سایت مقالات فارسی – مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر …

اهمیت این دعا به قدری است که میتوان گفت تمام اندیشه و انعکاس مسیحت اولیه به راستی در تفسیر این دعا است.
درود بر مریم مقدس، دعای صبح و شب، دعای آمرزش، اعتقادنامه نیقیه و رسولان؛ دیگر دعاهای اساسی مسیحیان را تشکیل میدهند.
۱-۲-۳٫ مزامیر
یکی از منابع دعاهای فردی و جمعی، «کتاب مقدس» و به ویژه، « مزامیر» است، که در اصل برای نیایش در معبدِ یهودیان طرحریزی شده و اغلب در کلیسای مسیحیان استفاده میشود و عمیقاً زبان نیایش را تحت تأثیر قرار داده است. ستایشها و مرثیههای کاملاً فردی آن، اشتیاق شدید و نالههای ناامیدانه‌ی آن، چشمهای از بیانات و الگوی دعای فردی مسیحیان را نیز ارائه میکند.[۱۵]
کتاب مزامیر از ۱۵۰ مزمور تشکیل شده است و به پنج کتاب تقسیم میشود: مزمورهای “۱ـ۴۱” کتاب اول، “۴۲ـ۷۲” کتاب دوم، “۷۳ـ۸۹” کتاب سوم، “۹۰ـ۱۰۶” کتاب چهارم و “۱۰۷ـ۱۵۰” کتاب پنجم را تشکیل میدهند.[۱۶] در سنّت یهودی ـ مسیحی، این کتاب را به داود (علیه السلام) نسبت میدادهاند،[۱۷] اما دانشمندان جدید با استفاده از مطالب این کتاب میگویند: برخی از قسمتهای این مجموعه به دوره‌ی تبعید و برخی دیگر به دوره‌ی پس از آن مربوط هستند.[۱۸]چنانچه از صدوپنجاه مزمور، ۲۸ مزمور به برادران لاوی و ۷۳ مزمور به حضرت داوود نسبت داده شده است.[۱۹]
نگاه این پایاننامه به مزامیر به عنوان یک متن دعایی در مسیحیت است و از آنجا که مزامیر، خزانه و منبعی کاملی از دعاست که در سنّت مسیحیت و یهودیت بینظیر است؛ تأثیر مزامیر بر دعاهای کلیسایی قابل توجه است. به عبارت دیگر مزامیر منبعی برای دعاهای شخصی است و الهام بخش، بخش عمدهای از عبادت عمومی است.[۲۰]
۱-۲-۴٫ صحیفه سجادیه
پس از قرآن کریم و نهجالبلاغه، بزرگترین و مهمترین گنجینه گرانبهای حقایق و معارف الهی در نزد شیعه صحیفه سجادیه است. این صحیفه که از منابع غنی بلاغت تربیت، اخلاق و آداب اسلامی است، از سوی دانشمندان برجسته امامیه به أخت القرآن، انجیل اهلبیت (علیهم السلام) و زبور آلمحمد [۲۱]لقب گرفته است. همانطور که انجیل عیسى و زبور داوود (علیهما السّلام) دو کتاب آسمانی حاوی علوم و حِکَم بوده، صحیفه هم علوم و حِکمى را در بردارد که جهانیان را به سعادت و نیکبختى میرساند. سه نسخه از صحیفه در دست داریم: یکی صحیفه‌ی کامله که پنجاهوچهار دعا دارد، دوم صحیفه‏ای که سیوهشت دعا دارد و سوم صحیفه‏ای که چهلوچهار دعا دارد و در اصفهان چاپ شده است.
روایت مشهور و متداول عصر ما از صحیفه به دو روایت اخیر _ یعنی روایت ابناعلم مصری و محمدبناحمدبنمسلمبنمطهر _ بازمیگردد،[۲۲] که دارای پنجاهوچهار دعا است. اگر به همین صحیفه مراجعه کنید، میبینید که راوی میگوید: صحیفه دارای هفتادوپنج دعا بود ولی یازده عدد از دعاها از دست رفته است. حال اگر یازده دعا هم از دست رفته باشد، میشود شصتوچهار دعا در حالی که صحیفه فعلی پنجاهوچهار دعا دارد یعنی ده دعای دیگر نیز از آن فوت شده است. [۲۳]
نظر به اهمیت و اعتبار کمنظیر صحیفه سجادیه، شرحها و حواشی بسیاری بر این کتاب نوشته شده و بارها از عربی به فارسی و دیگر لغات برگردانده شده است.
محدّث نورى (علیه الرّحمه) در کتاب مستدرک الوسائل بیان کرده، این کتاب را به أُختالقرآن (خواهر قرآن) وصف نموده‏اند، و نهج البلاغه را أَخالقرآن (برادر قرآن) گفتهاند و همانطور که قرآن کریم را خدای تعالى به زبان حضرت خاتمالأنبیاء (صلّى اللّه علیه و آله) بیان فرموده، نهجالبلاغه و صحیفه را هم که سخنان آن از منبع علم الهى تراوش کرده به زبان مقدّس دو علىّ (علیهما السّلام) جاری گردانیده است.[۲۴]
فصل دوم:
مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای صحیفه سجادیه

همانطور که در فصل اول اشاره شد، دعا هنگامی وجود دارد که ارتباطی با خدا وجود داشته باشد و این ارتباط، متأثّر از پندار و اندیشه ما نسبت به خدا، جهان و خویشتن است. در این پایاننامه، مضامین و مفاهیم با رویکرد رابطه انسان با خدا، دستهبندی شده است؛ با این وجود برخی با تعریف دعا به درخواست، این ارتباط را در خواهش و مطالبه، محدود میکنند، اما از آنجا که هدف از دعا، تنها اجابت و دریافت خواستهها و حوائج نیست، بلکه بهانهای برای ارتباط و نزدیکی به خداوند متعال است؛ آنچه که برجسته شده و مورد تأکید است، اصل گفت و شنود و رابطه گفتوگویی میان انسان و خداوند است. بنابراین دعا علاوه بر درخواست و بیان نیازها، دربردارنده ستایش و تجلیل خداوند و اعتراف به نیازمندی و گناه نیز است. این روایت نیز مصدّق این سه رکن اصلی یعنی ستایش، اعتراف و درخواست در دعا است. «امام صادق (علیه السّلام) میفرماید: در نیایش، نخست ستایشکردن حق تعالی است، بعد از آن، ثنای بر او، سپس اقرار به گناه، بعد از آن، خواستن حاجت. به خدا سوگند! که بیرون نمیآید بنده از گناه مگر به اعتراف کردن به گناهان.»
بعد از مطالعه و پردازش فرازهای دعایی در دو دعای ابوحمزه ثمالی و کمیل، و صحیفه سجادیه مضامین مختلف جمع آوری شده است. این مضامین بر حسب اشتراکات و همپوشانی معنایی دوباره دستهبندی شدهاند و در نهایت همه این مضامین به یک مضمون یعنی دعا برگردانده شدهاند. لذا در این فصل مضامین اصلی شمارهگذاری شدهاند و مضامین فرعی مرتبط با آنها زیر مجموعه آنها قرار گرفتهاند.
مضامین اصلی استخراج شده چهارده مو

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رد میباشند که عبارتاند از: ستایش، تقدیس، تسبیح، تنزیه و پیراسته داری، سپاسگزاری، اعتراف، استغفار، درخواستها، تضرع و انابه، شکایت، اعتراض، تغزل و عشق ورزی، ناامیدی از دیگران و استعاذه. برخی از این مضامین خود دربردارنده مضامین فرعی هستند که در ذیل مضمون اصلی بررسی شدهاند.
در انتهای هر یک از مضامین اصلی که مضامین فرعی دیگر را دربردارد، شبکهای از مضامین مرتبط با مضمون اصلی طراحی شده است که بیانگر روابط بین این مضمون اصلی و مضامین دیگر است. همچنین جدولی وجود دارد که برای مشاهده نمونههای بیشتر میتوان به آدرس این فرازها مراجعه کرد.
۲-۱٫ مضمون اول: ستایش
درک و مشاهده زیباییها و کمالات، همواره انسان را به شگفتی و شیفتگی وا میدارد و این شیفتگی موجب تجلیل و ستایش میشود. در واقع ستایش و تجلیل به صفات و کمالات مربوط میشود، و در برابر اعمال نیکی که نسبت به دیگری انجام می‌شود، اگر چه در اغلب ترجمههای صحیفه سجادیه و دیگر متون دعایی در اسلام واژه “حمد” هم به معنای سپاس و هم به معنای ستایش به کار رفتهاست، اما ستایش با سپاس متفاوت است. ستایش به صفات و کمالات خود شخص برمیگردد حال آنکه سپاس در برابر نعمت یا کار نیکی است که فرد برای دیگری انجام داده است. همانگونه که در آداب دعا، در روایات آمده است، ستایش و ثناگویی، قبل از بیان درخواست میآید:
«امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که قصد دعاکردن داشتید، پس خداوند سبحان را تمجید و ستایش کنید و او را تسبیح و تنزیه نمایید و بر او ثنا گویید و بر پیامبر اکرم محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) و آلش، درود و سلام بفرستید، سپس خواسته خود را به زبان بیاورید و بیان کنید.»[۲۵]
در صحیفه سجّادیه، ستایش خداوند در رأس دیگر ستایشها است. علاوه بر ستایش خداوند ستایش فرشتگان، ستایش برخی از افراد مانند: پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم)، اهل بیت (علیهم السلام)، دیگر پیروان و والدین؛ به دلیل جایگاه ویژه ایشان در اسلام تجلیل و تکریم شدهاند.
ستودن شخصیتهای نامداری ازقبیل پیامبر اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم)، در قالب درود و تحیّت بر آن حضرت و برشمردن رنجها و دشواریهایشان، صورت گرفتهاست. بخش مهم دیگری از ستایش در صحیفه سجّادیه، به ستایش ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، به گونهای که دو دعا در صحیفه سجّادیه برای ستایش ماه مبارک رمضان ذکر شدهاست و با بیان ویژگیهای این ماه و فضیلت آن از یک سو، و از سوی دیگر با فرستادن تحیّت و درود بر این ماه آن را تجلیل نموده و ستوده است.
۲-۱-۱٫ ستایش خداوند
ستایش خداوند برای، آنکه هست، و آنچه هست، سادهترین و عمیقترین نوع دعا و یکی از ارکان اصلی دعا است. اغلب دعاها در نهایت به ستایش خداوند ختم میشوند اما ستایش خداوند روش خوبی برای شروعکردن دعا و خود را در حضور او قراردادن است.[۲۶] ستایش خداوند و اظهار خضوع، نسبت به موجودی که جامع همه کمالات و نیکوییها است، از آداب اصلی دین اسلام است.[۲۷] در آداب دعا قبل از بیان درخواستها و مطالبات، معمولاً ستایش میآید. از این رو دعاها با ستایش آغاز و با آن نیز ختم میشوند. در روایات اسلامی نیز بر این مطلب تاکید شده است.
ستایش خداوند از مضامین اصلی ادعیه اسلامی است. در کتاب ریاض السالکین بیان شده است که ستایش خداوند در قالب ستایش صفات ذات، صفات فعل، تقدیس، تسبیح و تنزیه (پیراسته داری) خداوند میآید.
در واقع حمدِ خدا به معنى ثناگوئى او در مقابل فضیلت است. حمد از مدح أخصّ و از شکر أعمّ است، زیرا مدح در مقابل صفات و ویژگیهای اختیارى و غیراختیارى میباشد مثلاً شخص را در مقابل طول قامت و زیبائى اندام که غیراختیارى است و همچنین در مقابل بذل مال و سخاوت و علم، مدح میکنند، ولى حمد فقط در مقابل صفات اختیارى است.[۲۸] حمد، هم برای صفتی در شخصی، به کار برده میشود، و هم در آن معنای تعجب است، وهم معنای تعظیمِ ممدوح و فروتنیِ مدحکننده است. در اینجا چیزی از نعمتهای دنیا نیست و حمد به خاطر صفات و کمالات خود ممدوح است.[۲۹]
از سوی دیگر در روایات و اخبار اسلامی در فضیلت ستایش خداوند بسیار تأکید شدهاست چنانچه:
«محمد بن مروان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که: به ایشان عرضه داشتم: کدام عمل دوستداشتنیترین اعمال است به سوی خداوند (عزّوجلّ)؟ حضرت فرمودند: اینکه خداوند را ستایش و حمد کنید.»[۳۰]
«و در روایت دیگر امام صادق (علیه السلام) میفرمایند: هر دعایی که قبل از آن، ستایش خداوند و حمد او نباشد أبتر و بینتیجه است… .»[۳۱]
در صحیفه سجادیه فرازهایی که به توصیف خداوند پرداخته و اغلب با «یا» و «یا مَن» آغاز می‌شود، در ذیل عنوان ستایش خداوند قرار گرفتهاند. حال این توصیف و تجلیل در این متن دعایی خود را در قالب ستایش نشان داده است.
نمونه
اى خداى بردبار بزرگوار، اى زنده ابدى، اى بخشنده گناه و اى پذیرنده توبه، اى بزرگ نعمت و منت، اى احسان کننده همیشگى.[۳۲]‏(دعای ابوحمزه)
و اى منتهاى آرزوى عارفان و اى فریادرس ‏فریاد خواهان.[۳۳](دعای کمیل)
و اى دوست دلهاى راستگویان و اى یکتا خداى عالمیان.[۳۴](دعای کمیل)
۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات
خداوند هم با صفت ذات و هم با صفت فعل، وصف و ستایش میشود. مقصود از صفات ذات، صفاتی است که در وصفِ خداوند به آنه
ا، تصوّر ذات کافی است و به اصطلاح از مقام ذات خداوند انتزاع میشوند.[۳۵] پس هر گاه صفت به خود موصوف قائم باشد مانند حیات، علم، قدرت و اراده، صفتِ ذات است.[۳۶]صفت ذات برای خدا قابل اثبات است و ضدّ آن قابل اثبات نیست و باید نفی شود. مانند: اینکه خداوند، حیّ است، وضدّ آن یعنی خدا حیّ نیست، نادرست است.[۳۷] بنابراین صفتی که خداوند با آن وصف و ستایش میشود اگر در آن، وابستگی به دیگری نباشد، و ضدّ آن محال باشد و نفی آن از خداوند روا نباشد، صفت ذات است.[۳۸]
از اینجا روشن میشود که صفات حقیقی خدای متعال عین ذات هستند مانند: حیات، علم، قدرت و اراده.