مقاله رایگان سنجش افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

4 تئوری Y مک گریگور :

فلاسفه برای زمانی بس طولانی مجذوب و سردر گم تناقض عیان و طبیعت دوگانه انسانها شده بودند. افراد وانمود می کنند که نازک طبع اند و نسبت به دیگران احساس هم دردی و عشق دارند. در حالی که هم زمان می توانند بی رحم باشند و با تنفر و سنگدلی به قصد زیان رسانیدن به دیگران اقدام کنند. آنها که جزء گروه نخست هستند به کنترل خارجی اندک نیاز دارند ، در حالی که کسانی که به گروه دوم تعلق دارند جهت مصالح خود و جامعه شان بایستی بیشتر کنترل شوند.

اگرچه این برخورد فلسفی ، قدیمی می باشد اما «دوگلاس مک گریگور» این موضوع دو گانگی شخصی بشر را به ادبیات مدیریت معرفی نمود. وی پس از نظاره عملکرد واقعی تعدادی از مدیران سنتی دریافت که آنها یک سری پیش فرضهای پذیرفته شده ای دارند که بر اساس آنها اقدام می کنند وی این پیش فرضها را «تئوری X» نامید که عبارت اند از :

  1. اغلب افراد ذاتاً کار را دوست ندارند و در صورت امکان از آن می گریزند.
  2. به خاطر ویژگی عدم علاقه به کار ، اغلب بایستی آنها را به زور وادار به کار نمود ، کنترل واداره نمود و یا تنبیه و تهدید به کوشش مناسب واداشت.
  3. افراد اغلب ترجیح می دهند هدایت شوند ، از مسئولیت بگریزند ، جاه طلبی نسبتاً کمی دارند ، و می خواهند تا حد امکان از همه گونه امنیت برخوردار باشند. (Mc Gregor,1960:33-34) و در عدم توافق با پیش فرضهای تئوری X، مک گریگور معتقد می باشد مدیریت جدید به نحو بی رحمانه ای علائق و توانایی های اعضای سازمان را دست کم می گیرد. بر اساس نتایج تحقیقات روان شناختی و اجتماعی. مک گریگور تئوری Y را که مخالف تئوری X و در مورد تواناییهای افراد نسبتاً واقعی تر می باشد را پیشنهاد      می کند :
  4. کوشش جسمانی ـ روانی که صرف انجام کار می گردد به اندازه بازی و استراحت طبیعی می باشد.
  5. افراد در انجام کارهایی که به آنان واگذار می گردد خود ـ کنترل و خود ـ هدایت هستند.
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  7. اغلب افراد تحت شرایط مناسب نه تنها مسئولیت را می پذیرند بلکه به دنبال آن می باشند.
  8. اغلب افراد از درجه نسبتاً بالایی از ابتکار ، خلاقیت در حل مسائل سازمانی برخوردارند.
  9. تحت شرایط زندگی جدید صنعتی فقط قسمتی از توان فکری اکثریت افراد به کار گرفته می گردد.

بر اساس این مفاهیم تواناییهای افراد بسیار وسیع می باشد و در انجام وظایف به آنها اعتماد می گردد. عیان می باشد کسی که نیازهای سطوح بالا مانند تکریم و خودشکوفایی دارد احتمالاً شبیه مدل تئوری Y رفتار می کند. پس مدیران بایستی شرایط را طوری مناسب نمایند که هرچه بیشتر استعدادهای بالقوه کارکنان شکوفا گردد. (برومند ، 1388، 106)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما