منبع اطلاعات پیام یا رشته ای از پیام ها را تولید می کند تا به پایانه ی گیرنده انتقال یابد.
انتقال دهنده، عملیاتی روی پیام ها انجام می دهد.
مجرای تماس، واسطه ای مادی است که برای انتقال پیام از گیرنده به فرستنده به کار می رود.
ممکن است در کانال ارتباطی اختلالی در جریان انتقال پیام بوجود آید.
معمولاً گیرنده، روند معکوس فرستنده را انجام می دهد تا پیام را بازسازی کند.
مقصد، فرد یا چیزی است که پیام برای او ارسال شده است.
یکی از مهمترین عناصری که در این مدل دیده می شود «اختلال یا پارازیت» است که اثرات آن بر ارتباط مورد تأکید قرار می گیرد. برخی از دانشمندان حوزه ارتباطات نظیر ازگود (۱۹۵۴) مدل شانون _ ویور را یک مدل فنی که برای استفاده در مسائل مهندسی بسط یافته، تلقی می کنند.
مدل دیگری که در زمره مدل های اولیه ارتباطی مطرح می شود از سوی ویلبرشرام[۹۹] که از جمله پیشتازان علم ارتباطات محسوب می شود ارائه شده است. این مدل که شباهت بسیاری به مدل ارتباطی شانون _ ویور دارد، در زیر نشان داده شده است :
منبع
رمزگشا
رمزگذار
مقصد
علامت
شکل ۷-۲- : مدل ارتباطی شرام
همانگونه که مشاهده می شود اغلب مدل های اولیه ارتباطی در چهار عنصر مشترک هستند. به نحوی که از نگاه این مدل ها اساساً هر فرآگرد ارتباطی دارای یک فرستنده یا ارتباط گر است که پیام یا محتوی مورد نظر خود را از طریق یک مجرا یا وسیله برای مقصد یا پیام گیر می فرستد.
در اغلب منابع، وسیله و مجرا به جای یکدیگر بکار رفته اند، اما در برخی موارد نیز بین این دو مفهوم تمایز قائل شده اند (Windahl, Olson, …, ۱۹۹۲: ۲۵) . به این ترتیب که مجرا به ابزارهای فیزیکی انتقال پیام دلالت دارد، اما وسیله نوعی عامل میانجی است که از طریق یک یا چند مجرا، امکان برقراری ارتباط را فراهم می سازد (O’ Suliven et,1983 : 134) .
با این تاریخچه کوتاه درباره مدل های ارتباطی، به بحث در خصوص آنچه که در این تحقیق از آن به «مدل ارتباطی در پست» تعبیر شده است، پرداخته خواهد شد.
در تعریفی عملیاتی، پست واسطه ای است که مرسولات را از فرستندگان در یک نقطه قبول و آن را در جای دیگری به گیرندگان تحویل می دهد. اما از نگاه ارتباطی، پست وسیله ای برای برقرار نمودن رابطه بین افراد است که عموماً با انتقال یک عامل فیزیکی همراه می باشد. با این تعبیر می توان عناصر و مدل این ارتباط را به شکل زیر تعریف کرد :
گیرنده
فرستنده
مرسوله
پست
شکل ۸-۲- : مدل اولیه ارتباطی پست
عناصر مدل فوق دارای تعاریف و مشخصات زیر هستند :
فرستندهفردی است که با مراجعه به پست، قصد ارسال مرسوله خود را دارد.
مرسولهعنوانی کلی برای تمامی اقلامی که توسط پست قبول و ارسال می شوند. مرسوله دارای «محتوی» است، این محتوا شامل : نامه، کارت پستال، هدیه و سوغات، اوراق تبلیغاتی، اسناد و مدارک، کالا و … می باشد.
پستسازوکاری است که دریافت مرسوله از فرستنده و تحویل آن به گیرنده را انجام می دهد. اما آنچه در عنوان کلی«پست» اتفاق می افتد شامل یک فرآیند چهار مرحله ای است که اصطلاحاً «فرآیند عملیات پستی» خوانده می شود.
مراحل این فرآیند به ترتیب عبارتند از : قبول، آماده سازی، رهسپاری و توزیع.
مرحله «قبول» در تعامل با فرستنده انجام می شود. در این مرحله محتوای ارسالی از سوی فرستنده در لفاف متناسب بسته بندی می شود تا «مرسوله» ایجاد گردد. این کار را می توان مترادف عمل «رمزگذاری» در مدل های ارتباطی شرح داده،۰۲ شده تلقی کرد.
مراحل «آماده سازی» و «رهسپاری» در حقیقت کار دسته بندی، شناسایی و انتقال مرسوله تا مقصد را شامل می شود.
و مرحله «توزیع» در انتهای فرآیند، در تعامل با گیرنده انجام می شود تا گیرنده آن را دریافت، لفاف را باز کرده و به محتوی ارسالی دست یابد، به این ترتیب می توان گفت عمل «رمزگشایی» در این مرحله انجام می شود.
گیرندهفردی است که مرسوله به نام و نشانی وی ارسال شده و آن را تحویل می گیرد.
با این توضیحات و بر اساس آنچه در تفاوت بین «وسیله» و «مجرا» گفته شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که در مدل ارتباطی در پست، فرآیند عملیات پستی کارکرد «مجرا» را انجام می دهد و پست در معنای کلی آن «وسیله» ارتباطی است. از سویی فرآیند عملیات پستی مثل هر فرآیند دیگری در معرض کاستی ها و مشکلاتی است که در پست تحت عنوان «بی ترتیبی پستی»[۱۰۰] از آن یاد می شود. در مقام مقایسه بی ترتیبی در پست، دقیقاً نوعی «اختلال» و «پارازیت» در انجام صحیح، دقیق و مطمئن ارتباط پستی محسوب می شود.
این مشکلات و موانع را می توان در دو بخش طبقه بندی کرد. بخش اول به نواقص درون سیستم پست باز می گردد و بخش دوم ناشی از علل تأثیرگذار بیرونی بر سیستم ارتباطی است.
در خصوص محتوای مرسولات نیز با توجه به تنوع بسیار زیاد آن از یک سو و تنوع علل ارسال این محتواها بین فرستندگان و گیرندگان از سوی دیگر، تحلیل های ارتباطی بسیاری قابل تصور و بحث است. به عنوان مثال «نامه» که یکی از اصلی ترین محتواهای مرسولات پستی را شامل می شود، خود یک وسیله ارتباطی تلقی می گردد و با انتقال آن در پست به نحوی یک فرآگرد چند وجهی ارتباطی اتفاق می افتد. با این وجود و در یک نگاه کلی در مدل ارتباطی پست «مرسوله» نقش «علامت» را می توان در برگیرد.
با این توضیحات اکنون می توان مدل ارتباطی در پست را، همانند شکل زیر بسط داد :
پست
گیرنده
فرستنده
بی ترتیبی پستی (اختلال)
قبول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Tags: