مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

واکنشهای نسبت به نا برابری . از نظر هر فرد مقایسه برابری یا فراگرد اندیشه ای که چنین احساسی را به وجود می آورد حل نابرابری احساس شده می نامند. نابرابری منفی1 هنگامی ایجاد می گردد که فرد احساس کند نسبت به دیگران دریافتی کمتر دارد و نابرابری مثبت2 هنگامی ایجاد می گردد که فرد احساس کند نسبت به دیگران بیشتر دریافت می کند. هر دو نوع احساس نابرابری انگیزاننده می باشد. هر نوع احساس نابرابری ، خواه مثبت و خواه منفی موجب یکی از واکنشهای ششگانه می گردد.(جدول 2ـ4)

  1. تغییر ورودیها (برای مثال تلاشهای کار خود را تغییر می دهد)
  2. تغییر نتایج (پاداشهای دریافتی) (برای مثال تقاضای افزایش حقوق می کند).
  3. ترک وضعیت (برای مثال استعفا می دهد).
  4. مبنای مقایسه را تغییر میدهد (برای مثال خود را با فرد دیگری مقایسه می کند).
  5. نتایج مقایسه را از روانی تحریف می کند (برای مثال نابرابری را موقتی می داند که در آینده برطرف خواهد گردید).
  6. اقدامهایی برای تغییر ورودیها و خروجیهای فرد مورد مقایسه انجام می دهد (برای مثال از همکارش می خواهد که کار بیشتری بپذیرد).

نظریه برابری پیش بینی می کند افرادی که احساس دریافت پاداش کم یا زیاد در کارشان دارند برای ایجاد حس برابری اقدام خواهند نمود. مطالعات آدامز و سایرین که در محیط های آزمایشگاهی صورت پذیرفته این پیش بینی را تأیید می کند (آدامز ، 1965 ، 267ـ299 ؛ گودمن ، 1977 ، 97ـ131)

ارزیابی نظریه برابری . پژوهشهای زیادی در زمینه نظریه برابری صورت پذیرفته می باشد ، اما قلمرو بیشتر این مطالعه ها محدود بوده می باشد که فقط به یک نسبت منحصر می گردید؛ برای مثال نسبت پرداخت ساعتی یا قطعه کاری در برابر کیفیت و یا کمیت کاری که فرد در ازای آن کم یا زیاد دریافت داشته می باشد. (گودمن ، 1977 ، 97ـ131) یافته ها پیش بینی نظریه برابری را بویژه در شرایط پرداخت کم تأیید    می کند. هنگامی که افراد بر مبنای قطعه کاری یا ساعتی حقوق دریافت داشته و نابرابری ببینند از کیفیت کار خود کم کرده و به کمیت آن می افزایند و اگر افراد به گونه ساعتی حقوق دریافت دارند و فرد احساس دریافت زیاد داشته باشد بر کمیت و کیفیت کار خود می افزاید و اگر فرد احساس دریافت کم داشته باشد کمیت و کیفیت کار خود را کاهش خواهد داد. (کوزی یر و دالتون ، 1983 ، 311ـ319)

یکی از یافته های جدید در نظریه برابری ، اظهار می دارد که بعضی افراد نسبت به بی عدالتی حساس تر از بقیه هستند. (گرینبرگ ، 1989 ،174ـ184)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربردهای مدیریتی نظریه برابری . مهمترین کاربرد نظریه برابری برای مدیران در سیستم پاداش و تنبیه می باشد. زیرا پاداشهای رسمی (مانند پرداخت حقوق ، و مأموریت کاری) براحتی در دید افراد قرار دارد تا پاداشهای غیررسمی (رضایت درونی ، و احساس کسب موفقیت) که اغلب در مرکز ادراکات فرد از برابری قرار دارد و مقایسه های اجتماعی بروشنی عامل نیرومندی در محیط کاری می باشد.

نظریه برابری این پیامها را برای مدیران دارد : نخست آنکه اگر قرار باشد به افراد بر اساس کیفیت عالی کار پاداش داده گردد تا کمیت کار ، همه افراد سازمان نیاز دارند مبنای پاداشها را بدانند ؛ دوم اینکه افراد برداشتهای چند بعدی از پاداشها دارند. انواع پاداشهای ملموس و غیرملموس را دریافت می دارند و میدانیم که رفتار افراد مبتنی بر ادراکاتشان از واقعیت می باشد. اگر دو نفر حقوق یکسانی دریافت دارند اما هر یک فکر کند که دیگری حقوق بیشتری دریافت می دارد در آن صورت حتی اگر مدیر به زعم خودش با این دو کارمند عادلانه برخورد کرده باشد ، کارکنان چنین برداشتی را نخواهند داشت. پس (نمودار 2-8) برای مدیرانی که می خواهند قراردادهای روانی سالمی را حفظ کنند به بیانی دیگر تعادل عادلانه ای میان کار و دریافتی کارکنان مستقر کنند ، مدیریت پویایی برابری بسیار مهم می باشد. (رضائیان ، 1384، 134)


 

  1. felt negative inequity
  2. felt positive inequity

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما