منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، شهرستان رشت، فلسفه علم

جدي وجود خواهد داشت.
25
حسيني و همكاران
1391
طراحي الگوي ارتباط بازارمداري،
يادگيري مداري، و نوآوري مداري و
عملكرد شركت هاي مواد غذايي در بورس
نتايج نشان مي دهد كه بازارمداري، يادگيري مداري و نوآوري مداري بر عملكرد
شركت ها تأثير مثبت مي گذارند
26
بهنامي
1382
يادگيري مداري با رضايت مشتري ونوآوري
يادگيري باعث ايجاد نوآوري و افزايش رضايت مشتريان مي شود
27
جواهري و
کوثر نشان
1388
رهبري،فرهنگ سازماني،فعاليت سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي
مشخص گرديد که فرهنگ يادگيري سازماني که تاثير قابل توجهي بر رضايت
کارکنان و بالطبع مشتريان دارد.
28
عسگري و ديگران
1389
بين يادگيري گروهي و سازمان يادگيرنده
با کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي
کارکنان
ضمن تاييد رابطه مثبت بين يادگيري گروهي با کيفيت زندگي کاري ئ رضايت شغلي نشان داد استقرار اين مولفه ها موجب افزايش کيفيت زندگي کارکنان و افزايش رضايت شغلي و تعهد آنان به سازمان و بهبود در روحيه و انگيزه آنان مي شود
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
روش اجراي تحقيق:
3-1 )مقدمه
از جمله ويژگي هاي مطالعه علمي كه هدفش حقيقت يابي است؛ استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي‌باشد، و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف‌ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق، دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است. بررسي و تحليل نقادانه شيوه هاي خاص تطبيق عام تئوري در هر يک از فنون ويژه علمي، وظيفه شاخه اي از فلسفه علم است که “روش شناسي” خوانده مي‌شود (خاکي،1384).
در اين فصل از پايان نامه ، به قسمت بسيار مهم و اساسي از فرآيند تحقيق يعني روش هاي مورد استفاده در تحقيق جهت بررسي جامعه آماري و تعيين روش هاي نمونه گيري و حجم نمونه، همچنين روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده خواهيم پرداخت. روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات نيز موضوع ديگري است که در اين فصل به آن پرداخته خواهد شد.
3-2) روش اجراي تحقيق
روش هاي متعددي براي تحقيق بکار برده مي شود و معمولا محققان در خصوص تعريف مشخص از انواع روش هاي تحقيق ، اتفاق نظر نداشته و بر اين اساس تقسيم بندي هاي متفاوتي از آن بعمل آمده است. لازم به ذكر است، اين پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، همبستگي دو متغيري محسوب مي‌شود و روش گردآوري اطلاعات نيز ميداني مي باشد.
از نظر هدف مي توان روش تحقيق را به روش هاي : تاريخي ، توصيفي و تجربي تقسيم بندي کرد همچنين تحقيق را از لحاظ ماهيت و روش به سه دسته کلي : بنيادي، نظري و کاربردي تقسيم بندي مي کنند.
روش هاي توصيفي مطالعه واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است محقق به کشف عقايد ، افکار ، ادراکات و ترجيحات افراد از طريق اين روش مي پردازد. به عبارت ديگر محقق در اين گونه تحقيقات سعي مي کند ” آنچه هست ” را بدون دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد و هدف از استفاده از اين روش توصيف ، ثبت و تحليل و تفسير شرايط موجود است.
انجام تحقيق توصيفي از لحاظ روش گرد آوري اطلاعات را مي توان به کتابخانه اي، مشاهده اي و پيمايشي تقسيم کرد. در اين تحقيق روش پيمايشي جهت گرد آوري اطلاعات استفاده شده است، لذا آن را مي توان در زمره تحقيق هاي ميداني قرار داد.
3-2-1 ) فرايند اجراي تحقيق
در اجراي تحقيق، مراحل زير پيگيري شده است :
در اين تحقيق ابتدا با بررسي ادبيات تحقيق و بر اساس مساله بيان شده ارزش مشتري به عنوان متغير وابسته و مساله اصلي پژوهش و يادگيري محوري به عنوان متغير هاي مستقل تحقيق شناسايي و فرضيه ها بر اساس چارچوب نظري و مدل تحقيق شكل گرفته اند. سپس داده هاي مورد نياز براي سنجش و اندازه گيري متغيرهاي فوق از شاخص هاي استاندارد شده در تحقيق (ناسوشن ، موواندو، 2011) استفاده شد و به صورت ميداني از نمونه هاي انتخاب شده در جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان و مشتريان شعب بانک ملي رشت داده ها جمع آوري شده و تبديل داده ها به امتيازات انجام گرفت؛ سپس تجزيه تحليل داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار 20spss انجام شد و با محاسبه مشخصه هاي توصيفي متغيرها، توزيع صفت هاي متغير ها بررسي و در نهايت به آزمون فرضيه ها اقدام گرديد و پيشنهاد هاي کاربردي در جهت رفع مشکل ارائه گرديد.
3-3) جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند هر گاه مسائل عملي مانع از انتخاب نمونه احتمالي باشد، مي توان به طرق ديگري در پي نمونه اي معرف بر آمد، مي توان در پي پاره گروهي بود که نماينده کل جمعيت است. در اين صورت مشاهدات به اين پاره گروه منحصر شده و نتيجه گيري از داده ها به کل جمعيت تعميم داده مي شود (ميلر، 1380،210)
در اين تحقيق، جامعه آماري مشتريان و کارکنان شعب بانک ملي در شهرستان رشت است که شامل 44 شعبه در سطح شهر رشت مي باشد. با توجه به اينكه نمونه آماري بايد نماينده اي از جامعه آماري باشد، لذا از روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه استفاده شده است.
3-3-1 )نمونه گيري و برآورد حجم نمونه
نمونه بخشي از جامعه است که معرف آن مي باشد و به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (خاکي، آذر،1380). همچنين مطالعه کل يک جمعيت ممکن است طولاني و طاقت فرسا باشد، و نيز مي تواند بسيار گران و کمي هم غير ممکن باشد. با توجه به محدوديت منابع پژوهشي، نمونه گيري نه تنها هزينه هاي مطالعه را کاهش مي دهد، بلکه براي هر بودجه ثابتي مي تواند گستره ي پوشش مطالعه را کاهش دهد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول زير استفاده شده است براي محاسبه حجم نمونه زماني که حجم جامعه معلوم است :
حجم نمونه= 39.570746324562
=اندازة متغير مورد بررسي مطابق توزيع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمينان (وZ2 برابر 8416/3 استفاده شد.
= ميزان خطاي برآورد نمونه که دراين تحقيق 05/0 مي‌باشد.
= واريانس نمونه (براساس متغير مورد بررسي)
?= سطح عدم اطمينان معادل 5 درصد.
در اين فرمول N حجم جامعه است. که برابر با تعداد شعب يعني 44 است.
3-4) معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيق حاضر پرسشنامه مي باشد.
پرسشنامه به عنوان يکي از متداول ترين ابزار هاي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي، عبارتي است از مجموعه اي از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گيري از مقياس هاي گوناگون ، نظر ،ديدگاه و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد (خاکي، 1382).
پرسشنامه تحقيق حاضر با توجه به متغيرهاي مورد بررسي در اين پايان نامه از پرسشنامه ارائه شده در تحقيق ناسوشن و همکاران 2007 استفاده شده و از دو بخش تشکيل شده است؛ که 15سوال مربوط به پرسشنامه يادگيري محوري و 12 سوال مربوط به پرسشنامه ارزش مشتري است. شايان ذکر است کليه سوالات مطرح شده در اين پرسشنامه ها بر مبناي طيف هفت گزينه اي ليکرت بوده است. اين مقياس شامل مجموعه اي از سوالات است كه بار نگرشي يا ارزشي همه ان ها تقريبا برابر تلقي مي شود؛ پاسخگو مقياسي را كه بين دو حدنهايي مانند ،موافق_مخالف محصور است برحسب شدت يا ضعف نگرش خود بر مي گزيند.
جدول 3-1: ترکيب سوالات پرسشنامه
رديف
متغيرهاي مورد بررسي
تعداد سؤالات در پرسشنامه
1
تعهد به ياد گيري
5
2
چشم انداز مشترک
6
3
روشن فکري
4
4
ارزش مشتري
12
جدول 3-2: صفات طيف پاسخي پرسشنامه
طيف کلي
کاملاً موافقم
موافق
تا اندازه اي موافقم
نظر ندارم
تا اندازه اي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ارزش عددي
7
6
5
4
3
2
1
3-5 )روائي و پايائي
در هر تحقيق علمي به روش تجربي ، وسيله اندازه گيري بايد روا و پايا باشد.
3-5-1 )روائي / اعتبار
روائي از واژه ((روا )) به معناي جايز و درست گرفته شده و روائي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روائي آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روائي از آن جهت است که اندازه گيري هاي ناکافي و نا مناسب مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و نا روا سازد.
در تحقيق حاضر ، از روائي محتوايي استفاده شده است ابزار اندازه گيري با تاييد نظر استاد راهنما و متخصصان از روايي محتوا برخوردار است.
3-5-2) پايائي
پايائي يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است و با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان، تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. يک آزمون زماني داري پايائي است که نمره هاي مشاهده شده و نمره هاي واقعي آن داراي ضريب همبستگي بالايي باشد (خاکي،1384). در اين تحقيق به منظور تعيين پايائي آزمون، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده که به وسيله نرم افزارSPSS براي مجموعه سوالات مربوط به هر متغير محاسبه گرديده‌است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي‌کند به كار مي رود. در عمل براي محاسبه ضريب پايائي از روش آلفاي کرونباخ، ابتدا يک نمونه اوليه شامل 35 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه از سوال هاي پرسشنامه و ورايانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.
که در آن:
J : تعداد زيرمجموعه سئوال هاي پرسشنامه يا آزمون
Sj2: واريانس نمرات هر بخش آزمون
: ضريب پايائي کل
پايائي پرسش‌هاي مطرح شده براي اندازه گيري هر متغير با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به صورت جدول(4-3) است. جداول تفصيلي مربوط به متغيرها در پيوست آورده شده است.
جدول 3-3: جدول پايائي مربوط به سوال هاي پرسشنامه
رديف
نام متغير
مقدار آلفاي کرونباخ
1
تعهد به ياد گيري
95.5درصد
2
چشم انداز مشترک(آرمان مشترك)
94.2درصد
3
روشن فکري(آزاد انديشي)
93درصد
4
ارزش مشتري
94.3 درصد
مقدار مبنا براي پذيرش پايايي يک پرسشنامه، 7/0 است. در صورتي که آلفاي کرونباخ محاسبه شده از اين عدد بزرگتر باشد، مي گوييم پرسشنامه پايا است. بر اين اساس پايايي سوالات پرسشنامه مو.رد پذيرش مي باشد.
3-6 )روش هاي تجزيه و تحليل آماري
براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي همانند آزمون همبستگي پيرسون، و آزمون هاي مربوط به آن از طريق نرم افزار SPSS، استفاده خواهد شد.
آمار توصيفي:
به منظور محاسبه فراواني و نظر پاسخ گويان براي هريك از سوالات، از آمار توصيفي شامل ميانگين انحراف معيار و واريانس استفاده شده است؛ همچنين از نمودار ستوني و هيستوگرام جهت نمايش چگونگي پراكنش نظرات استفاده شده است.
آمار استنباطي:
با توجه به هدف نتايج از نمونه به جامعه نياز به اين است كه از آمار استنباطي استفاده گردد؛ از آمار هاي استنباطي مورد استفاده در اين پژوهش آزمون كلومگروف-اسميرنف است؛ از موارد استفاده اين آزمون پي بردن به اين مطلب است كه آيا جامعه آماري نرمال است يا خير؛ در صورتي كه جامعه آماري نرمال باشد از آمار پارامتريك و در صورت نرمال نبودن از آمار ناپارامتريك استفاده مي شود با توجه به نرمال بودن جامعه آماري در اين پژوهش (از طريق آزمون كلومگروف-اسميرنف) آمار پارامتريك مورد استفاده در اين پژوهش

Share this post

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *