مقاله رایگان با موضوع شخص ثالث، بازپرداخت

جريان اعتبار بيمه نامه مي باشد.
اقساط حق بيمه برابر قاعده کلي هم تراز و يکدست مي شود به طوري که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معيني در مي آيد. اين کار نوعي سهولت بازرگاني است که تأثير رواني ناشي از افزايش حق بيمه ها را به علت فزوني خطر ناشي از بالا رفتن سن بيمه شده مي پوشاند.
واقعيت اين است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بيمه شده نيز بيشتر است. براي دوري کردن از يادآوري اين کمين کرده ابدي است که بيمه گر نوعي ميانگين حق بيمه را بر مي گزيند. بدين ترتيب که افزون پرداختي هاي مرحله آغازين قرارداد کمبود پرداخت سال هاي پاياني قرارداد بيمه را جبران مي کنند.
اين نوع بيمه فاقد اندوخته رياضي است و جنبه پس اندازي ندارد و بيمه گر تنها خطر فوت بيمه شده را مورد تأمين قرار مي دهد. بيمه گذار نيز در جهت مخالف او ريسکي را به عهده مي گيرد و آن عدم استراد حق بيمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بيمه شده مي باشد.
فورمول بيمه عمر زماني داراي فايده هاي متعددي است: مبلغ نازل حق بيمه ها، دسترسي به اين نوع بيمه را براي زن و شوهرهاي جوان که نگران تأمين آينده فرزندان خود هستند را آسان مي سازد. همچنين از اين فورمول مي توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده اي که بستانکاري اش به علت فوت احتمالي وام گيرنده به خطر مي افتد استفاده کرد.
د- بيمه عمر خطر فوت به شرط حيات استفاده کننده:
قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت اقساط حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده، سرمايه بيمه معين يا مستمري را به استفاده کننده تعيين شده در صورتي که در زمان فوت بيمه شده زنده باشد به او بپردازد و در اين فورمول، هم فوت شخص بيمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بيمه شده مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين انجام تعهد بيمه گر تابع فوت بيمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از اين زمان مي باشد. مدت زمان پرداخت حق بيمه ها مي تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده يا تا زمان فوت بيمه شده باشد. اين فورمول بيمه اي، گرچه چندان متداول نيست ولي خالي از فايده نمي باشد. بدين معنا که امکان معاش براي اشخاص زير تکفل شخص بيمه شده را فراهم مي کند. اين نوع بيمه را نبايد با بيمه تمام عمر يا بيمه عمر زماني که در آن ها شرط زنده ماندن پيش بيني مي شود، اشتباه کرد. در واقع در حالي که در اين فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بيمه گر را از انجام تعهد خود معاف مي کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنين نتيجه و پيامدي را در بر ندارد. اين نوع بيمه هدفي جز جلوگيري از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پيش از فوت بيمه شده ) ندارد. در حالي که استفاده کننده بعد از فوت بيمه شده زنده باشد و پس از آن بميرد، مزاياي بيمه در صورت فوت بيمه شده يا به استفاده کننده تعيين شده بعدي تعلق مي گيرد يا وارد ارث و ماترک شخص بيمه شده مي گردد.۴۳
بيمه گر در بيمه عمر خطر فوت، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي کند. روي آوردن به اين نوع بيمه از سوي کساني که در زماني مشخص در معرض خطرات غير معمول قرار مي گيرند؛ مثلاً حرفه خلباني يا ملواني يا اکتشافات معدني و دريايي و يا کار در کارگاه هاي اشعه پرتوي يا تحقيقات اتمي را برگزيده اند و به اندازه زماني که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج يا ده ساله و کم تر يا بيشتر، خود را بيمه مي کنند و اقساط ماهانه بيمه را در طول آن مدت مي پردازند. چنان چه مدت بيمه سپري شد و بيمه شده زنده ماند، بيمه پايان مي يابد و بيمه گر تعهد پرداخت سرمايه را ندارد و اقساط دريافت شده ي بيمه، باز پس داده نمي شود. و اگر بيمه شده بميرد، مدت بيمه تمام شده تلقي مي گردد و التزام و تعهد بيمه شده انقطاع مي يابد و وارث او از سرمايه بيمه اي بهره مند مي شود.
اين نوع بيمه فقط جنبه تأمين در مقابل حوادث ناشي از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخيره ندارد؛ زيرا پس از انقضاي مدت بيمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بيمه برگشت داده نمي شود.۴۴
به عبارت ساده تر، مي توان گفت که بيمه عمر خطر فوت، يک پوشش بيمه اي موقت محسوب مي گردد و به همين دليل است که حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمه اي نسبتاً ارزانتر مي باشد که علت آن به جهت اين است بيمه گر در زمان پيري که معمولاً درصد مرگ و مير بالا مي رود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اي ندارد. بيمه گر در اين نوع بيمه، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي نمايد و حال آن که در بيمه هاي تمام عمر، قرارداد بيمه يک خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار مي دهد.۴۵
۲٫ بيمه عمر به شرط حيات: در اين نوع بيمه، بيمه گر متعهد مي شود که پس از گذشتن مدت معيني در قرارداد، چنانچه بيمه گذار يا فردي که او در قرارداد تعيين کرده است زنده بماند، مبلغي را که در قرارداد آمده است به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به يکباره و يا به صورت مستمري بپردازد. بديهي است که چنانچه بيمه گذار در طول مدت قرارداد بميرد چيزي به ورثه يا شخص ثالث پرداخت نمي شود.
به موجب اين قرارداد که چندان متداول نيست، بيمه گر متعهد مي شود که در مقابل حق بيمه مقرر، مبلغ معيني را در سر رسيد توافق شده در صورت زنده ماندن بيمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک اين دسته از بيمه هاي عمر جنبه پس اندازي آن ها است. در واقع در اين قراردادها به ياري توانايي مالي موجود، منابع مالي براي آتيه تأمين و فراهم مي شود. با اين همه در اين گونه عمليات بيمه عمر در هر صورت اتفاق يا پيشامدي احتمالي وجود دارد و آن زنده ماندن بيمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرايي تعهد بيمه گر و ميزان تعهد او حاکم مي باشد.اين نوع بيمه نيز داراي دو نوع اصلي مي باشد:
الف- بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که در صورت زنده ماندن بيمه شده در سر رسيد معين، سرمايه بيمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بيمه شده در سر رسيد تعيين شده، بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.
بيمه گذار نيز در مقابل تعهد بيمه گر، ملزم به پرداخت حق بيمه ها به طور يکجا يا به صورت اقساطي تا پايان مدت بيمه نامه يا تا تاريخ تعيين شده زودتري مي باشد. اندوخته رياضي در اين نوع بيمه چندان مهم نيست مگر آن که بيمه نامه با شرط استرداد حق بيمه ها منعقد و تنظيم شده باشد.
بايد توجه داشت که در اين نوع قرارداد مي توان حيات چند نفر را بيمه کرد. زنده باقي ماندن يکي از بيمه شدگان در سر رسيد تعيين شده در قرارداد، بيمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمايه بيمه ) به شخص بازمانده مي کند.
ب- بيمه عمر مستمري در صورت حيات
فرق اين فرمول با فورمول پيشين آن است که بيمه گر به جاي پرداخت سرمايه، متعهد پرداخت مستمري مي شود اما اين مستمري به طور مستقيم در معرض نوسان هاي پولي است. نقش عمليات پس انداز در اين نوع بيمه به دو شکل است:
* بيمه مستمري با حق بيمه يکجا: بيمه گذار حق بيمه را يکجا پرداخت مي کند و بيمه گر نيز بيدرنگ اقدام به پرداخت مستمري مي کند. پرداخت مستمري تا پايان عمر مستمري بگير ادامه دارد ولي مي توان پرداخت آن را تا مدت تعيين شده در قراداد ادامه داد.
* بيمه مستمري با حق بيمه اقساطي: در اين نوع بيمه مستمري، بيمه گذار بيمه ها را به صورت اقساطي تا تاريخ تعيين شده مي پردازد و بيمه گر نيز از تاريخ معيني شروع به پرداخت مستمري تا زمان فوت مستمري بگير مي کند.اين فرمول بيمه اي اغلب همراه با شرط حفظ سرمايه است که بر پايه آن بيمه گر در ازاي دريافت يک حق بيمه ويژه، متعهد بازپرداخت حق بيمه هاي دريافتي، حتي در صورت زنده ماندن بيمه شده در زمان اجراي قرارداد مي گردد.۴۶
در اين نوع بيمه، غالباً بيمه شده، خود ذي نفع بيمه اي است و از مزاياي بيمه استفاده مي کند و اگر قبل از زمان معين ( در قرارداد ) بميرد، بيمه پايان مي يابد و بر اساس شرايط قرارداد، بخشي يا همه حق بيمه دريافتي با بهره يا بدون بهره برگشت داده مي شود. چنان چه چنين شرطي نباشد، ذمه بيمه گر برائت پيدا مي کند و اقساط بيمه نزد او باقي مي ماند. اين نوع قرارداد بيمه معمولاً بر خلاف شرايط و عرف بيمه نامه هاي عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار مي دهد.
هدف اين نوع بيمه نامه ها پرداخت سرمايه ي معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده است. از اين رو، علت اصلي انعقاد اين نوع بيمه، سرمايه گذاري و پس انداز است و هدف بيمه گذار ايجاد تاميني معين و مناسب و يا مستمري شخصي براي دوران پيري خود يا ذي نفع است. بنابراين اگر بيمه شده قبل از انقضاي مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار، به وارث يا ذي نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتي که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بيمه هاي پرداختي ساقط شده باشد، حق بيمه ها نيز قابل استرداد نيست و متعلق يه بيمه گر خواهد بود.۴۷ شرکت هاي بيمه اي در فروش اين گونه بيمه نامه، فرض را بر سلامت بيمه گذار مي گذارند و آن دقت و وسواسي را که در مورد بيمه نامه هاي به شرط فوت يا مختلط پس انداز نشان مي دهند در اين نوع بيمه ندارند.۴۸
اين بيمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمه شده تحت پوشش قرار نمي گيرد. بيمه به شرط حيات يکي از انواع بيمه نامه هايي است که کارفرمايان براي کارگران خود مي خرند.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمه گذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدف هاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل ماليات بر ارث و غيره نمي توان از آن استفاده کرد.۴۹
۳٫ بيمه عمر مختلط ( آميخته ) : اين نوع بيمه، ترکيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر به شرط وفات مي باشد و به همين جهت بيمه مرکب نيز ناميده مي شود. در اين نوع بيمه بيمه گر در قبال دريافت اقساط بيمه، متعهد مي شود که اگر بيمه گذار در خلال مدت معين و مثلاً سي سال فوت نمايد، بيمه گر مبلغي به ورثه او يا شخص ثالث معين در قرارداد بيمه بپردازد و اگر در اين مدت مثلاً سي سال، زنده ماند، مبلغي به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور پرداخت نمايد و به همين جهت نرخ اين نوع بيمه، سنگين تر و گرانتر از دو نوع ديگر مي باشد.
در اين نوع قرارداد بيمه، ريسک فوت و احتمال زنده ماندن بيمه شده يکجا و همزمان مورد تأمين بيمه گر قرار مي گيرند. عنوان آميخته يا مختلط به اين معنا نيست که بيمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بيمه مي کند بلکه منظور اين است که بيمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط به تعهد خود در مورد يکي از اين ريسک عمل مي کند. اين نوع بيمه پيوندي، با وجود حق بيمه نسبتاً سنگين، از موفقيت آشکاري برخوردار است. بيمه عمر مختلط داراي انواع اصلي زير است:
الف- بيمه عمر آميخته عادي
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که يا در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه را به استفاده کنندگان بپردازد و يا در حالت زنده بودن بيمه شده تا پايان مدت قرارداد، سرمايه بيمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
اين نوع بيمه از آن جهت پيوندي يا ترکيبي خوانده مي شود که در يک قرارداد، يک نوع بيمه عمر زماني با يک نوع بيمه به شرط حيات پيوند مي خورد. خصلت اين نوع فورمول چنان است که به بيمه گذار امکان مي دهد که تأمين لازم را براي خانواده خود فراهم کند. بدين منظور بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه به صورت هاي گوناگون مي شود مانند حق بيمه يکجا، حق بيمه سالانه با مدت محدود، حق بيمه سالانه براي مدت

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *