دانلود پایان نامه

می‌دهد. او واکنش های اولیه خود را نوعی حس بی پناهی، ناامیدی، رهاشدگی و تنهایی توصیف می کند که در این میان حس غیبت خدا یا سکوت خدا بدترین حسی است که به انسان دست می دهد. وی ادا


دیدگاهتان را بنویسید