مقاله پایان نامه ارشد مدیریت:میزان اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

غریزه : دومین نظریه بزرگ

جبرگرایی زیستی چارلز داروین دو تاثیر عمده بر تفکر علمی داشت . اولاً جبرگرایی زیستی داروین مهم ترین مفهوم ، یعنی تکامل را برای زیست شناسی به ارمغان آورد . جبرگرایی زیستی ، توجه دانشمندان را از مفاهیم انگیزشی ذهنی ، مانند اراده ، دور نمود و به سمت مفاهیم ماشینی و ژنتیکی معطوف نمود .

ثانیاً جبرگرایی زیستی داروین ، به دو گانهگی بشر حیوان که بر مطالعه اولیه انگیزش حاکم بود ، خاتمه داد و به جای آن ، سوال هایی از این قبیل را مطرح نمود: چگونه حیوانات از امکانات خودشان (یعنی انگیزش) برای سازگار شدن به ضروریات محیط بهره گیری می کنند؟ از نظر فیلسوفان پیشین ، اراده ، نیروی ذهنی منحصر به بشر بود و متمایز کردن انگیزش بشر ها از انگیزش حیوانات ، دلیلی دیگر برای کنار گذاشتن اراده به عنوان توجیه رفتار با انگیزه بود .

از نظر داروین، بیشتر رفتارهای حیوانات، ناآموخته ، خودکار و ماشینی به نظر می رسید. (داروین ، 1859،1872). حیوانات به کمک تجربه یا بدون آن، با محیط خود سازگار می شدند: پرندگان لانه می ساختند، مرغ ها روی تخم می نشستند، سگ ها خرگوش را تعقیب می کردند، و خرگوش ها از سگ ها  می گریختند. داروین برای توجیه کردن این رفتار سازگارانه مثل اینکهً از پیش برنامه ریزی شده،غریزه1 را مطرح نمود.(ریو، 1385 ، 27-32)

در صورتی که محرک مناسب وجود داشته باشد ، غرایز خود را از طریق بازتاب های فطری بدن ، نشان می دهند. پرنده ای که لانه می سازد ، مرغی که روی تخم می نشیند ، و سگی که شکار می کند ، این کارها را به دلیل انجام می دهند که هر یک استعداد ژنتیکی دارند ، یعنی ، تکانه ای که برای انجام این کار ، به صورت زیستی برانگیخته می گردد . در واقع ، متفکران انگیزش در قرن نوزدهم ، قسمت بیجان دوگانه نگری فیلسوفان (یعنی، روح منطقی) را از میان برداشتند و آن چیز که را که باقی ماند، یعنی امیال زیستی، تکانه ها نگه داشتند. (ریو ، 1385 ، 27-32)

اولین روانشناسی که نظریه غریزه انگیزش را رواج داد ، ویلیام جیمز2 بود.(1890) جیمز با اقتباس از داروین و معاصران وی ، تعداد زیادی غریزه جسمانی ، مانند مکیدن ، نیروی حرکت و غریزه روانی برای بشر قایل گردید. تنها چیز لازم برای تبدیل غریزه به رفتار هدفگرا (یعنی با انگیزه) ، وجود محرک مناسب بود . گربه ها موش ها را دنبال می کنند ، از سگ ها می گریزند ، از آتش اجتناب می کنند ، زیرا که از لحاظ زیستی بایستی چنین کنند . به بیانی دیگر ، دیدن موش (سگ یا آتش) ، یک رشته بازتاب های ارثی را فعال می سازد که تکانه هایی را برای اعمال خاص ، نظیر دنبال کردن یا دویدن ، به وجود می آورد . حیوانات از طریق غرایز ، تکانه هایی را برای اقدام کردن و بازتاب های لازم را برای به وجود آوردن آن اقدام هدفمند به ارث می برند.(ریو ، 1385 ، 27-32)

دلبستگی روانشناسی به دومین نظریه بزرگ انگیزش و تعهد نسبت به آن ، به سرعت ایجاد گردید . ویلیام مک دوگال3 (1908-1926) ، یک نسل بعد از جیمز ، نظریه غریزه ای را مطرح نمود که غرایز کاوش کردن ، جنگیدن ، مراقبت کردن از فرزند و غیره را ترسیم می نمود . از نظر مک دوگال ، غرایز نیروهای انگیزشی غیر منطقی و تکانشی بودند که بشر را به سمت هدف خاصی هدایت می کردند . این غریزه می باشد که «تعیین می کند صاحب آن به شیئی خاصی توجه و آن را درک کرده ، با دیدن چنین شیئی دستخوش برانگیختگی هیجانی بخصوصی گردد ، و با در نظر داشتن آن ، به شیوه خاصی اقدام کند ، یا حداقل ، تکانه ای را برای عملی احساس کند.» (مک دوگال ، 1908 ،30) . پس ، غرایز و هیجان های وابسته به آنها ، ویژگی هدفمند رفتار بشر را توجیه می کردند . نظریه غریزه مک دوگال از چند نظر به عقاید جیمز شباهت داشت . مهمترین تفاوت بین آنها این بود که مک دوگال بیشتر تاکید داشت که بشر ها بدون غریزه هیچ عملی را آغاز نمی کنند. بشر ها بدون این «حرکت دهنده های اساسی» بدن های بی حرکتی خواهند بود که هیچ تکانه ای برای اقدام کردن ندارند. به بیانی دیگر، کل انگیزش بشر از مجموعه غرایزی ناشی    می گردد که به صورت ژنتیکی به آنها اعطا شده می باشد. (ریو ، 1385 ، 27-32)

  1. instinct
  2. William james
  3. William mac dougall

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما