می باشد. قطع ارتباط میان اعضای سازمان و در میان مدیریت و کارکنان ممکن می باشد به عدم اعتماد، نارضایتی شغلی و دشواری در جذب و حفظ استعدادهای انسانی منجر گردد(کالاوی[1]، 2007).

[1] Callaway

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی