سنجش اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای انگیزش :

کوشش ، پایداری و جهت گیری تلاشها ، سه ویژگی اصلی انگیزش را تشکیل می دهند. کوشش ، بیانگر نیروی جسمی یا روانی می باشد که فرد ، به هنگام پیگیری هدفهای خود ، فراهم می آورد. پایداری ، یعنی پشتکار و مقاومتی که فرد به هنگام اتخاذ یک رفتار یا بجای آوردن یک اقدام خاص نشان می دهد. این دو ویژگی ، یعنی کوشش و پایداری ، با مقدار نیرو و کار انجام شده ارتباط پیدا می کنند ، در حالی که ویژگی سوم ، یعنی ، جهت گیری تلاشها ، به کیفیت و مناسب بودن کار مربوط می گردد. کوشش بایستی مسیری را پیش بگیرد که هدفها ، مدیران یا کارکنان تعیین می کنند.

مهم این می باشد که بین هدفهای کارکنان و هدفهای کارفرمایان هماهنگی باشد ، زیرا کارفرماست که درمورد نگرشها و رفتارهای کارکنان قضاوت می کند و باز هم کارفرماست که کارکنان را ارزیابی و پاداشها را توزیع می کند. پس ، مهم می باشد که مدیران ، کارکنان را برای اتخاذ نگرشها و رفتارهای مورد انتظار سازمان تشویق کنند. (گنجی ، 1387 ، 61)

 

 2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی :

نیازهایی که انسانها را به کار کردن وا می دارند ، از فردی به فرد دیگر فرق می کنند و حتی اگر اتفاق بیفتد که نیازها مشابه باشند ، الزاماً با شدت یکسان تجلی نخواهند نمود. هر فردی ، برای برطرف کردن نیازهای خاص خود کار می کند ، خواه این نیازها، تماس با مردم، دریافت پول، عشق به  کار کردن یا اجبار برای کار کردن باشد. منابع انگیزشی گاهی درونی و گاهی بیرونی می باشد. منابع درونی از خود فرد و منابع بیرونی از عوامل خارج از فرد ریشه می گیرد.

همه ما ، در محیط کار ، به بعضی کارها یا مسئولیتها اهمیت قایل می شویم ، در صورتی که بعضی کارها را بدون علاقه و دلخوشی انجام می دهیم و تنها هدفمان رفع تکلیف کردن ، پاسخ دادن به درخواستهای مافوق و دریافت حقوق می باشد. در حالت اول فرض بر این می باشد که فرد انگیزه درونی دارد ، در حالی که در حالت دوم ، عوامل بیرونی او را برمی انگیزند. پس ، می توان گفت که انگیزش درونی ، یعنی کار کردن به دلیل لذتی که از بجای آوردن کار احساس می گردد.

بشر ، با احساس رقابت و احساسهای خودشکوفایی و کمال ، که انجام کار برای او فراهم        می آورد ، از درون برانگیخته می گردد. اما انگیزش بیرونی اصولاً با ارتباطهای مفید همراه می باشد ؛ یعنی ، فرد به این علت کار می کند که از امتیازهای مادی آن بهره بگیرد یا از پیامدهای ناخوشایند آن دور بماند. او به این علت کار می کند که حقوق دریافت کند و از امتیازهای اجتماعی بهره بگیرد. به علاوه، سیاست سازمان، مانند شیوه مدیران در کنترل کارکنان ، عواملی هستند که از بیرون اعمال می شوند و انگیزش فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. (گنجی ، 1387، 62)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما