پایان نامه با موضوع نقش اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه بهداشت ـ انگیزش :

نظریه بهداشت ـ انگیزش1 به وسیله یک روان شناس به نام فردریک هرزبرگ ارائه گردید. او ، بر این باورر می باشد که ارتباط فرد با کارش یک ارتباط اصلی می باشد و توجه فرد نسبت به کارش می تواند موجب موفقیت یا شکست وی گردد. او در پی پاسخی مناسب برای این پرسش برآمد که : «آیا مردم از کار و شغل خود چه می خواهند؟» هرزبرگ از مردم می خواست که به صورتی مفصل درمورد اوضاع یا شرایطی صحبت کنند که می توانست در  ارتباط با کار یا شغلشان بسیار خوب یا بسیار بد باشد. او این پاسخها را طبقه بندی نمود عواملی که بر توجه شغلی فرد اثر دارند (که پس از 12 پژوهش به دست آمد) در نمودار 2-2 ارائه شده می باشد. (رابینز ، 1383، 332)

هرزبرگ این پاسخها را طبقه بندی نمود و چنین نتیجه گرفت که پاسخ هایی که متضمن احساس خوب افراد درمورد کارشان می باشد با پاسخهایی که احساس بد افراد نسبت به کارشان نشان می دهد بسیار متفاوت می باشد. همانگونه که در نمودار 2-2 نظاره می گردد ،  بعضی از این ویژگیها ارتباط ای پایدار با رضایت شغلی دارند (یعنی عواملی که در طرف راست نمودار هستند) ، بقیه عوامل با نارضایتی شغلی ارتباط دارند(یعنی طرف چپ نمودار). عوامل ذاتی ، مثل پیشرفت ، شناخت یا داشتن شهرت ، ماهیت کار ، مسئولیت ، ترقی و رشد با رضایت شغلی ارتباط  دارند. هنگامی که از افرادی که نسبت به کار خود «احساس خوب» داشتند پرسش به اقدام آمد ، آنان ابراز تمایل کردند که این ویژگیها را به خود نسبت دهند. از سوی دیگر از کسانی پرسش می گردید که از کار خود ناراضی بودند آنان عوامل خارجی را مقصر         می دانستند ؛ مثل سیاست شرکت ، مدیریت سازمان ، سرپرستی واحد ، روابط بین افراد و شرایط کاری.

هرزبرگ می گوید : داده ها نشان می دهد که ناراضی بودن از کار نقطه مخالف راضی بودن نیست (برعکس باورهای سنتی). اگر عوامل ناراضی بودن از محیط کار حذف گردد الزاماً موجب رضایت شغلی نخواهد گردید. همانگونه که در نمودار 2-2 نشان می دهد ، هرزبرگ پیشنهاد می کند که دستاوردهایش بیانگر این مطلب می باشد که یک طیف نهایی دو جنبه ای وجود د ارد . نقطه مقابل «راضی» ، «ناراضی» می باشد ، و نقطه مقابل «ناراضی نبودن» «ناراضی» می باشد.

نمودار 2-2 مقایسه عوامل انگیزشی ـ بهداشتی (رابینز ، 1383، 333)

 

طبق دیدگاه هرزبرگ عواملی که به رضایت شغلی منجر می شوند جدا و متمایز از آنهایی هستند که به نارضایی شغلی می انجامند. پس ، مدیرانی که در پی حذف عواملی هستند که باعث نارضایی شغلی می گردد ، می توانند آرامش را به سازمان بازگردانند ، اما به گونه حتم باعث انگیزش یا تحریک افراد    نمی شوند. آنان به جای این که کارکنان و اعضای سازمان را تحریک نمایند ، اسباب آرامش آنان را فراهم می کنند. در نتیجه هنگامی که این عوامل در وضع مناسبی باشند ، افراد ناراضی نخواهند بود ؛ اما ، آنها کاملاً راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله انگیزش افراد را در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آنها شویم ، (از نظر هرزبرگ) بایستی روی مساله پیشرفت ، شناخت و کسب شهرت ، ماهیت کار ، مسئولیت و رشد تأکید نماییم. اینها ویژگیهایی هستند که موجب می شوند فرد به پاداشهای درونی برسد.

 

  1. Motivation – Hygiene theory

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما