شناسایی افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از تئوریهای فرایندی :

2-11-1 تئوری انگیزش انتظار وروم :

تئوری انتظار انگیزش کار ، ریشه در مفاهیم ادراکی روان شناسان پیشتازی زیرا «کرت لوین1» و «ادوارد تولمن2» دارد. «ویکتور وروم» تئوری انتظار را به عنوان یک راه حل پیش روی مدلهای محتوایی پیشنهاد نمود. زیرا احساس می نمود که پیچیدگیهای فرایند انگیزش به حد کافی تشریح نشده می باشد. طبق این نظریه ، افراد زمانی برای انجام کاری انگیزش خواهند داشت که اولاً به ارزش هدف مورد دستیابی آگاه باشند و دیگر اینکه رسیدن به هدف امری ممکن باشد. به بیانی دیگر ، انگیزش افراد در بجای آوردن کارها بستگی  به ارزش دارد که آنها به نتیجه کار و بهره کوشش خود قائل هستند (چه مثبت و چه منفی) ضربدر اندازه اعتماد آنها برای رسیدن به هدف.

حجم پاداش

(شدت ارزش) مجموع والانس                           نیروی انگیزشی فرد

(احتمال وقوع) انتظار∑Valence x Expectancy =    F (کوشش)

یعنی انگیزش مساوی ارزش مورد پیش بینی فرد  از یک هدف و درجه احتمالی می باشد که او برای رسیدن به هدف قائل می باشد. مقصود وروم از والانس ، شدت ترجیح فرد برای رسیدن به یک نتیجه به خصوص می باشد که می تواند کلماتی مانند ارزش ، مشوق ، طرز تلقی ، و مطلوبیت مورد انتظار اظهار گردد. در صورتی که شخص دستیابی به هدفی را ترجیح بدهد والانس مثبت و در صورتی که شخص برای رسیدن به هدف بی تفاوت باشد والانس صفر ، و در صورتی که ترجیح دهد چیزی عایدش نشود والانس منفی خواهد بود. در دو مورد اخیر ، انگیزشی در کار نخواهد بود . همچنین وقتی احتمال و انتظار رسیدن به هدف صفر و یا منفی باشد انگیزشی برای کوشش و کوشش وجود نخواهد داشت. از این جهت نیرویی که شخص را به کار و کوشش وا می دارد بستگی به درجه انتظار و ارزش رسیدن به هدف دارد. به علاوه ، وجود انگیزه برای انجام یک کار ممکن می باشد به سبب انگیزه رسیدن به چیز دیگری باشد . مدیری که برای تحقق هدفهای سازمان سخت می کوشد ممکن می باشد دستیابی به این هدفها برای وی ترفیع و پاداش دربر داشته باشد. پس هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان در عین حال که تفاوت دارند می توانند به این طریق متناسب شوند.

نمودار 2-5 هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان

ناگفته نماند که احساس ارزشها در افراد در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کند. در ضمن وظیفه مدیران می باشد که طرح و ایجاد محیطی مساعد برای کار که در آن تفاوتهای موقعیتهای مختلف پیش بینی شده باشد بپردازند. و بدانند که کارکنان چنانچه حجم و اندازه پاداش و احتمال دسترسی به آن را از قبل به گونه مشخصی بدانند احتمالاً در راه نیل به هدف موردنظر کوشش و کوشش بیشتری خواهند نمود. در نمودار 2-5 این روابط به خوبی نشان داده شده می باشد : این نمودار نشان دهنده این می باشد که انگیزش محصول انتظار و احتمال ، و مجموع والانس یا شدت ارزش پاداشهاست. (برومند ، 1388 ، 118-117)

 

  1. kurt lewin
  2. Edward tolman

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما