مقاله رایگان با موضوع دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد.
۱٫
نتيجه‌گيري
با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي را براي خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جايي که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است ، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي داشته و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان ، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد .
براي تصحيح شرعي عقد بيمه عمر دو رويکرد وجود دارد ؛ رويکرد اول با قبول نظريه توقيفي بودن عقد است که سعي در تطبيق بيمه عمر با يکي از عقود معهود داشته تا با انطباق بيمه عمر با عقود معين فقهي ، بيمه عمر نيز در حکم صحت از آن ها تبعيت نمايد . بر اين اساس عقد بيمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمري مقايسه شد و در يک تطبيق فقهي به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وجوه تمايزي که بين اين عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هيچ کدام از آن ها نمي تواند خاستگاهي قطعي براي تصحيح عقد بيمه عمر فراهم کند و در اين ميان ، عقد ضمان و صلح بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر مي باشد و در صورت ايجاد شرايطي در هنگام تحقق عقد بيمه عمر ، مي توانيم حکم به تصحيح بيمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائيم . از همين رو برخي فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رويکرد دوم در تصحيح عقد بيمه عمر اين است که اين عقد را به عنوان يک عقد مستقل و در عرض ديگر عقود معاوضي ، با عمومات ادله صحت عقود سنجيده و ميزان سازگاري آن را با اين ادله مشخص نماييم . مبناي اين رويکرد نظريه عدم توقيفي بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معين فقهي مي باشد . با توجه به بررسي هاي انجام شده ، ادله عدم توقيفي بودن عقود کامل تر بوده و بر اين اساس بيمه عمر ، عقدي است که داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود مي باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد .
بنابراين بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد ، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي ، دليل بر بطلان آن نيست . بر همين مبنا عقد بيمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد .
با توجه به بررسي هايي که در اين پژوهش بر روي شبهه هايي که در بيمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله هيچ کدام از اين اشکالات تمام نبوده و نمي توان با تکيه بر اين اشکالات ، به صحت اين عقد که عقدي عقلايي بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مي باشد ، خللي وارد کرد .
بنابراين عقد بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل و صحيح مورد پذيرش بوده و هيچ يک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
۱٫
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها
۱٫ ‏ آييني ، حميد ، آزادي عقيده و بيان ، به همراه دو نوشته حقوقي ديگر ، ( انتشارات فردوس ، ۱۳۷۳ ش )
۲٫ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج ۳ و ۱۰، ( بيروت : دار صادر، چاپ سوم ۱۴۱۴ ه ق )
۳٫ ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه طوسي، الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ( قم :،مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله، چاپ اول ۱۴۰۸ ه ق )
۴٫ ابن عابدين ، محمد امين بن عمر ،‌حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار ، ج ۴ ( بيروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم ۱۳۸۶ ه ق )
۵٫ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج ۱۳، ( قم : نشر أدب الحوزه، ۱۴۰۵ه ق )
۶٫ احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج ۵، (قم: دارالکتب العلميه اسماعيليان نجفي، بي‌تا)
۷٫ إسحاق الفياض ، محمد ، منهاج الصالحين ، ج ۲ ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا )
۸٫ اصفهاني، ابو الحسن، وسيلة النجاة ؛ حواشي حضرت امام‏خميني، ( قم : مؤسسه‏ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ‏۱۳۸۰ش )
۹٫ امامي، حسن، حقوق مدني، ( کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، بي تا )
۱۰٫ انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج ۳، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول ۱۴۱۱ ه ق )
۱۱٫ انصاري، شيخ مرتضي، ‏كتاب المكاسب‏، ج ۳، ( قم : كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري،‏چاپ اول ‏۱۴۱۵ ه ق )
۱۲٫ بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ موسوي ، القواعد الفقهية، ج‏ ۳، ( قم : نشر الهادي، چاپ اول ‏۱۴۱۹ ه ق‏ )
۱۳٫ بحرانى ، يوسف بن احمد بن ابراهيم ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج ۲۱، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول۱۴۰۵ ه ق )
۱۴٫ بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج‏۳، ( قم : چاپ‏اول )
۱۵٫ بي آزار شيرازي، عبد الکريم، رساله نوين، ج ۲، ( مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۵۹ ش )
۱۶٫ تاج بخش، محمد باقر، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، ۱۳۳۷ ش )
۱۷٫ جابري عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ اول ۱۳۶۲ش )
۱۸٫ جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدني : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب هاي جيبي ،‌چاپ اول ۱۳۵۲ش )،
۱۹٫ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۶۸ ش )
۲۰٫ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج ۱، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ ش )
۲۱٫ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج ۱، ( تهران : بنياد راستار، چاپ اول ۱۳۵۷ ش )
۲۲٫ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج ۲ ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸ )
۲۳٫ جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، ( قم : انتشارات دفتر تبليغا اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول ۱۳۸۰ )
۲۴٫ جناتي شاهرودي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
۲۵٫ جوهري، اسماعيل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربيه، ج ۲، ( بيروت : دارالعلم للملايين، چاپ چهارم ۱۴۰۷ ه ق )
۲۶٫ حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج ۱۸، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول ۱۴۰۹ ه ق )
۲۷٫ حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج ۱۵، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ پنجم۱۴۰۳ه ق )
۲۸٫ حسيني روحاني ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج ۲۰ ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم ۱۴۱۴ ه ق )
۲۹٫ حلبى ، ابن زهره ، حمزة بن على حسينى ، غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول ۱۴۱۷ ه ق )
۳۰٫ حلّى ، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج ۲، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم ۱۴۱۰ ه ق )
۳۱٫ حلّي، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج ۲، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول ۱۴۰۷ ه ق‏ )
۳۲٫ حلي، شيخ حسين، بحوث فقهيه، ( بيروت : مؤسسة المنار، ‏چاپ چهارم ۱۴۱۵ ه ق )
۳۳٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ‏،‏ ج ۱، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول ۱۴۱۰ ه ق )
۳۴٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، ج ۱، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم ‏۱۳۱۵ ق )
۳۵٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، ‏تذكرة الفقهاء، ج ۱۴، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، چاپ‏اول )
۳۶٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تذكرة الفقهاء، ج ۲ (مؤسسه آل البيت عليهم السلام )
۳۷٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، ج‏ ۲، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول ۱۴۱۳ ق‏ )
۳۸٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج ۶، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم ۱۴۱۳ ه ق )
۳۹٫ حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول ۱۳۳۳ ه ق‏ )
۴۰٫ حلّي، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدي، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج ۳، ( قم : مؤسسه اسماعيليان چاپ اول ‏۱۳۸۷ ه ق)
۴۱٫ حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، ج ۲، ( قم : مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق )
۴۲٫ خامنه اي، محمد، بيمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۵۹ ش )
۴۳٫ خميني، روح الله موسوي ، تحرير الوسيله، ج ۲، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
۴۴٫ خميني، روح الله موسوي ، توضيح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ سوم ۱۳۶۵ش)
۴۵٫ خميني، روح الله موسوي ، كتاب البيع ‏، ج‏ ۴، ( تهران : ‏مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، بي تا )
۴۶٫ خميني، روح‌الله موسوي ، تهذيب الأصول‏، (قم: ‏كتابفروشي اسماعيليان، چاپ اول ‏۱۳۸۲ق)
۴۷٫ خوئيني ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول ۱۳۷۹ ش )
۴۸٫ خويي، ابو القاسم موسوي ، مباني العروة الوثقي، ج ۱، ( بي جا، بي تا )
۴۹٫ خويي، ابو القاسم موسوي ، مصباح الفقاهه في المعاملات، ج ۳، ( بيروت : دار الهادي، چاپ اول ۱۴۱۲ ه ق )
۵۰٫ خويي، ابو القاسم موسوي ، منهاج الصالحين، ج ۲، ( قم : نشر مدينة العلم، چاپ بيست و هشتم ۱۴۱۰ ه ق )
۵۱٫ خويي، ابو القاسم موسوي ، موسوعة الإمام الخوئي ( ‏شرح استدلالي عروة الوثقي )
۵۲٫ دستباز، هادي، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج ۱ ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم ۱۳۷۷ش )،
۵۳٫ دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۳، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۷۲ )
۵۴٫ راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ( بيروت و سوريه : دار العلم، الدار الشامية، چاپ اول ۱۴۱۲ ه ق‏ )
۵۵٫ راوندى ، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله ، چاپ دوم ۱۴۰۵ ه ق )‏
۵۶٫ رواس قلعه جي، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت : دار النفائس، چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق)
۵۷٫ روحاني، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، ۱۳۹۷ ه ق )
۵۸٫ زبيدي، محمد مرتضي، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۲، ( مصر : دار احياء التراث العربي،چاپ اول ۱۳۰۶ ه ق )
۵۹٫ السالوس، علي أحمد، موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره و الاقتصاد الاسلامي، ( بيروت : موسسه

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *