قانون آیین دادرسی

افزایش درآمد محکوم علیه در طول مدت اجرای حکم، تاثیری در حکم دادگاه دارد یا خیر؟
د: جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاحهایی که برای این منظور بکار میشود. از لحاظ پیشینه میتوان گفت که جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازاتها در طول تاریخ به شکلهای مختلف یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانتاجراها در واکنش به بسیاری از جرایم اعمال شده است.
جزای نقدی مورد بحث در این قسمت فارغ از کارکرد سنتی آن که عبارت است از پاسخ رسمی سیاست جنایی به پدیده مجرمانه بصورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان، به کارکرد امروزی جزای نقدی که عبارت است از جایگزینی آن با کیفر حبس، میپردازد. در میان جایگزینهای زندان جزای نقدی اهمیت بسزایی دارد زیرا هنگامی که اندیشه ناکارآمدی زندان شکل گرفت و فکر یافتن جانشینهایی برای آن قوت یافت، جزای نقدی نخستین و مهمترین کیفری بود که نظر اندیشمندان را به خود جلب کرد.
در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزینی واقعی برای مجازات زندان در جرمهای کماهمیت و یا حبسهای کوتاه مدت است. به عقیده بسیاری از صاحبنظران در روزگاری که پول نقش مهمی در تمام شئون و مظاهر زندگی ایفا میکند، جریمه نقدی بهترین ضمانت اجرایی است که میتواند به تناسب اهمیت جرم تعیین شود و تعادل واقعی و عادلانه میان جرم و مجازات برقرار کند.
برای جزای نقدی به عنوان یکی از جایگزینهای مجازات حبس میتوان مزایایی از قبیل ناچیز بودن آثار نامطلوب، ابقای اثر تنبیهی در برابر تکرار جرم، تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی، سازگاری با شخصیت مجرم، بهترین واکنش در برابر جرمهای مالی، سود بردن دولت، قابلیت جبران در مورد اشتباههای قضایی را ذکر کرد.
قانونگذار ایرانی نیز جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزینهای حبس انتخاب نموده است و به تناسب جرم، میزان جزای نقدی را تعیین نموده است. مطابق ماده 86 قانون مجازات اسلامی 92 میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر 3 ماه حبس است، تا نه میلیون ریال
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال
پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است، از هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال
ت- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است، از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد دو میلیون ریال
البته مبالغ فوق به موجب تبصرهی ماده 27 قانون مذکور، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی که پس از آن صادر میشود لازمالاجرا خواهد بود.
به عنوان مطلب پایانی در این قسمت، در صورتی که محکوم جزای نقدی موضوع ماده فوق را نپردازد، مشمول قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 نخواهدشد و بایستی مطابق مواد 81 و70 قانون مجازات اسلامی 92 رفتار کرد.

در انتهای بحث مجازاتهای چایگزین حبس این نکته را خاطر نشان میکنیم که اجرای مفید و موثر این مجازاتها بدون توجه به بسترها و پیششرطهای آن امکانپذیر نخواهد بود. از اینرو اجرای مفید این مجازاتها نیازمند فراهم بودن بسترها و پیشفرضهای آن است. پیش شرط نخست بستر حقوقی و قانونی یعنی تصویب قانونی جامع و شفاف به دلیل ضرورت احترام به حقوق و آزادیهای بشری است. پیش شرط دوم فراهم بودن بستر فرهنگی و آموزشی آن یعنی لزوم توجیه افکار عمومی جامعه، دستاندرکاران عدالت کیفری و مسئولان و متولیان اجرای این مجازاتها است. پیش شرط سوم فراهم بودن بستر اجرایی و اجتماعی یعنی داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده اعم از قضایی و غیرقضایی و لزوم همکاری و مشارکت و اعتماد متقابل میان آنان است و بالاخره پیش شرط چهارم ایجاد بستر اقتصادی یعنی تامین بودجه و امکانات مالی مورد نیاز برای اجرای این مجازاتها است. در صورت تحقق تمامی این پیش شرطها میتوان امیدوار به امکان دستیابی به اهداف خاص تعیین و اجرای این مجازاتها و اصلاح و تنبه مرتکب و بازاجتماعی شدن وی شد. از پیششرطها و بسترهای چهارگانه مذکور تنها میتوان پیش شرط نخست را در جامعه ایرانی محقق شده تصور کرد. البته آنهم با تصویب چند ماده کلی و بدون ذکر جزئیات اجرایی آن و در خصوص سایر پیش شرطها به نظر میرسد هنوز در جامعه ما محقق نشده است و زمانی نسبتاً طولانی لازم دارد تا به تحقق تمامی پیش فرضها و بسترهای مذکور دست یابیم. شاید به همین دلیل است که ماده 79 قانون مجازات اسلامی 92 لازمالاجرا شدن فصل مجازاتهای جایگزین حبس را به تصویب آیین نامهای موکول کرده است که بایستی توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین نامه اخیرا

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– لازم به ذکراست قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در هنگام نگارش این سطور هنوز لازمالاجرا نشده است به تشکیل پرونده شخصیت در مورد جرایم مهم (ماده 203) و در اکثر جرایم اطفال و نوجوانان (ماده 286) تاکید شده است.

Leave a Comment