مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

کُربن، هانری، تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران: انتشارات کویر، چاپ هفتم، ۱۳۸۸٫
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
ــــــــــ ، المصباح (جنه الأمان الواقیه و جنه الإیمان الباقیه)، قم: دار الرضی (زاهدی)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
کلاباذی، محمد، کتاب التعرف، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، قم: اسوه، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫
ــــــــــ ، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
کنگره ملی علامه سید حیدر آملی، مجموعه مصاحبه‌ها و دیدارها در کنگره، بابل: انتشارات مبعث، بی‌تا.
الگار، حامد، «امام موسی کاظم و اخبار اهل تصوف»، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، معارف دوره دهم، اسفند ۱۳۷۲،صص۵۵-۴۲
لاری، عبدالغفور، شرح الأصول العشره، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
لاهیجی، محمد، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، تهران: نشر علم، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
لاهیجی، ملاعبدالرزاق، گوهر مراد، تصحیح و تحقیق زین‌العابدین قربانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲٫
لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
محاسبی، حارث بن اسد، الرعایه لحقوق الله، مصر: دار الیقین، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران: صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۷۷٫
معتمدی، سید وحید، عرفان و عترت، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، قم: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الأمالی، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الفصول المختاره، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، تصحیح اعتقادات الإمامیه، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــ ، کتاب المزار، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ملکی تبریزی، جواد بن شفیع، رساله لقاء الله، قم: انتشارات هجرت، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
مولوی، جلال‌الدین محمد، مثنوى معنوى، تهران: انتشارات پژوهش، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، چاپ ششم، ۱۳۶۵٫
نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، بی‌تا.
نصر، سید حسین، آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز، ترجمه حسین حیدری و محمدهادی امینی، تهران: قصیده سرا، چاپ اول، ۱۳۸۲
نگارنده، «بررسی تطبیقی تعین اول در عرفان اسلامی و اسم مستأثر در متون شریعت»، فصلنامه آیین حکمت، ش۱۴
نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل‌البیت ، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
نویا، پل، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳٫
ــــــــــ ، ‌نصوص صوفیه غیرمنشوره، بیروت: دارالمشرق، چاپ اول، ۱۹۷۳م.
ورام، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام، قم: مکتبه فقیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
ولهاوزن، یولیوس، تاریخ سیاسی صدر اسلام: تشیع و خوارج، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، تهران: دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵
هاشمی‌خویی، حبیب‌الله، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، تهران: مکتبه الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
هجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، تهران: انتشارات طهوری، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫