پژوهش دانشگاهی – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

ــــــــــ ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم: دارالشریف الرضی، چاپ دوم،۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، صفات الشیعه، تهران: اعلمی، چاپ اول، ۱۳۶۲٫
ــــــــــ ، علل الشرائع، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
ــــــــــ ، عیون أخبار الرضا، تهران: نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ۲ج، ترجمه محمد پروین‌گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۶۶
ابن‌سینا، حسین، الإشارات و التنبیهات، شرح نصیرالدین طوسی، قم: نشر البلاغهْْ، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
ابن‌طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
ــــــــــ ، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه احمد فهری، تهران: جهان، چاپ اول، ۱۳۴۸٫
ــــــــــ ، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، قم: دارالرضی، چاپ اول،۱۳۳۰ق.
ــــــــــ ، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، مهج الدعوات و منهج العبادات، قم: دار الذخائر، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
ابن‌عربی، محمد بن علی، اصطلاحات الصوفیه، بیروت: دار المحجه البیضاء، چاپ اول، ۱۴۲۱ق
ــــــــــ ، الفتوحات المکیه(چهار جلدی)، بیروت: دار الصادر، چاپ اول، مکرر
ــــــــــ ، فصوص الحکم، تهران: انتشارات الزهراء، چاپ دوم، ۱۳۷۰٫
ابن‌فهد حلی، احمد، التحصین فی صفات العارفین، قم: مدرسه الإمام المهدی عج، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، عده الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دار الکتاب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
ابن‌قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، نجف اشرف: دار المرتضویه، چاپ اول، ۱۳۵۶٫
ابن‌مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
ابوطالب مکی، (منسوب) علم القلوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۴ق
ــــــــــ ، قوت القلوب فی معامله المحبوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء، قاهره: دار ام القراء، چاپ اول، بی‌تا.
اصفهانی، ابومعمر بن احمد، نهج الخاص، مصحح و مقدمه بورکی دومنکی فرانسوی، بی جا: بی نا، بی تا.
امام خمینی، آداب الصلاه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم، ۱۳۷۰٫
ــــــــــ ، سر الصلاه(معراج السالکین و صلاه العارفین)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، ۱۳۸۳٫
ــــــــــ ، شرح دعاء السحر، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۶٫
ــــــــــ ، مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫
امینی‌نژاد، علی، «سلوک در آموزه‌های دینی»، نشریه حکمت عرفانی، شماره اول، ۱۳۹۰٫
انصاری قمی، محمدرضا، «توضیحاتی درباره روایت ملاقات شقیق بلخی با امام کاظم»، معارف دوره یازدهم، شماره ۳، صص۴۰-۳۰
انصاری، عبدالرحمن بن محمد(ابن دباغ)، مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بی‌تا.
آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب السلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
آملی، سید حیدر، أنوار الحقیقه و أطوار الطریقه و أسرار الشریعه، قم: نور علی نور، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
ــــــــــ ، جامع الاسرار و منبع الانوار، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۸؛
آیتی، عبدالمحمد، ترجمه الصحیفه السجادیه، تهران: سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
بحرالعلوم، سیدمهدی، رساله سیر و سلوک(تحفه الملوک فی السیر و السلوک)، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
بدلیسی، عمار بن محمد، بهجه الطایفه، بیروت: دار النشر فرانز شتاینر، چاپ اول، ۱۹۹۹ م.
بدوی، عبدالرحمن، تاریخ تصوف اسلامی، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، تهران: افراز، چاپ اول، ۱۳۸۹٫