هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه کامیاران در سال تحصیلی -پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی می باشد، بیش از هر چیز مدیون تلاشهای آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می باشد. از اینرو، همه ملت ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می نگرند. در عصر حاضر، ترقی و پیشرفت هر جامعه ای تا حدود زیادی در گرو نوع و چگونگی فعالیت هایی می باشد که در سازمانهای آن جامعه بخصوص سازمان آموزش و پرورش انجام می گردد. لذا می توان گفت که کارکنان این سازمانها در کیفیت اجرای برنامه های سازمانی و پیشرفت اهداف سازمان ها تأثیر مهمی را به عهده دارند و برای اینکه از عهده ایفای این تأثیر بر آیند، لازم می باشد که از انواع هوش، دانش ها، مهارت ها، توانمندی ها، و شایستگی های متناسب با این مسولیت خطیر و انگیزه کافی برخوردار باشند(هیگنز[1]، 2005 : 512-507). سالها قبل، صحبت از هوش شناختی(IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه متخصصین بود. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش معنوی پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده می باشد. پس از گسنرش مفهوم هوش به سایر قلمروها، ظرفیت ها و توانمندیهای بشر و بخصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روانشناسی، ایمونز[2]، در سال 1999 سازه جدیدی را به عنوان هوش معنوی مطرح نمود. او عنوان نمود که هوش معنوی مجموعه ای از تواناییها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی می باشد(رجایی، 1389: 24). زمانی که هوش معنوی با زندگی کاری دبیران پیوند بخورد، نیروی قدرتمندی حاصل می گردد که افراد تقریباً با هزاران ساعت کار می توانند لحظات لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتری را تجربه کنند. با در نظر داشتن این موضوع که انسانها یک ظرفیت معنوی درونی دارند، لذا دبیران با در آمیختن حرفه و معنویت، حرفه خود را به عنوان یک مأموریت و رسالت می دانند. هوش معنوی برای حل معضلات و مسایل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. سینگ جی[3] هوش معنوی را توانایی ذاتی، تفکر و درک پدیده های معنوی می داند که رفتار روزانه افراد را با ایدئولوژی معنوی هدایت می کند(سینگ جی،2008). کینگ[4] هم می نویسد: هوش معنوی مجموعه ای از ظرفیت های عقلی می باشد که به آگاهی کامل و کاربرد انطباقی ازجنبه های معنوی و جهان مافوق وجودی شخص کمک می کند و منجر به خروجی هایی 1. تفکر انتقادی وجودی، 2. تولید معنای شخصی، 3. آگاهی متعالی 4. توسعۀ حالت هوشیاری می گردد (2008: 52). همچنین هوش معنوی در بردارندۀ نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله می باشد که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و غیره شامل می گردد و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید(غباری بناب و همکاران،1386: 130).

به علاوه، مانند مسائلی که می تواند در سطح نظام های آموزشی مختلف مورد مطالعه قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعـال که فارغ از هر دغـدغه دیگـری جـز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. زیرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر کارایی شغلی وی و در نتیجه پیشرفت امر تعلیم و تربیت شاگردان دارد، پس، یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با اهمییت آموزش و پرورش در هر نظامی در نظر داشتن انگیزه کاری دبیران می باشد. انگیزه در لغت به معنای تحریک وترغیب می باشد و عبارت از چیزی می باشد که شخص را به حرکت وامی دارد.انگیزه ها چراهای رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند.انگیزه حالتی درونی درافراد می باشد که آنان را به انجام کاروعمل خاصی متمایل می سازد(فرح بحش،1388: 56). « انگیزش» هم به فرآیند یا جریانی اطلاق می‏گردد که از طریق آن بشر قادر به ایجاد انگیزه در دیگران می‏گردد. انگیزه کاری نیز عبارتست از فرایندی برای افزایش انرژی کارکنان به مقصود نیل به هدفهای کاری از مسیر درست و واقعی(کردرستمی،1390). جورج[5](2006) در پژوهشی تحت عنوان «بهره گیری علمی از هوش معنوی در محل کار» دریافت که مدیران با هوش معنوی می توانند یک روش متفاوت در اداره کردن افراد و هدایت آنها اتخاذ کنند. او مشخصات مهم هوش معنوی را اطمینان فردی، تأثیر گذاری، برقراری ارتباطات، درک بین فردی، اداره تغییرات و حرکت از مسیرهای دشوار برشمرد. امروزه دبیران راهنمایانی هستند که به خلق معنا و هدف برای دانش آموزان کمک می کنند با برخورداری از معنویت، دبیران خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه مهمتر از آن می توانند به آرامش خاطر، رضایت باطن و شادی طولانی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا دانش آموزان نیز از آن بهره مند شوند. پس با در نظر داشتن مبانی نظری اظهار شده محقق درصدد پاسخگویی علمی به این سوال اصلی می باشد که آیا بین هوش معنوی دبیران با انگیزه کاری آنان در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران درسال تحصیلی 93/92 ارتباط هست؟

شکل1-1: مدل مفهومی پژوهش

[1].Alon and Higgin

[2].Emmons

[3].Sing

[4].King

[5] .Gourge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی