سایت مقالات فارسی – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۲۵

ــــــــــ ، شخصیات قلقه فی الاسلام، قاهره: سینا،چاپ اول: ۱۹۱۷٫
برسی، حافظ رجب، مشارق أنوار الیقین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
بقلی شیرازی، روزبهان، تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۸ م.
ــــــــــ ، مشرب الأرواح، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
بونی، احمد بن علی، شمس المعارف الکبری، بیروت: موسسه النور للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
بهاری همدانی، محمد، تذکره المتقین، قم: انتشارات نهاوندی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
پارسا، خواجه محمد، فصل الخطاب، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله)، تهران: دنیاى دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫
جعفری، محمدتقی، عرفان اسلامی، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
جنید بغدادی، رسایل الجنید، دمشق: دار اقرأ للطباعه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
جوادی آملی، عبدالله، مراحل اخلاق (تفسیر موضوعی قرآن مجید ج۱۲)، قم: اسراء، چاپ اول،۱۳۷۸
جهانگیری، محسن، محیی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫
حافظ شیرازى، دیوان حافظ، تهران: انتشارات زوار، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول،۱۴۰۹ق.
حسن‌زاده آملی، حسن، انسان و قرآن، قم: انتشارات قیام، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫
ــــــــــ ، رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، قم: تشیع، چاپ ششم، ۱۳۷۱٫
ــــــــــ ، هزار و یک کلمه، قم: بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫
ــــــــــ ، هزار و یک نکته، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ پنجم، ۱۳۶۵٫
حکیم ترمذی، محمد بن علی، ختم الاولیاء، تصحیح عثمان یحیی، بیروت: بی‌نا، چاپ اول، ۱۹۶۵م.
حلاج، حسین بن منصور، دیوان الحلاج، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم،۲۰۰۲م
خراز، احمد بن عیسى، کتاب الصدق او الطریق السالمه، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،۱۴۲۱ق.
خرگوشی، عبد الملک بن محمد تهذیب الاسرار فی اصول التصوف، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
خضری،‌سیداحمدرضا و دیگران، تاریخ تشیع، ۲ج، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۴٫
خواجه عبدالله انصاری، مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫
ــــــــــ ، منازل السائرین، قم: انتشارات دار العلم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم: انتشارات مشهور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
دیلمى، حسن بن محمد، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۸ق
ــــــــــ ، إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
رازی، نجم الدین (دایه)، مرصاد العباد، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫
ــــــــــ ، منارات السائرین إلی حضره الله و مقامات الطائرین، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
رازی، یحیی بن معاذ، جواهر التصوف، قاهره: مکتبه الآداب، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
راستگو، سید محمد، «امام صادق و تأویل و تفسیر عرفانی قرآن»، مطالعات عرفانی، شماره اول، تابستان۱۳۸۴، ص۱۱۳-۹۰
رضایی تهرانی، علی، سیر و سلوک: طرحی نو در عرفان عملی شیعی، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲
رهدار، احمد، «تبیین تطورات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع» نشریه جستارهای سیاسی معاصر، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۹
زرین‌کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۹٫
ــــــــــ ، جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۸۸٫
زمانی، کریم، میناگر عشق، تهران: نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫