جستجوی مقالات فارسی – رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی تأثیر عوامل محیط …

من قصد دارم برای چندین سال در این محله اقامت داشته باشم.

هویت مکانی

زندگی در این محله چیزهای زیادی را در مورد اینکه من چه کسی هستم، می‌گوید.

من بسیار به این محله دلبستهام.

من با این محله شناخته میشوم.

این محله برای من بسیار خاص و ویژه است.

وابستگی مکانی

این بهترین محله برای من برای زندگی است.

محلات دیگر نمیتوانند با محله من مقایسه شوند.

منبع: (میتچل، ۲۰۱۳: ۶۲)
قابلیت پیادهمداری
فعالیت پیاده‌روی را می‌توان قدم زدن مابین فضاهای شهری جهت اهداف تفریحی، ورزشی، دسترسی به تسهیلات شهری و مقاصد کاری دانست. پیاده‌روی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت‌های محیطی است. چهرهی شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضای شهری احساس می‌شود. پیاده‌راه‌ها، محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی‌شان هست. این فضاها در مقیاس همهی شهر عمل کرده و پذیرای گروه‌های مختلفی از شهروندان می‌باشند (عباسزاده، ۱۳۹۲: ۲).
کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر به دنبال تحقیقات وسیع درزمینه‌ی حضور بیشتر مردم در فضاهای عمومی و تشویق آنها به افزایش قابلیت پیادهمداری سیاستهایی را تدوین و اعمال نموده و موضوع جابجایی انسان پیاده را که سهم و جایگاهی ویژه در نظام حملونقل داشته، بار دیگر موردتوجه قرار داده و ساماندهی آن را با برنامهریزی دقیق و همهجانبه دنبال مینمایند. در این رابطه میتوان به اسناد طرحهای جامع پیاده در ۱۴ شهر مهم اروپایی و آمریکایی اشاره نمود. لازم به ذکر است که کشورهای آسیایی و درحال‌توسعه بعضاً فاقد سیستم حملونقل عمومی کارا بوده و همانطور که اپلیارد در مقاله “خیابانها میتوانند باعث مرگ شهرها شوند”، شهرهای جهان سوم و توسعه‌یافته را از تجربه تلخ دهه ۶۰ شهرهای آمریکا که بر اساس اتومبیل محور بنانهاده شدهاند بر حذر داشته و اظهار میدارد: “خیابانهای ما ازنقطه‌نظر اجتماعی مکانهای مردهای هستند که عامل مرگ آنها همان اتومبیلی است که به خاطر آن ساخته‌شده‌اند؛ لذا تعریض خیابانها بیش از آن‌که یک ضرورت باشد، یک کار اضافی و بیهوده است و به‌عنوان یک سؤال اساسی مطرح میسازد که آیا شهرهای جهان سوم میتوانند راه میانبری در چرخهی امید و ناامیدی در ارتباط با اتومبیل بیابند” (اپلیارد، ۱۳۸۲: ۷۶).
معیارها با توجه به مطالعات انجام‌شده بر روی ۱۴ طرح جامع عابرپیاده در اروپا و آمریکا انتخاب‌شده‌اند و امتیازات نیز بر اساس یک نظرسنجی انجام‌گرفته در سطح دنیا می‌باشد (کاشانی‌جو، ۱۳۸۹: ۱۸).
شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری

شاخص معیار
ایمنی سهل‌العبور بودن مسیر

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Share this post

Post navigation

You might be interested in...